Download ေဒၚေရႊ PDF

Titleေဒၚေရႊ
File Size151.7 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 1

ေဒၚေရႊ

ကၽျနးေတားဟာ ဆယးတနး့ေအာငးတဲံအထိ နယးၿမိဳ႕ေလ့တစးၿမိဳ႕မြာ ေပံါပါ့ေအ့စကး တဲံ လူပ္ိဳစစးစစး အခ္ိနးမ္ာ့ကို
မသိလိုကး မသိဖာသာဘ ဲၿဖတးသနး့ စီ့ဆင့းလာခံဲပါတယး..။

ဆယးတနး့စာေမ့ပျဲေတျ ၿပီ့ေတာံ အေတာငးေညာငး့ငြကးလို ခဏနာ့ခုိရငး့ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလံလာမိေတာံ ဖုိ၊မ
ဆကးဆဵေရ့အေပၚ လူငယးတစးေယာကးရဲ႕ ရို့စငး့တဲံ ရငးခုနးသဵမ္ာ့က ၿပနး႔ၾက ဲလာမိပါေတာံတယး..။

ဒီအခ္ိနးမြာ လူတကိုယးလုဵ့ပူေလာငး ေၿခာကးကပးသျာ့ေစ ေလာကးတဲံ ခဵစာ့မြဳမ္ိဳ့ေတျကို ခဵစာ့ တတးလာသလို ၊
အိမးမြာ အဝတးလာေလြ္ားတတးတဲံ အိမးနီ့ခ္ငး့ ေဒၚေရႊ ရဲ႕ အဝတးေလြ္ားစဥးလနးထာ့တဲံ ေပါငးသာ့ ၿဖဴၿဖဴ ၾကီ့ေတျကို
တိတးတခုိ့ အိပးမကး မကးမိ လာပါေတာံတယး..။

မိနး့မ ကိစၥ (ဖုိမ ကိစၥ) နဲ႕ ပတးသကးလြ္ငး ေဒၚေရႊဟာ ကၽျနးေတာံးရဲ႕ အိပးမကးဦ့ ဆိုတာ ေခါငး့ငုဵ႔ ဝငးခဵရမြာပါဘဲ ..။
ေဒၚေရႊအမ္ိဳ့သာ့က မေအာငးၿမငးေသ့တဲံ ေက္ာကးအေရာငး့အဝယး သမာ့ပါ..။ တစးလမြာ ေလ့ငါ့ဆယးရကးသာ
ခ္စးေသာ မိနး့မနဲ႕ ကေလ့ႏြစးေယာကး ႏြငံးအတူ ေနနုိငး ရြာသူပါ ..။သူတို႔အိမးဟာ ကၽျနးေတားတို႔ အိမးရဲ႕
ေထာကးပံဵမြုေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ နဲ႕ ရြငးသနးေနတာမုိ႕ ေဒၚေရႊဟာ ကၽျနးေတားတို႔ အိမးကို အိမးဦ့ ၾကမး့ၿပငးလို
ဝငးထျကးသျာ့လာေနခံဲပါတယး..။ ေဒၚေရႊဟာ အသကး ၀၅ ႏြစး အရျယး သျာ့နညး့နညး့ေခါ သလိုရြိ ေပမယံး
ရုပးပ္ကးေလာကးေအာငး မဟုတး၊ မ္ကးလုဵ့အိမးက က္ယးေပမယံး မ္ကးေက္ာ ေသသလိုမ္ိဳ့ ရြိပါတယး။ ႏြုတးခမး့ထူထူ
သာမာနးႏြာေခါငး့ ရြိၿပီ့ မ္ကးခဵု့ကေတာံ ေယာကး္ာ့မ္ကးခဵု့ေမႊ့လုိကို ထူပါတယး။ ဆဵပငး ဂုတးေက္ားေက္ားေလာကး
ရြိၿပီ့ ဆဵပငးကို အၿမဲစညး့ထာ့၊ ညြပးထာ့တတးပါတယး။ အသာ့ကေတာံ တရုတးမလို ကို ၿဖဴပါတယး။ ခႏၱာကိုယးက
ခပးဖုိငံးဖိုငံး ရြိပါတယး။ ခါ့ေနရာက မဆိုစေလာကးကေလ့ က္ငးသျာ့ၿပီ့ တငးေတျ၊ နုိ႕ေတျကေတာံ အလျနးကို
ထျာ့ပါတယး။ ေဒၚေရႊဟာ အိပးေပ္ားေနတဲံ အခ္ိနးက လျဲလို ႔ ဘယးေတာံမြ အၿငိမးမေနတတးဘ ဲ
အလုပးတစးခုခုလုပးေနတတးပါတယး။

