Download Barbi de Sezon (Antologie de Schite Umoristice de Autori Romani) PDF

TitleBarbi de Sezon (Antologie de Schite Umoristice de Autori Romani)
File Size5.8 MB
Total Pages276
Document Text Contents
Page 1

A l e j o C a r p e n t í e r

i

�������� ��� � ���
� ��

Page 2

Alejo Carpeniier

Secolul luminilor
★ ★

Traducere de �������� �� ��� �� ����
şl ������ ��� � ���

Prefaţă de ��� ��� �� ��� �

E d i t u r a p e n t r u L i t e r a t u r ă U n i v e r s a l ă

� �� � ����� — ����

Page 138

���� � �� ������� ������ �� ��� ��/���� L � �!� #���(
�� ��� ���������$ ���'� �� � �� ����� ��� ��� � ����$�!�
, �����%4�������� � ��� #�*�$ "�� �� � ����)��� ��� ���
�������-� �)����!� ���* ���� ��� ��� *������ ��� ��(
��������� �������!� #�� � -������ ����� /��� � � � �+ (
� ��!� ��� �� ��/���$ �� ��������� " � #�����) ��� ���
����� � ��� F�����!� #�� �� ��� ���� �9�� ��� " � �#�%�
/������� �� ��� � ������ �.���!� � � �#��� #�� ���� ��$ (
���� ��� �)� � ��'� �������� ������$ �� ����������!�
��� � /����$�!� ��� � �)������ ��.� �$�� � ������!� ���
��� �����*������� #�� ����� � �� ����� #�� ���� �� �
��) $ ����� ��������� �� * �$� � �����'� ����)��� ���
#�/��.��� #���� /#�� ���%��� �#�� ��� ���� � ������ *�(
����� �������� ��$ ����C� 6����� ���#��� ��� � ����
���$ Q0'� A��$ � � �� ��� �!� � �� � ��!� � �� <�����!�
� �� ������ 3#" � #�" ��� ������� ���"����� ����� ���(
���� �#�� ��� #�� ��� *������ �#����� ��*�� �$����� ����!�
��� R���/�E� 8� ���$ � ��� ��� ����������� � �� �����(
� �!� � �� ��/������ ��� ��� >� ����!� � �� ��#���� �����
����� !� *���� ��� � ��� ���$ � ��� ������ ������ ����
��� ����� �$�� ��� ���) � �� �� ���+�����$ !� ������$ �
��� *�������!� � �����$ '''� = � #�� �*���� ��� ���"� ��
�� � ����� ������ �������� � !� ����� � �� ������
� �$�� *������ � ������!� �� ������ ����$ �� *������
*��������!� ���� ������ ������ ����������� �����+����!�
" � ����� ����� � � $ � ��� �#������ �������� ����� � � ��
� �$�� �������) ��!� ����� ��� ���� * � ����� ����/ ��
��������� ������� �� ��� � ��� ��'� ���/ �� ��� ��*�(
� � $ � ����$ � � � �� � ,�)��*!� ��� ����� # � ���� �����
��� � � ������$ ���� � �������$ !� ���� �� �" � ���� �
�� � ���� ����� ��� �/�� ����!� #�� ���� ���/ �� ������(
����� � ��� �� � �����#������ � ��������� ��!�#������(
� !� �� *������ ����� " � �� � )������� ������� ��� � "���
� ����� �*���� � ��� � ��!�#�� ������� ��� �� ������� ����(

1Qe

Page 139

siunile actuale sau de a dobîndi altele noi. Bă-
trînul Ichovah, ale cărui biserici şi catedrale
îşi redeschideau porţile pretutindeni unde pen­
tru moment domnea ateismul, ieşise victorios
din această încercare. Credincioşii săi puteau
spune acum că tot ceea ce se întîmplase nu fusese,
în definitiv, decît ,o manifestare a mîniei sale
dezlănţuite de numeroşii filozofi care, în timpul
acestui secol care îşi trăia ultimele săptămîni,
îndrăzniseră să-l tragă de barbă, tratîndu-1 pe
Moisc drept impostor afirmînd că Sfîntul Pavel
nu era decît un gogoman — ajungînd chiar să
insinueze, aşa cum făcuse Victor Hugues într-un
discurs inspirat în mare măsură de baronul de
Holbach, că de fapt Isus fusese fiul unui legio­
nar roman. Şi povestitorul încheie cu amără­
ciune, golind ultimul său pahar de vin : „de
astă dată revoluţia a eşuat. Poate că viitoarea
va merge pe calea cea bună. Dar, atunci cînd o
să izbucnească, nu mai pune nimeni mîna pe
mine, chiar dacă m-ar căuta cu luminarea în
toiul zilei. Să nc ferim dc vorbele prea fru­
moase : de lumile mai bune create de cuvinte.
Epoca noastră se stinge, înăbuşită de un exces
de cuvinte. Nu există alt pămînt al făgăduinţei
decît acela pe care omul îl poate descoperi în
sine însuşi." Spunînd asta, Esteban se gîndea la
Ogé, care obişnuia să citeze o frază a maestrului
său, Martínez de Pasqually : Fiinţa omeneasca
nu va putea fi luminata decît prin dezvoltarea
însuşirilor divine ce zac adormite în adîncul sau
sub preponderenţa materiei... Zorile începeau să
mijească la ferestrele şi în oglinzile salonului.
Bateau clopotele de utrenie în pragul unei du­

141

Page 275

>���� �� *���!� #�� ���� ����!� �*#�" ���� �� � 4 �����
F�/����N� #���� ��%1� �����"���!� ����� ���� "� ��
*������ ��$ ��� ������ � ������� �� / ���� ��'� <�� #�(
����� #���� � � � �� #��� ���� ��� ����� / ����� �� � ��� (
� ����� �� *����!� � �����!� ��� ��!� #�� �� ��� ��� (
�����8� ����� ��!� ������� ���� �!� ������� ��!� �+ ���
� � ��!� #�� ���� ��%�� ����� �� ��� �*���� ��/ ����
��� � �������-� �9������ ���!� �� ���� � �����������
���. ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ������ ��'� :��
������ �������� �� ����� �� ���������� ��� #�*�$ "�.��
� �$�� ������ � ����������� �������-� ���� �� #���%���
������ ����� #�)��$ "��.�!� #�� �����" � � ��!� ����
��+ ����/��� >��� ) ���'

Similer Documents