Download Erlend Lu - Mulej PDF

TitleErlend Lu - Mulej
File Size2.0 MB
Total Pages132
Document Text Contents
Page 1

Erlend Lu
Mulej

bojana888

Admin
Draft

Admin
Draft

Page 2

PADAMO.

VOLIMO TE.

RADI ŠTA HO�EŠ.

TATA.

(sms poslat iz aviona iznad centralne Afrike u aprilu 2005.)

15. decembar 2005.

Nije u mom stilu da vodim dnevnik, ali svi kažu da bi trebalo, a i sad opet ne

mogu da spavam, i tako ležim i ose�am da sam baš sad dovoljno ljuta, ili

dovoljno tužna, ili šta ve�, da se bavim pisanjem, a to rade samo �udaci, i sad �e

sigurno biti sre�an onaj bradati tip tamo u centru, na klinici, koji me ve� godinu

dana smara kako moram da se usudim da osetim svoju tugu i tako to.Muka mi je od ljudi koji mi žele dobro. I od toga što me svi sažaljevaju. Tome

nema kraja. Ko god me pogleda složi onu „jadna mala devoj�ica” facu. To mi je

sve odvratnije i odvratnije. Slažem se da sam pomalo za sažaljevanje, ali to je

moja stvar. Polude�u od toga što sam neprestano jadna mala. Kao da i drugi

ljudi ne prolaze kroz tužne i teške stvari. Kao da sam ja jedina na svetu koja je

izgubila porodicu.Profesorka Mejer je oduvek bila prava bitch, ali otkako sam ostala sama, samo

cvrku�e i toliko puta mi je ve� rekla da je u redu što nisam uradila doma�i da mi

se �ini da bih više volela da je i dalje bitch, ali to se kao ne govori, a jadna

Konstanse više ne zna kako sa mnom da iza�e na kraj. Pre neki dan mi je

prekipelo i morala sam da je zamolim da nabije te svoje konje sebi u guzicu.

Išle smo metroom ku�i iz gimnazije, i kad smo bile blizu stanice Beserud,

uhvatila me je za ruke i skoro preklinjala da po�em s njom na jahanje u klub

Page 66

�emu ne znam dovoljno i to me nervira. Nemam pojma o najosnovnijim

mehanizmima �oveka i životinja i sa tim ne mogu da živim i to dolazi na vrh

liste svega sa �ime ne mogu da živim. Ima sve više stvari sa kojima ne mogu da

živim. Ležala sam i prou�avala traktor i razmišljala da nemam predstavu kako

funkcioniše nešto tako prosto poput traktora, ili kroz kakva razmišljanja i

eksperimente su ljudi prošli da bi na kraju dobili ovakvo fantasti�no pomo�no

sredstvo. Ne znam �ak ni kako funkcioniše motor. Blam. Problem što ovako

ležim i krijem se me�u kokoškama je što previše razmišljam. No�as, dok su mi

tri-�etiri kokoške stajale tik uz glavu, skoro da sam odlu�ila da, ako uprkos svim

pretpostavkama za godinu dana budem u životu, nau�im ono što ne znam,

možda �u studirati medicinu, vide�emo, ali bože, to li�i na plan, to je prva klica

plana otkako su se mama, tata i Tom srušili; ležim u slami u Rumuniji i pravim

planove. Bože sa�uvaj.30. mart

Odustala sam posle tri no�i u kokošinjcu. Jednostavno sam odustala kada su

poslednje kokoške iznete i spaljene na dvorištu, a ja još uvek zdrava kao dren, a

pritom gladna kao vuk. Precenjeni pti�ji grip se ne prima kod mene i sad sam u

vozu, vra�am se u Bukurešt i ne znam šta da preduzmem, da budemo iskreni, ne

vidim izlaz.3. april

Poslednjih nekoliko dana sam provela u Londonu. Treba mi da se malo

isklju�im, primetila sam, pošto nije pao ni avion do Bukurešta ni nazad,

pomislila sam kako bih baš mogla da odem do grada i probam malo da se

primirim i možda svedem ra�une gde sam sada. Odabrala sam London jer želim

da budem negde gde razumem jezik, a da nisam kod ku�e, ne�u ku�i. Ju�e sam

ceo dan provela u ogromnoj biblioteci i �itala o avionskim nesre�ama i srodnim

temama. Otkrila sam, izme�u ostalog, da se dešava da ljudi prežive pad aviona.