မထငးမြတးဘနဲဲ႕ ေဒၚေရႊ႕ကို စိတးဝငးစာ့သျာ့တဲံအတျကး ကၽျနးေတားတို႔ႏြစးေယာကးၾကာ့က ဆကးဆဵေရ့ဟာ
အရငးလိ(ုအထူ့သၿဖငံး ကၽျနးေတာံးဖကးက) ေခ္ာေခ္ာေမျ႔ေမျ႔မဟုတးေတာံပါဘူ့..။ ဒါကို ေဒၚေရႊက ကၽျနးေတားအေမကို
"အစးမ အနီေကာငးက ကၽျနးမ ကိုအရငးလိုမေခၚေတာံဘူ့၊ လူပ္ိဳၿဖစးလာလို႔ထငးတယး" ဆိုၿပီ့သျာ့တိုငးပါေသ့တယး။
သူတို႔အိမးမြာ ေရအခကးအခဲရြိတဲံ ေဒၚေရႊတို႔ဟာ ကၽျနးေတားတို႔ အိမးအၿပငးမြာ ရြိတဲံ ေရတိုငးကီေတျ မြာ
ေရခ္ိဳ့အဝတးေလြ္ား လုပးရငး့ ကၽျနးေတားတို႔ တအိမးသာ့လုဵ့ အဝတးေတျကိုပါ ဖျတးေလြ္ား၊ မီ့ပူတိုကး
ေပ့တတးပါတယး..။

ကၽျနးေတားတို႔အိမးဟာ ႏြစးထပးအိမး ၿဖစးၿပီ့ေတာံ ၊ ကၽျနးေတာံးအခနး့က အေပၚထပးမြာရြိၿပီ့ တစးအိးမးလုဵ့ မြနးတဵခါ့ေတျ
တပးထာ့ပါတယး.။ တစးရကးမြာေတာံ ညပုိငး့ စာဖတးၿပီ့ အိပးတာေနာကးက္လို႔ ကၽျနးေတား ေနၿမငံးတဲံအထိ (ှွ
နာရီ)ေလာကးထိ အိပးေနမိပါတယး.။အိပးေနရငး့က ေဒၚေရႊနဲ႕ ကေလ့ႏြစးေယာကး ရဲ႕ဆူဆူညဵညဵအသဵမ္ာ့ေၾကာငံး
နုိ့လာပါတယး။ ကၽျနးေတားလညး့ေတားေတားေဒါသထျကး သျာ့ၿပီ့ ကေလ့ေတျကို ေအားဖုိ႔ ၿပတငး့တဵခါ့ကို
ဖျငံးလိုကးပါတယး။ ေရခ္ိဳ့တဲံ ေရတိုငးကီေရြ႕မြ ကေလ့ႏြစးေယာကးဟာ ကိုယးလုဵ့တီ့ေလ့ေတျ နဲ႕
အေမဆပးၿပာတိုကးလို႔ မ္ကးစိ စပးတာကို ေအားဟစးရငး့ ေရေတာငး့ေနၾကပါတယး.။ ေဒၚေရႊက"
ေဟံေကာငးေတျ ေရေတျ ဗုနး့ေဗာလေအာ မလုပးနဲ႕" လို႔ ၿပနးေအားရငး့ ဆပးၿပာတိုကးေပ့ေနပါတယး .။
ဒီၿမငးကျငး့ေၾကာငံး ကၽျနးေတာံး ေဒါသမ္ာ့ ငုပးလြ္ိဳ့သျာ့ၿပီ့ ဘာရယး မဟုတးဆကးၾကညံးေနၿဖစးပါတယး.။ ဒီအခ္ိနးမြာ

Page 2

အငယးေကာငးက ေဒၚေရႊ ထမီကို ဆျဲၿပီ့ ေရေတာငး့တာမြာ ထမီေလြ္ာက္ၿပီ့....ၾကီ့မာ့ထျာ့ၾကိဳငး့ၿပီ့ ၿဖဴေဖျ့ ေနတဲံ
ေဒၚေရႊရဲ႕ နုိ႕ၾကိ့ တစးဝကးနီ့ပါ့ကို ကၽျနးေတားၿမငးလိုကးရပါတယး..။ ရငးထမဲြာ ဘေလာငးဆူၿပီ့
ေၿခေတျလကးေတျေအ့၊ အာေခါငးေတျေၿခာကးၿပီ့ ကတုနးကယငးနဲ႕ ရြကးသျာ့သလိုလို ၿဖစးမိတာနဲ႕ ၿပတငး့ေပါကးကို
ပိတးလိုကးမိပါတယး.။

