Download Derek Turner - Paleontoloji ve Evrim.pdf PDF

TitleDerek Turner - Paleontoloji ve Evrim.pdf
File Size8.0 MB
Total Pages313
Document Text Contents
Page 156

Gerçek Yönelimler ve Nispi herlemeler • 155

kadar önemli olmadığını biyologlara göstermek olduğuna
kanaat getirmiştir şüphesiz.

Bu noktada devreye giren diğer bir önemli biyoloji fel­
sefesi konusu da şansın evrimdeki rolüdür. Çoğu biyolog,
şansın mikroevrimde belli bir rol oynadığı görüşünü be­
nimsemiştir. Örneğin, standart görüşe göre mutasyon ve
rastlantısal genetik kayma (farklı şekillerde de olsa) mik­
roevrimsel değişimdeki şans unsurlarını yansıtır. Yine,
birçoklarına göre evrimsel değişimin ne kadarının şansa,
ne kadarının doğal seçilime bağlı olduğu, deneysel bir so­
rundur. Cope yasasının pasif bir yönelim olduğunu ileri
sürerek Gould, dünya üzerindeki yaşamın tarihine dair
en önemli ve en büyük ölçekli şablonlardan birinin şansa
dayalı olduğunu da ileri sürmüş olur. Aslında bütünüyle
şansa dayanmaz, çünkü pasif yönelimde, daima bir tür
sabit sınırın bulunması gerekir; bu örnekte, vücut büyük­
lüğündeki sabit bir alt sınır söz konusudur ve bu sınır,
sırf şans eseri orada değildir. Buradaki ana fikir şudur
ki, Cope yasası paleontoloji içindeki sınırlı bir konu gibi
görünüyor olsa da, Gould'un bu yasaya yönelttiği oklar,
evrimin nasıl işlediğine dair birtakım temel soruları orta­
ya çıkarmaktadır.

Gould'un Cope yasasına yönelttiği hücum oklarının
diğer bir sivri ucu da deneyseldir. Bu noktada Gould, Da­
vid Jablonski'nin ( 1997) Nature'ın aynı sayısında yayım­
lanmış çalışmasının sözcülüğünü yapar. Jablonski'nin
çalışması, o zamana kadar Cope yasasını deneysel sına­
maya tabi tutan en önemli girişimlerden biridir. Kitabı­
mızın beşinci bölümünden hatırlayın: Jablonski, coğrafi
menzilin yok oluş riskiyle örtüşüp örtüşmediğini anlamak
üzere, Kretase döneminden kalma deniz çiftkabukluları
ve karındanbacaklılar [gastropodlar] üzerinde araştırma­
lar yapıyordu. Cope yasasını sınamak üzere aşağı yukarı
aynı organizma grubunu kullanmıştı. 1 997 tarihli maka­
lesinde, vücut büyüklüğü artışının bir kural olup olmadı­
ğını görmek üzere, birbirinden ayrı 1 9 1 soy içinde yer alan
1086 Kretase yumuşakçası türünün vücut büyüklüklerini

Page 312

van Valkenbergh, B. 1 60
Vrba, E. 20, 74, 1 13 , 1 14,

122 , 123, 124, 1 26, 1 38,
140, 142

Wagner, P. 1 9 1
Walcott, C . D . 255, 256, 257
Wallace, A. R. 223
Wang, S. C. 192, 193
Wang, 1 60
Ward, P. 2 1 9
Wellman, C . H . 278

3 1 1

Whitehead, H. 225
Whittington, H. 256, 257,

258, 259
Williams, G. 1 14
Wimsatt, W. 126, 1 27, 1 28,

1 3 1
Wittgenstein, L . 42
Wonderful Life (S. Gould)

223, 228, 230, 238, 24 1 ,
247, 254, 266, 267

Wray, G .A. 277
Wright kuralı 1 1 5 , 1 1 6, 1 1 7

Wright, S . 1 1 5

Similer Documents