Page 67

Neki �ovek koji se zove Nik Alkemejd preživeo je pad od preko pet hiljada

metara kad je bez padobrana sko�io iz pogo�enog bombardera iznad Nema�ke

tokom Drugog svetskog rata. Borovi su amortizovali najgore, a sneg na zemlji

ostalo. Pri�a se da je sedeo na zemlji i pušio cigaretu kada su ga Nemci pronašli.

U istom ratu je Alen Megi preživeo pad od sedam hiljada metara kada su

nema�ki lovci pogodili i otkinuli deo krila njegovog bombardera. I on je bez

padobrana isko�io iz aviona koji se obrušavao i pao je na stakleni krov

železni�ke stanice u francuskom gradu Sen Nazer. Staklo je ublažilo pad

dovoljno da bude samo teže povre�en, ali je opet ozdravio, postao pilot i umro

od starosti pre samo nekoliko godina. Ipak, najbolja je Vesna Vulovi� koja je

1972. godine pala sa preko deset hiljada metara kada je avion, u kom je ona bila

stjuardesa, eksplodirao iznad �ehoslova�ke, jer je izgleda neka teroristi�ka

grupa stavila bombu u avion. Vesna nije uopšte trebalo da bude u avionu. Njena

aviokompanija ju je pomešala sa drugom stjuardesom istog imena. Kada je

bomba eksplodirala, ona je sedela vezana na svom sedištu u repu aviona koji se

odvojio od ostatka i padala je nekoliko minuta dok nije pala na padinu

prekrivenu snegom. Pala je u komu i lekari su mislili da ne�e preživeti, ali se

probudila posle tri dana i tražila cigaretu. Uprkos dramati�noj nesre�i, Vesna

nije imala nikakvih psihi�kih problema nakon nesre�e, �ak se nije plašila ni da

leti avionom. U jednom intervjuu je rekla: Everybody thinks I am lucky, but

they are mistaken. If I were lucky I would never have had this accident. Tako�e

je rekla: I believe we are masters of our lives - we hold all the cards and it is up

to us to use them right. Lako je njoj da to kaže. Ona nije ništa izgubila. Upravo

suprotno, poklonjen joj je život. Nije mi teško da shvatim da to otvara novi niz

problema, ali mi to ne pomaže.

Našla sam i niz saveta kako da preživite pad sa velikih visina. Ljudi su

neverovatno preokupirani preživljavanjem. Savet broj jedan je da smanjite

brzinu tako što �ete stvoriti što ve�i otpor vazduha. Treba zauzeti tipi�ni položaj

za skok padobranom, gde je stomak usmeren ka tlu, a onda treba da se savijete

Page 131

31. decembar

Dobila sam �erku. Zove se Astrid. Kao mama. To je najdivnije malo bi�e na

svetu i ne zna ništa o tome da smo se izvukle za dlaku. Zna samo da je volim.

Ali to stvarno zna. Vidim da je to ve� shvatila. A ja �u se pobrinuti da to nikad i

ne zaboravi. I više nikad ne�u leteti. Nikad u životu ne�u leteti. Ni Kšištof.

Obe�ao mi je. Sad je ova sveska ispisana. Od korice do korice. I ne znam da li

�u kupiti novu. Iskreno ne znam. I nau�i�u Astrid da se muzej kaže mulej. Ne,

Astrid, re�i �u, to se kaže mulej, bez obzira šta drugi kažu. Kaže se mulej.

Page 132

Hvala Maksu za reč mulej.

Hvala Lili Fredrikson koja misli da je super što sam joj pokvario peglu dok sam

pričvršćivao perlice za korice knjige.

I hvala Alis - zato što postoji.

Similer Documents