သုိ႔ေသား ခဏ အၾကာမြာပဲ မ္ကးစိထမဲြာ တဝဲလညးလညး ၿဖစးေနတဲံ ေဒၚေရႊ နုိ႕ၿဖဴၿဖဴ ၾကီ့ကို
ထပးမဵေတျ႔ၿမငးလိုစိတးေတျ နဲ႕ ကေယာငးေၿခာကးၿခာ့ၿဖစးၿပီ့ အနီေကာငး တစးေယာကး ၿပတငး့ေပါကးနာ့ကို
တုနးယငးေသာေၿခလြမး့မ္ာ့နဲ႕ ခ္ဥး့ကပးမိၿပနးပါတယး။စိတးထမဲြာလညး့ တစးစဵုတစးေယာကးမ္ာ့
ငါေခ္ာငး့ေနတာၿမငးသျာ့ရငး အရြကးကျဲရခ္ညံးရဲ႕ ဆိုၿပီ့ မ္ကးႏြာေတျ ထူပူၿပီ့ အာေခါငးေတျ ေၿခာကးကပးေနပါတယး။
ရြကးစိတး၊ေၾကာကးစိတး ၊စုိ့ရိမးစိတးမ္ာ့သညး ေဒၚေရႊရဲ႕ ၿဖူၿဖဴေဖျ့ ေဖျ့ ရငးႏြစးမႊာ စျဲအာ့ေအာကးမြာ မရြုမလြ
က္ရြုဵ့ၿခငး့မက က္ဆုဵ့ၿပီ့ ၿပတငး့ေပါကးေဘ့မြာ ေဒၚေရႊရဲ႕ ေရခ္ိဳု့ပဵုမ္ာ့ကို တိတးတခုိ့ၾကညံးေနမိပါေတာံတယး။

