Download 112298709-101-tehnici-psihoterapie-integrativa PDF

Title112298709-101-tehnici-psihoterapie-integrativa
File Size781.6 KB
Total Pages147
Document Text Contents
Page 2

Terapia Integrativă este o abordare unificatoare, care aduce laolaltă sistemul psihologic,
afectiv, cognitiv, contextual și comportamental, creând astfel un cadru de lucru relațional
multi-dimensional, care poate fi re-creat din nou pentru fiecare caz individual.

Terapia Integrativă: 100 de Puncte Cheie și Tehnici, oferă un ghid concis și accesibil care
le permite profesioniștilor și studenților să privească dincolo de abordările specifice,
pentru a se putea inspira din ideile și tehnicile care le pot fi de cel mai mare ajutor
clienților.

Împărțite pe secțiuni ajutătoare, zonele de discuție includ:

*cazul unei abordări integrative a terapiei

*aspectul central al relației și dimensiunile auto-dezvoltării

*procesul terapiei integrative

*tehnici și strategii.

Această carte va fi o lectură esențială pentru toți psihoterapeuții și consilierii, atât
practicanți cât și în formare, care doresc să-și lărgească perspectivele și să învețe mai
mult despre o abordare integrativă.

Maria Gilbert este în prezent Director Asociat al Departamentului Integrativ la Institutul
Metanoia din Londra. Ea este Conducătorul de Program al Masteratului în Științe și al
Masteratului în Artă și Masteratului în Științe pentru Coaching în Psihologie la Institutul
Metanoia.

Vanja Orlans este Conducător de Program al Doctoratului în Consiliere în Psihologie și
Psihoterapie prin Studii Profesionale (DCPsych), un program comun al Institutului
Metanoia și al Universității Middlesex. Ea este de asemenea Director Asociat al
Departamentului Integrativ la Institutul Metanoia.

Cuprins

Mulțumiri

2

Page 73

52 Evaluarea în psihoterapie

Evaluarea are de a face cu o considerare atentă a ceea ce clientul aduce în terapie i a modurilor în care acest lucruș
poate fi în eles. Aceste insight-uri i în elegeri pot apoi să fie traduse într-un ”plan de tratament” relevant, sau oț ș ț
modalitate de ac iune care are probabilitatea de a adresa problemele clientului i elurile asociate ale terapiei. Ne-ț ș ț
am referit la folosirea formulărilor din DSM-IV-TR (Asocia ia Psihiatrică Americană, 2000) ca o modalitate de aț
în elege ceea ce aduce clientul; recomandăm de asemenea lucrarea lui Johnson (1994) în această privin ă. Oricum,ț ț
am pleda pentru o abordare de colaborare a procesului de evaluare, astfel încât să rămânem aproape de experien ăț

i dispu i să adoptăm limbajul pe care clientul îl folose te pentru a vorbi despre dificultă ile sale. O’ș ș ș ț Brien iș
Houston (2007) subliniază importan a preocupării cu potrivirea dintre terapeut i client ca parte a procesului deț ș
evaluare, declarând că studiile de cercetare accentuează în mod consistent interac iunea dintre calită ileț ț
terapeutului, caracteristicile clientului i factorii rela ionali. Din această perspectivă, rezultatul unei evaluări poateș ț
fi trimiterea clientului la un coleg potrivit.

Într-o sesiune de evaluare suntem interesa i de dificultă ile prezentate a a cum sunt descrise de client, iț ț ș ș
vom fi de asemenea interesa i în situarea acestor dificultă i atât într-un câmp istoric cât i într-unul contextualț ț ș
curent. Ar fi util, de exemplu, să tim dacă un client care se prezintă cu anxietate severă consumă, de asemenea, optș
căni de cafea zilnic! Atitudinea clientului în legătură cu faptul că vine să ceară ajutor va fi de asemenea importantă
de observat i discutat, de vreme ce motiva ia i implicarea vor avea probabil un efect asupra cursului pe care îl vaș ț ș
urma terapia (de ex. Orlinsky et al., 1994). Recomandăm o discu ie cu clientul despre ceea ce el vrea să ob ină deț ț
la terapie i să cădem de acord asupra unor eluri, nu într-un mod exagerat de instrumental, ci ca parte a demersuluiș ț
colaborator care este negociat. O astfel de abordare este sprijinită de studii de cercetare, în termenii poten ialuluiț
pentru un rezultat pozitiv (de ex. Tryon i Winograd, 2002).ș

73

Page 74

53 Dimensiunile rela iei terapeutice: o privire de ansambluț

Considerăm că rela ia terapeutică este co-creată la un nivel de experien ă verbal, con tient, explicit i la un nivelț ț ș ș
de experien ă incon tient, implicit, non-verbal. În procesul de dezvoltare al unei rela ii terapeutice, terapeutul seț ș ț
poate angaja în pozi ii rela ionale sau moduri de a rela iona cu clientul diferite. Aceste dimensiuni rela ionaleț ț ț ț
diferite au fost schi ate pentru prima dată de Gelso i Carter (1985), care au identificat alian a de lucru, rela iaț ș ț ț
persoană-la-persoană i rela ia de transfer. Clarkson (1989) a adăugat la acestea rela ia necesară de dezvoltare sauș ț ț
rela ia reparatorie i rela ia transpersonală, apoi a oferit o discu ie detaliată despre aceste ”cinci rela ii în terapie”.ț ș ț ț ț
La acestea noi am adăugat rela ia reprezenta ională. Mai jos vom trece în revistă aceste ase modalită i deț ț ș ț
rela ionare.ț

În momente diferite, o dimensiune a rela iei va fi figură în timp ce celelalte sunt în fundal, iar acesteț
schimbări este probabil să continue pe măsură ce munca progresează. Oricum, trebuie să accentuăm importan aț
crucială a unei alian e de lucru eficiente, pentru ca terapia să înceapă în primul rând. Atunci când alian a de lucruț ț
func ionează bine, va servi ca bază pentru toate celelalte activită i terapeutice. Atunci când se ridică semne deț ț
întrebare, este nevoie să i se acorde aten ie alian ei de lucru, înainte ca terapia să poată continua. Măsura în care unț ț
terapeut va utiliza aceste modalită i terapeutice diferite are de a face cu stilul personal al terapeutului i cu filosofiaț ș
integrativă. De exemplu, unii terapeu i vor lucra mai mult într-o rela ie persoană-la-persoană, în timp ce al ii vor fiț ț ț
mai orienta i către lucrul cu transferul. Toate acestea constituie alegeri semnificative i afectează muncaț ș
întreprinsă. Modul în care terapeutul alege i combină stilurile rela ionale, va fi de asemenea în mod optimș ț
influen at de nevoile clientului i de stadiul terapiei.ț ș

74

Similer Documents