Download הודעה לבעל מקצוע בתחום הטיפולי-רפואי על תנאי העסקתו PDF

Titleהודעה לבעל מקצוע בתחום הטיפולי-רפואי על תנאי העסקתו
File Size207.9 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 1

_________תאריך:

לכבוד

___________________נ.,א.ג.2002-הודעה בדבר תנאי עבודה בהתאם לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"בהנדון:

לפי התנאים ( : "המעסיק")להלן ___________ -ב על עיגון תנאי העסקתךהודיעך מתכבד ל יהננ
-הבאים:

אצל המעסיק, אשר כתובתו ________ מיוםהחל לתקופה בלתי קצובה חוזה ב /תקסעהינך מו .1
________________________________.הינה

הנושאים הבאים: אחריות עלהכולל ,________ בתפקיד ________ -בכפיפות ל /תעובדהינך .2

2.1 .______________________________________________________________

2.2 .______________________________________________________________

גביית התמורה מן המטופלים והעברתם לידי המעסיק וכן עריכת רישום מסודר של כל 2.2

שנגבו על ידךהטיפולים והכספים
1

.

כל תחומי אחריות ו/או מטלות נוספים שיוטלו עליך התואמים את הגדרת תפקידך ו/או 2.2

את כישורייך.

_____ -, ו_____, בטווח השעות______בימים, _____בהיקף משרה בשיעור של יד/דוה תעב/את .2
שעות כל יום/שבוע

2
_________ בטווח השעות /יעבודת. ביום ו'

3
יהיה ךהשבועי שלהמנוחה יום .

.שבת ביום

או1
למחוק אם המטלה אינה רלבנטית.

2
מחק את המיותר.

3
אם העובד עובד חמישה ימים בשבוע יש למחוק את יום ו'.

owner
3

owner
3

Page 2

-1-

בשבוע/בחודש_______ משמרות את/ה תעבוד/די .2
4

בתום כל ךאם לסידור עבודה שיימסר לבהת
שבוע/חודש

5
חודש/שבועבנוגע ל

6
, כאשר ם___________הבא אחריו. ימי העבודה שלך יהיו ימי

הינך מתחייב לעבוד . כל משמרת הינה בת שעות ______________. יום שבת יום מנוחה יהא
בחודש/שבוע_ ___בהתאם לסידור העבודה שתקבל לידיך ולעבוד לכל הפחות משמרות __

7
. למען

כמות מסוימת של משמרות, בכל ךמראש לספק ל הסר ספק מובהר בזאת, כי המעסיק אינו מתחייב
שבוע או חודש, והדבר נתון לשיקול דעתו של המעסיק ובהתאם לצורכי העבודה

8
.

/שכר לפי שעות עבודהש"חבסך של _________ משכורת חודשית /יבלקת ךת עבודתתמור .5
9
סך של ב

(."השכר")להלן: _____ עבור כל שעת עבודה

או

ההכנסה בפועל בגין הטיפולים שבוצעו ןתמורת עבודתך ישולם לך שכר המהווה _________% מ
/ייךךכל חודש עלי 1 -. עד ה("השכר")להלן: על ידך, או שכר מינימום לשעה, הגבוה מבין השניים

.בחודש החולף תר את רשימת הטיפולים שביצעולמס

למדד המחירים /עודכן בהתאם לתוספות היוקר הנהוגות במשקוי לחודש 9-עד ה ךלם שולהשכר י .6
לצרכן

10
.

שעות נוספות םעצם זכאותך ושיעורה לתשלו .7
11

חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי נסיעה, דמי מחלה, ,
דיןפי על ויהי דמי חג

12
.

המעסיק יבטח אותך בביטוח אחריות מקצועית. .8

_____________ החל מכן .9
13

;, על בסיס המשכורת הקובעת, כהגדרתה להלןהמעסיק ביריע,

גין ב_____% :באופן הבאשיעור התשלומים יהיה , כאשר______ לקרן פנסיהסכומים 9.1
.בגין תגמולי עובד _______ % בגין תגמולי מעביד__________ % פיצויי פיטורים4
מחק את המיותר.

5
מחק את המיותר.

6
מחק את המיותר.

7
מחק את המיותר.

8
לדרישת העובד, ניתן לשנות את הסעיף באופן שהמעסיק יתחייב לכמות מינימאלית של משמרות.

9
מחק את המיותר.