ေဒၚေရႊသညး အလုပးမြနးသမြ္ကို အာ့ရပါ့ရ လုပးတတးသူၿဖစးသညံးအာ့ေလ္ားစျာ ေရခ္ိဳ့ရာမြာလညး့ အာ့ရပါ့ရ
လြ္ငးလြ္ငးၿမနးၿမနးခ္ိဳ့တတးပါသညး။ ေရမ္ာ့ကို တစးချကးၿပီ့တစးချကး ထမီရငးလ္ာ့ထာ့ေသာ ၿဖဴေဖျ့ လုဵ့အယး
ေနေသာ ပခဵု့ႏြစးဘကး ထကးသို႔ ေလာငး့ခ္ပါသညး။ ေရေလ့ငါ့ချကးေလာငး့ၿပီ့လြ္ငး ထမီရငးလ္ာ့သညး
အနညး့ငယးေအာကးသို႔ေလ္ာက္ လာတတးၿပီ့ အိပးမကးထထဲိ စုိ့မုိ့တတးသညံး ၿဖဴေဖျ့ ၾကီ့မာ့လြေသာ ႏုိ႕ႏြစးလုဵ့၏
အေပၚပုိငး့တစးဝကးနီ့ပါ့ ၿမငးေတျ႔ရတတးသညး။ တခါတရဵ ေရစုိထမီကို ၿဖနး႔ဝတးတတးသလို အခါေပါငး့မ္ာ့စျာ
ရငးဝအနီ့မြ ထမီကို လကးနဲ႕ ဆျဲတငးတတးပါသညး။ ကၽျနးေတား ရငးအခုနးရဆုဵ့ အခ္ိနးက ေရစုိထမီ ကို လလဲြေဲသာ
အခ္ိနးနဲ႕ ဆပးၿပာတိုကးေသာ အခ္ိနးပါ.။ ဆပးၿပာတိုကးလြ္ငး နုိ႕ႏြစးလုဵ့ကို ထမီေအာကးထိ နြိုကးတိုကးပါသညး။
ငုတးတုပးထိုငးၿပီ့ အဖုတးကုိ လကးႏြုိကး တိုကးတတးသလို ေၿခဆငး့ထိုငးၿပီ့ ေပါငးအထိ ထမီလြနးကာ
ဆပးၿပာတုိကးပါသညး။ေဒၚေရႊ ေရခ္ိဳ့တာကို စိတးဝငးစာ့လာသညံး အာ့ေလ္ားစျာ ကၽျနးေတာံး အေနအထိုငးမ္ာ့၊
အခ္ိနးအသုဵ့ၿပဳမြု မ္ာ့သညးလညး့ စိတးဝငးစာ့ရာကို အာ့ေပ့လာသညး။ ကၽျနးေတား နဵရဵကပး ၿပကၡဒိနးတစးခု
ဝယးၿဖစးသညး။ ေန႔တိုငး့ ေဒၚေရႊေရခ္ိဳ့ေသာ အခ္ိနးမ္ာ့ကို ခဲတဵနဲ႕ ေရ့မြတးထာ့သညး။ ေဒၚေရႊသညး တစးေန႔ကို ေရ
ႏြစးခါ အနညးဆုဵ့ခ္ိဳ့ တတးသညး.။ မနကး ၉ နာရီချဲ ပတးဝနး့က္ငး ႏြငံး ညေန ၅ နာရီ ပတးဝနး့က္ငး။
ထိုအခ္ိနးမတိုငးခငးး နာရီဝကး ေလာကး အလိုကတညး့က ကၽျနးေတားသညး မိမိတိုကးစစးဖျငံးရနး
ၾကိဳတငးၿပငးဆငးထာ့ရသညး.။ ၿပသနာတစးခုက ၿပတငး့ေပါကးအာ့လုဵ့သညး မြနးအၾကညးမ္ာ့ၿဖစးေသာေၾကာငံး
ကၽျနးေတားအတျကး စိတးခ္လကးခ္ အာ့ရပါ့ရ မေခ္ာငး့ရေပ။ အရာရာကို သတိထာ့၍ ေခ္ာငး့ရသညး။
ေခ္ာငး့ေနရငး့ နဲ႕လညး့ တိုကးစစး ဖျငံးသညံးအခါ ဖျငံးနုိငးၿပီ့ တစးခါတစးရဵ ေဒၚေရႊ
ေရခ္ိဳ့တာၿမနးေသားေၾကာငံးလညး့ေကာငး့၊ အေပၚထပးမြာ လူသဵၾကာ့ေသားေၾကာငံးလညး့ေကာငး့ တိုကးစစး
မဖျငံးနုိငးေခ္။မ္ာ့ေသာအာ့ၿဖငံးေတာံ ေရခ္ိဳ့ေနေသာ ေဒၚေရႊ႕ပဵုရိပးမ္ာ့ကို အလျတးမြတးသာ့ၿပီ့ ေရခ္ိဳ့ခနး့ထတဲျငး
တစးေယာကးတညး့ ဂျငး့တိုကးၿဖစးသညးသာ မ္ာ့သညး။

ဒီလိုနဲ႕ ကၽျနးေတားတစးေန႔တာ အခ္ိနးဇယာ့သညး မုိ့လငး့ အိပးယာထ၊ ေခ္ာငး့ ၊ ထမငး့စာ့၊
စာဖတး၊ဗီဒိယိုၾကညံး၊ေရခ္ိဳ့ ၊ဂျငး့တိုကး၊ ေခ္ာငး့၊စာအုပးဆိုငးသျာ့၊ လကးဖကးရညးေသာကး ၊အိပး ၿဖစးလာပါသညး။
April လ အပူလျနးကလဲာသညံးအခ္ိနးညတစးည မြာေတာံ ေရခ္ိဳ့သဵေၾကာငံး အိပးေပ္ားေနတဲံ ကၽျနးေတား
နုိ့လာပါတယး.။ ေဒၚေရႊေရခ္ိဳ့တာပဲ ဆိုတဲံအသိနဲ႕ အတငး့လူ့လထဲ ၊ မ္ကးလုဵ့ကို ပျတးၿပီ့ ေခ္ာငး့ပါေတာံတယး..။
အဒီဲညက ကဵေကာငး့စျာနဲ႕ပဲ ကၽျနးေတားအခနး့ကို မီ့ပိတးၿပီ့ ၿဖစးတဲံအၿပငး အၿပငးမြာက လေရာငးေကာ၊ မီ့ေရာငးကို
ထိနးထိနးလငး့တဲံ ညပါ။ ရငးခုနးစရာအေကာငး့ဆုဵ့ ၿပာလဲံလဲံ ညတစးညပါ။

