Download 1. Uvod-Geologija i Petrografija PDF

Title1. Uvod-Geologija i Petrografija
File Size457.1 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

SveuSveuččiliiliššte u Splitute u Splitu
GrađevinskoGrađevinsko--arhitektonski fakultetarhitektonski fakultet

OSNOVE GEOLOGIJE I OSNOVE GEOLOGIJE I
PETROGRAFIJEPETROGRAFIJE

doc.dr. Tatjana Vlahovidoc.dr. Tatjana Vlahovićć

Page 2

KoriKorišštena literaturatena literatura

1.1. BaBaččani, A. (2006): Hidrogeologija I. Udani, A. (2006): Hidrogeologija I. Udžžbenici Sveubenici Sveuččiliiliššta u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.ta u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.

2.2. DomenicoDomenico, P.A. & Schwartz, F.W. (1997): Physical and chemical hydrogeolo, P.A. & Schwartz, F.W. (1997): Physical and chemical hydrogeology. gy.

3.3. HerakHerak, , MM. (1984): . (1984): GeologijaGeologija. 3. . 3. potpuno prerapotpuno prerađđeno i dopunjeno izdanjeeno i dopunjeno izdanje, , ŠŠkolska knjigakolska knjiga, ,
ZagrebZagreb..

4.4. Plummer, C.C., Plummer, C.C., McGearyMcGeary, D. & Carlson, D.H (1999): Physical geology. 8th Edition, WCB , D. & Carlson, D.H (1999): Physical geology. 8th Edition, WCB --
McGrawMcGraw--Hill Publishers, Boston Hill Publishers, Boston –– Toronto.Toronto.

5.5. ŠŠestanoviestanovićć, S, S. (1. (1990): Os990): Osnove geologije i petrografije. Prnove geologije i petrografije. Primjena u građevinarstvuimjena u građevinarstvu. 2. . 2.
izmijenjeno izmijenjeno i dopunjeno izdanjei dopunjeno izdanje, , ŠŠkolska knjigakolska knjiga, , ZagrebZagreb..

6.6. ŠŠestanoviestanovićć, S. (1993): Osnove in, S. (1993): Osnove inžženjerske geologije, primjena u graditeljstvu. Geing, Split.enjerske geologije, primjena u graditeljstvu. Geing, Split.

7.7. ŠŠestanoviestanovićć, S. (2001): Osnove geologije i petrografije. , S. (2001): Osnove geologije i petrografije. ČČetvrtoetvrto izdanjeizdanje, G, Građevinski rađevinski
fakultet, Sveufakultet, Sveuččiliiliššte u Splitu, Split.te u Splitu, Split.

8.8. TiTiššljar, J. (1999): Petrologija s osnovama mineralogije. 1ljar, J. (1999): Petrologija s osnovama mineralogije. 1--212, Ud212, Udžžbenici Sveubenici Sveuččiliiliššta u ta u
Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.

9.9. Vrkljan, Maja (2001): Mineralogija i petrologija Vrkljan, Maja (2001): Mineralogija i petrologija –– osnove i primjena. 1osnove i primjena. 1--207, Ud207, Udžžbenici benici
SveuSveuččiliiliššta u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.ta u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb.

Page 11

kontinentalna korakontinentalna kora (granitna kora, (granitna kora,
sial sial –– Si, Al) Si, Al) -- gornji dio litosfere gornji dio litosfere --
pretepretežžito granitni sastav, malo ito granitni sastav, malo
sedimenata sedimenata -- nije kontinuiran, nije kontinuiran,
nedostaje na dnu oceana, relativna nedostaje na dnu oceana, relativna
gustogustoćća a -- 2,7 g/cm3 2,7 g/cm3

oceanska koraoceanska kora (bazaltna kora, (bazaltna kora,
sima sima –– Si, Mg) Si, Mg) -- ispod kontinentalne ispod kontinentalne
kore kore -- pretepretežžito bazaltni sastav ito bazaltni sastav --
izgrađuje dno oceanaizgrađuje dno oceana, relativna , relativna
gustogustoćća a -- 2,95 g/cm32,95 g/cm3

kontinentalna kora lekontinentalna kora ležži na gui na guššććoj oceanskoj kori oj oceanskoj kori -- njezino spunjezino spušštanje tanje
na jednoj strani izaziva podizanje na drugoj; ravnotena jednoj strani izaziva podizanje na drugoj; ravnotežža plutanja a plutanja
razlirazliččitih blokova itih blokova –– izostazijaizostazija

Page 12

4.4. plaplašštt -- unutarnji dio Zemlje koji od granice s litosferom seunutarnji dio Zemlje koji od granice s litosferom sežže do e do
dubine 2900 km, relativna gustodubine 2900 km, relativna gustoćća a -- 2,3 g/cm3 i 6,5 g/cm2,3 g/cm3 i 6,5 g/cm33

-- sastoji se os tri dijela: sastoji se os tri dijela:

1.1. gornji dio gornji dio -- stjenovitog karakterastjenovitog karaktera
2.2. srednji dio srednji dio -- astenosferaastenosfera
3.3. donji dio donji dio -- mezosferamezosfera

5.5. jezgra (barisfera)jezgra (barisfera) -- sredisrediššnji dio Zemlje koji senji dio Zemlje koji sežže od 2900 km e od 2900 km
do sredido središšta, a sastoji se od slobodnih teta, a sastoji se od slobodnih tešških metala, Fe i Ni, s kih metala, Fe i Ni, s
visokom relativnom gustovisokom relativnom gustoććom (oko 11 g/cmom (oko 11 g/cm33))

-- unutarnja jezgra je u unutarnja jezgra je u ččvrstom stanju, a periferni dio predstavlja vrstom stanju, a periferni dio predstavlja
metalnu tekumetalnu tekućću masu u masu

Page 21

Vodoopskrba i zaštita voda

geološka istraživanja pretpostavljaju smjer toka podzemne i
površinske vode, količinu protoka...

kreiraju optimalna rješenja vodozahvata

vrlo bitna hidrogeologija – nemjerljivi doprinos

Poljodjelstvo i šumarstvo

negativne posljedice egzodinamskih faktora zbog nekontrolirane
sječe šuma na padinama…

ne kritičko pretvaranje planinskih pašnjaka u plodne oranice

Page 22

Zaštita okoliša

geološka istraživanja daju važne odgovore na pitanja vezana uz:

zaštitu prirodnih padina i izvedenih kosina od erozije

o mogućnostima i rješenjima sanacije klizišta i odrona

zaštiti podzemnih voda od onečišćenja

odabiru optimalnih lokacija za odlagališta otpada…

Similer Documents