10
למחוק את המיותר. יובהר, כי ההצמדה למדד המחירים לצרכן שומרת על ערכו הריאלי של השכר, בעוד שתוספות יוקר

במשק לא תמיד מדביקות את קצב עליית מדד המחירים לצרכן.

11
מחק אם העובד מקבל תשלום שעות נוספות גלובאליות.

12
דין למחוק ולהוסיף התייחסות בשורה נפרדת או בתנאי ההעסקה קבוע במעבר ל לשלם זכויות כאמורבמידה ומעוניינים

המיוחדים.

13
יש לבחון בעניין זה גם את הוראות צו ההרחבה או הסכם קיבוצי החלים על העובד, אם חלים. בנוסף, יש לשים לב בהקשר

ופים שלא מוסדר אצלם נושא פנסיה מקיפה( זה, כי בהתאם להוראות צו ההרחבה הכללי במשק בנושא פנסיה )החל בעקרון על ג

6עובד, המתקבל לעבודה עם ביטוח פנסיוני, זכאי לפנסיה החל מתחילת העסקתו ואילו כל עובד אחר זכאי לפנסיה רק לאחר

חודשי המתנה.

owner
3

owner
3

owner
3

Page 3

-2-

או

:באופן הבא שיעור התשלומים יהיה כאשר ________לביטוח מנהלים בחברת סכומים 9.2

בגין אובדן ______; % בגין תגמולי מעביד______ ; % גין פיצויי פיטוריםב______ %

בגין תגמולי עובד. ________ % -כושר עבודה; ו

ובהתאם להוראות הדין החל עליך ו/או תקנות קרן פנסיה ו/או ההפקדות יבוצעו בכפוף 9.2
חברת הביטוח ו/או פקודות, הנחיות, ותקנות מס הכנסה הרלבנטיות. המשכורת הקובעת

לביצוע הפקדות כוללת את השכר, כהגדרתו לעיל.

תוספת אפשרית לסעיף
14


מלוא פיצויי הפרשות לביטוח מנהלים/קרן הפנסיה כאמור לעיל יבואו במקום תשלום 9.2
הפיטורים המגיעים לך ביחס לרכיבי השכר, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה

, וכי ביחסי הצדדים יחולו 1962-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 12בלבד, וזאת על פי סעיף
, לעניין ביטוח מנהלים/קרן 2292-, התשנ"ח2659התנאים למתן אישור, שפורסמו בי.פ.

והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו זה מכתבל 'א נספחורפים בזאת כהפנסיה, המצ
15

.
תר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא ווהמעסיק מ

לחוק 17או 16סעיפים חואם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכ
מקופת הביטוח שלא בשל ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או

מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר. -אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה"

או
16___________ -החל מ .9
17

בפנסיה מקיפה בהתאם /יה תבוטח/( את"מועד זכאותך")להלן:
ימים ממועד זכאותך לא תינתן 66להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. היה ותוך

, וזאת מבלי _______ -ב בקרן פנסיה מקיפההמעסיק בטחך יהודעה באיזה קופה לבטחך, על ידך
לליות האמור לגרוע מזכותך לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכ

-מובהר בזאת, כי שיעורי ההפרשות יהיו, כדלקמן:14
באישור הכללי התוספת רלבנטית אם לעובד מופקדים כספים בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים בהתאם לשיעורים הקבועים

יבואו הוא, כי כספי הפיצויים המופקדים בקופה לחוק פיצויי פיטורים 12סעיף המצורף כנספח להסכם זה. היתרון בשימוש ב

ולא נדרשת השלמה , במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו

, או כאשר יש עלייה בשכר העובד, שכן בהתאם במיוחד בתקופות בהן התשואות בקופות הינן שליליות. הדבר מועיל של פיצויים

. אך מנגד, המעביד מוותר מראש על קבלת הפיצויים חזרה לידיו, גם במקרה של לחוק הפיצויים נגזרים מהשכר האחרון

לחוק 12המסדירים את נושא סעיף ו צו הרחבהבמידה וחל על המעסיק הסכם קיבוצי א התפטרות, בסייגים הקבועים באישור.

פיצויי פיטורים יש לפעול לפי אותן הוראות.

15
נוסח האישור מצורף בזאת.