Page 15

“"ကၽျနးေတား အစျမး့ကုနး ၾကိဳ့စာ့မယး ဗ္ာ၊ ကိုေအာငးးၾကီ့လညး့ ကၽျနးေတာံးကို ကူညီပါဗ္ာ။"
ကိုေအာငးးက ၿပဵဳ့သညး။ မိနး႔မိနး႔ၾကီ့ေပါံ..။

ဘီယာဆိုငးက ၿပနးလာေတာံ ှှ နာရီေလာကးရြိၿပီ။ အဒီဲမြာ ၿပသနာတစးခုက မထငးမြတးဘဲ
ဝငးလာခံဲသညး။ကၽျနးေတားအိမးက အတျကးမြာ ေနာကးေဖ့က တဵခါ့ကို အသာေလ့ စိထာ့ခံဲသညး။ ေမေမတို႔က
သူတို႔အခနး့ထဝဲငးၿပီ့သျာ့လြ္ငး ေတားရဵု ၿပနးမထျကးေတာံတာ သိသၿဖငံးစိတးခ္ေနခံဲသညး။အခု ၿပနးလာေတာံ တဵခါ့က
အထကဲ lock ခ္ၿပီ့ ပိတးထာ့သညး။ဒါနဲ႕ ကာ့ဂုိေဒါငးဘကး ထျကးလာခံဲသညး။ ဂုိေဒါငးဘကးတျငး
လူရိပးလူေ်ခမေတျ႔ေတာံ။ အာ့လုဵ့ဒီရကးပုိငး့ အလုပးရဵုအေၿပာငး့အေရျ႕နဲ႕ ပငးပနး့သၿဖငံး အိပးေနေလာကးၿပီ။
ေဒၚေရႊတို႔ ၿခဵဘကးကမီ့ေရာငး ၿမငးသၿဖငံး ေမေမတို႔အခနး့ကို ေရြာငး ေကျ႔ၿပီ့ ဝငးလာခံဲသညး။ ေဒၚေရႊတို႔ ၿခဵဘကးကို
ေမေမတို႔အခနး့မြ မၿမငးရ။ တဵတိုငး့ တစးဖကး ခဵေနေသာေၾကာငံး..။ ကာ့ဂုိေဒါငးေပၚမြာေနေသာ ကိုၿမငံးၾကညးအခနး့
ၿပတငး့ေပါကးမြသာ ၿမငးနုိငးသညး။ ကိုၿမငံးၾကညးသညး ခုခ္ိနးဆို သို့ေနေအာငး အိပးေလာကးၿပီ။

ေဒၚေရႊတို႔ အိးမးေရာကးးေတာံ တဵခါ့မၾကီ့ကို ဖျငံးၾကညံးရာ ပိတးထာ့ၿပီ့ၿဖစးေသားလညး့ အိမးထမဲြ မီ့ေရာငး
ၿမငးေနရသၿဖငံး မီ့ေရာငးလာရာ တိုကးေခါငး့ရငး့ဘကးႏြငံး အုတးတဵတိုငး့ၾကာ့ ကို လာခံဲသညး။ ေဒၚေရႊ႕အိမးသညး
တစးထပးတိုကးေလ့ၿဖစးၿပီ့ တရုတးကပးမြနးမ္ာ့ တပးထာ့သညး။ ေခါငး့ရငး့ ေဒၚေရႊတို႔ အိပးခနး့ထတဲျငး
မီ့လငး့ေနၿခငး့ၿဖစးသညး။ ကၽျနးေတား တရုတးကပးမြနးၾကာ့မြ လြမး့ၾကညံးေတာံ ကေလ့ႏြစးေယာကးသညး
ေဒၚေရႊနဲ႕အတူ မီ့ၾကီ့ဖျငံးၿပီ့ အိပးေပ္ားေနၿပီၿဖစးသညး။ကၽျနးေတားလညး့ အံဵၾသသျာ့သညး။
ကၽျနးေတားထျကးလာတဲံအထိ ေဒၚေရႊ ၿပနးမေရာကးေသ့။်ဖစးနုိငးတာက ေဒၚေရႊ ၿပနးေရာကး လာၿပီ့ ေမေမတို႔ကို
သျာ့ေတျ႔ပါလိမံးမညး။ ထိုအခုိကး ကၽျနးေတားစိ ထာ့ခံဲေသာ တဵခါ့ကိုပါ ပိတးလိုကးၿခငး့ၿဖစးနိုငးေပသညး။ ေဒၚေရႊလညး့
ခရီ့ပနး့လာလို႔လာ့ မသိ အိပးေနတာ ေဟာကးသဵေတာငး ၾကာ့ေနရသညး။ ကၽျနးေတားလညး့ အာ့နာတာ နဲ႕
အသဵမၿပဳ ခ္ငးေတာံ။ အမူ့လညး့ေၿပၿပီ။ အိပးစရာလညး့ ေနရာ မရြိ။ ၿခငးကလညး့ ကိုကးသညး။

