Download DTOE PDF

TitleDTOE
File Size223.6 KB
Total Pages7
Table of Contents
              Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor
            
Document Text Contents
Page 4

PROIECTANT :
SC PROCONS 2010 SRL

Târgu Mureş

Amenajare străzi în Valchid şi Hoghilag
Comuna Hoghilag

Judeţul Sibiu

Memoriu

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii prevede obligatoriu şi
realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

- căile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ;
- sursele de energie (daca este cazul);
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar ;
- grafice de execuţie a lucrărilor ;
- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice

pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;
- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere

a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în
documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari
de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în asiguraea unei incinte
împrejmuite aferente printr-un gard. Accesul în incintă se va face prin două porţi, una pentru
personal şi cealaltă pentru maşini.

Materialele de construcţie cum sunt balastul i agregatele, se vor putea depozita şi înș
incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie
care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei
lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest
sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;
- tablou electric ;
- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;
- platou depozitare materiale.
Organizarea şantierului se va realiza ţinându-se cont de planşa POE1-4.
Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a

incendiilor.
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de

foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea
măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie
necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI
1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de

incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de
construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.T.O.E. Pagina 4 din 7

Page 5

PROIECTANT :
SC PROCONS 2010 SRL

Târgu Mureş

Amenajare străzi în Valchid şi Hoghilag
Comuna Hoghilag

Judeţul Sibiu

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării
persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor
de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie ;

c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă
stare de funcţionare;

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de
muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;

organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea
planurilor de evacuare;

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la
instalaţiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de
propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte
regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de
lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :
a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă ;
b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile ;
c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.
6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform

standardelor SRAS 297/1 şi STAS 297/2;
7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc

a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi
spaţiile de siguranţă.

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau
materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi
deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special
amenajate, făreă pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile, este interzis focul
deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu
protecţiile necesare.

10. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)
- lopeţi cu coadă (2 buc.)
- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
- căngi cu coadă (2 buc.)
- răngi de fier (2 buc.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.T.O.E. Pagina 5 din 7

Page 6

PROIECTANT :
SC PROCONS 2010 SRL

Târgu Mureş

Amenajare străzi în Valchid şi Hoghilag
Comuna Hoghilag

Judeţul Sibiu

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- stingătoare portabile
MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII
1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute

în legislaţia în vigoare, după cum urmează:
• Legea 319 din 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006
• Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei 47 din 29 ianuarie 2001
• Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 319/2006
• Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 2006
• Codul muncii - Legea 53 din 2003 actualizata si republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011
• Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor
• Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte
• Legea 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 96/2003 privind
protectia maternitatii la locurile de munca
• Legea 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 99/2000
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca
• Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
• Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 137/1999
privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei
Muncii
• Legea 177/2000 privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996
• Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 16/2000
privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
• Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in
munca
• Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 10 octombrie 2002
• Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru
salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase
• Norme generale de protecţie a muncii – ediţia 1996
• Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări.

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice
elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii.
Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează :
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.T.O.E. Pagina 6 din 7

Similer Documents