Download Alber Kami, Stranac.pdf PDF

TitleAlber Kami, Stranac.pdf
File Size1.7 MB
Total Pages80
Document Text Contents
Page 2

Алб Албер Камиер Ками

СТРАНАЦСТРАНАЦ

 Из Издавдавачач::

ПРИМАПРИМА
издаваштво и дистрибуцијаиздаваштво и дистрибуција

Горњи МилановацГорњи Милановац

 За изд За издававачача:а:

Дарко ВукашиновићДарко Вукашиновић

Уредник:Уредник:

Драгутин Драгутин ПетронијеПетронијевићвић

 Пре Превевео:о:

Гордана МилинковићГордана Милинковић

 Шта Штампампа::

Lenex, Г. МилановацLenex, Г. Милановац

Тираж:Тираж:

500 500 примеракпримеракаа

CIP - Каталогизација у публикацијиCIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, БеоградНародна библиотека Србије, Београд

821.133.1-31821.133.1-31

КАМИ, АлбертКАМИ, Алберт, , 1913-19601913-1960
Странац / Алберт КамСтранац / Алберт Ками ; [превела Ги ; [превела Гордана ордана МилинковМилинковић].ић].

- Горњи Милановац : Прима, 2011(Горњи Милановац :- Горњи Милановац : Прима, 2011(Горњи Милановац :
Lenex). - 80 стр. ; 21 cmLenex). - 80 стр. ; 21 cm
Насл. изворника: L'Étranger / Albert Camus.Насл. изворника: L'Étranger / Albert Camus.
- Тираж 500.- Тираж 500.

ISBN 978-86-6249-015-5ISBN 978-86-6249-015-5
COBISS.SR-ID 186359820COBISS.SR-ID 186359820

Similer Documents