ကၽျနးေတားစိတးညစးေနတုနး့ အိပးေပ္ားေနေသာ ေဒၚေရႊသညး ်ခငးလုဵဇကာၾကီ့ရြိေနပါလ္ကး ၿခငးကိုကး၍ လာ့မသိ
ေပါငးကို လကးနဲ႕ ရုိကးၿပီ့ တၿဖငး့ၿဖငး့ ကုတးေနသညး။ကုတးေနရငး့မြ အာ့မရဟနးၿဖငံး
ဒူ့တစးဖကးကိုေထာငးၿပီ့ကုတးရာ ၿဖဴၿဖဴေဖျ့ ေဖျ့ ေပါငးလုဵ့ၾကီ့မ္ာ့က ခပးေရျေရျေလ့ ေပၚလာသညး။ ေဒၚေရႊသညး
နကးၿပာေရာငး ေရလ ဲထမီကိုပငး ဝတးထာ့ရာ သူမ၏ နကိုယးၿဖဴေသာ အသာ့ကို ပုိမုိပံဵပုိ့ေပ့ေန သကဲံသို႔..။
အိပးခ္ငးစိတးမ္ာ့ ကၽျနးေတာံး ကိုယးမြ ထျကးေၿပ့သျာ့ၿပီ့ တဏြာရာဂ စိတးမ္ာ့ ပူ့ကပးလာသညး။ ခ္ကးၿခငး့ ကၽျနးေတာံး
နာ့ရျကးမ္ာ့ ပူထူသျာ့ၿပီ့ လကးကလညး့ ညီေလ့ကို ကိုငးမိသညး။ ထုဵ့စဵအတိုငး့ညီေလ့က ေသ့ငယးက္စးလစး
ေနသညး။ မထငးမြတးပဲနဲ႕ ေဒၚေရႊ အိပးေနသညးကို အိမးတိုငးရာေရာကး လာေခ္ာငး့မိၿပီ။ မထူ့ေတာံၿပီမုိ႔
ဆကးေခ္ာငး့မိသညး။ ေဒၚေရႊသညး ေထာငးေနေသာ ဒူ့ကို ခ္ၿပီ့ ပကးလကး အေနအထာ့ၿပနးအိပးသျာ့သညး။
ေၿခရငး့မြာ ဖျငံးထာ့ေသာ ပနးကာက ေဒၚေရႊ႕ဘကးကို ေလတိုကးလိုကးတိုငး့ မီ့ေရာငးေအာကးတျငး ၿဖဴဝငး့ေနေသာ
ေၿခသလုဵ့သာ့မ္ာ့ေပၚမြာ နကးၿပာေရာငး ထမီသညး ေအာကးစ လျတးေတာံမညးကဲံသို႔ လြဳပးခနဲ လြဳပးခနဲ။
ကၽျနးေတားၾကညံးေနစဥးမြာ ေဒၚေရႊက အုိကးစကးဟနးၿဖငံး ထမီထ ဲေလဝငးေစရနး ထမီကို ဒူ့ေလာကးမြ ကိုငးကာ
ႏြစးခ္ကး သုဵ့ခ္ကးခါၿပီ့ ေလသျငး့လိုကးသညး။ ၿဖဴၿဖဴေဖျ့ ေဖျ့ တစးတစးရစးရစး နဲ႕ အိစကးဟနး ရြိေသာ ေပါငးလုဵ့ မ္ာ့ကုိ
လြ္ပးစီ့လြ္ပးသကဲံသို႔ ေဖျ့ ခနဲ ေဖျ့ ခနဲ ၿမငးလိုကးရသညး။ ကၽျနးေတား အလျနး စိတးပါ လာသညး။ ဂျငး့တိုကးေသားလညး့
မၿပီ့နုိငးဘ ဲၿဖစးေနသညး။

အတနးၾကာသညးအထိ မထူၿခာ့။ခဏေနေတာံ ေဒၚေရႊက မလြဳပး အငယးေကာငး ကိုရဲက လြဳပးသညး။ ကိုရဲက

Similer Documents