16
מעסיק שלא מעוניין לתת תנאי פנסיה מיטיבים או שלא חל עליו צו הרחבה ענפי או הסכם קיבוצי המחייבים אותו לתת

לפי צו ההרחבה הכללי במשק.פנסיה מקיפה צריך לכל הפחות לתת לעובד פנסיה

חודשים מתחילת 6מיד בתום ההרחבה פנסיוני ולביצוע ההפרשות עפ"י צו זכאי לביטוח העובד יהיה 17
עובד לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו יהיה אם התקבל ה"(. "תקופת המתנההעבודה )להלן:

חודשי עבודה או 2הפרשות יבוצעו לאחר ה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו.הוא
רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול םיההמועד המוקדם מבינ –בתום שנת המס

. לגביו תקופת ההמתנה האמורה

owner
3

owner
3

owner
3

Page 4

-3-, 19__________-לקרן השתלמות בסכומים , יעביר המעסיק מהשכר 18החל מ ______________ .16
-חלק מעביד% _____________ וגין _________ ב % :באופן הבאשיעור התשלומים יהיה כאשר

ועד לגובה 20______ -___________ בגין חלקו של העובד. הפקדות יעשו על בסיס השכר ו %
, הנמוך מבין על פי פקודת/תקנות/הנחיות מס הכנסה מעת לעתפטורה תקרת הסכום המוכרת כ

השניים.

לסיים את הקשר בהודעה מוקדמת על פי דין רשאיכל אחד מן הצדדים .11
21

ימים______ / בת
22

,

ו/או במידה ויישלל ו/או לפטרך באופן מיידי בתנאים הקבועים בדיןהמעסיק בזכותמבלי לפגוע
יושעה רישיונך לעסוק במקצועך.18
אין חובה להעניק זכות זו אם לא חל במקום העבודה הסכם קיבוצי או צו הרחבה המחייב זאת.

19
הקרן.חובה לציין את שם

20
במידה והמעביד מעוניין לכלול בשכר הקובע לצורך ביצוע הפקדות תוספות שונות כגון: תוספת שעות נוספות גלובאליות.

הדבר נתון להסכמות הצדדים.

21
אם לא חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה הקובעים זכות טובה יותר לעובד בעניין הודעה מוקדמת, יחולו ביחסי הצדדים חוק

אורך (. בהתאם לחוק הודעה מוקדמת "חוק הודעה מוקדמת" )להלן: 2661-קדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"אהודעה מו

והאם העובד מקבלת משכורת על בסיס חודשי, או על בסיס במקום העבודה וזכאי תלוי בוותק שלהעובד ההודעה המוקדמת לה

הראשונה לקבלת הודעה מוקדמת לפני ומהלך שנת עבודתזכאי ב עובד הזכאי לשכר על בסיס חודשי .תעריף יומי או שעתי

הראשונים, ושל יומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש העבודהלכל חודש עבודה בששת חודשי אחד פיטורים של יום

זכאי להודעה -לפי שכר המחושב על בסיס יומי או שעתי המועסק עובד עד למקסימום של שלושה שבועות. והשביעי לעבודת

מוקדמת, לפי הטבלה הבאה:שיעור הזכאות מועד הפיטורים

יום אחד לכל חודש עבודה במהלך שנת העבודה הראשונה

שבועיים בתום שנה ראשונה

חודשי עבודה 2שבועיים + יום אחד לכל במהלך השנה השנייה

שלושה שבועות בתום השנה השנייה

חודשי עבודה 2שבועות + יום אחד לכל שלושה במהלך השנה השלישית

ודשח מתום השנה השלישית ואילך22
חשוב שאורך תקופת ההודעה המוקדמת לא יהיה קצר מזה הקבוע לפי האפשרות הראשונה. כן מומלץ להאריך את תקופת

ההודעה המוקדמת באופן הדדי.

.... החל מיום

ואילך

הפרשות הפרשת מעביד

עובד

הפרשות

המעביד
לפיצויים

1.1.2612 5% 5% 5%

1.1.2612 6% 5.5% 6%

owner
3

Page 5

-4-

, ךומסודר למחליפ אופן מלאב ךתפקידאת להעביר /ייךעליךהיה יפסקת הקשר בכל מקרה של ה .12
את ך, למסור למעסיק עד מועד הפסקת עבודת ךלתת דיווחים עדכניים לממונים עליו אודות פעילות

ךו/או אשר הוכן על יד ךתוך כדי עבודת ך/ייךכל המסמכים, המידע וכל חומר אחר אשר הגיע אלי
, ךברשותבצורה מלאה ומסודרת על כל ציוד המעסיק שהופקד ותכוכן להזד ךבקשר לעבודת

כן כל זכות עיכבון על רכוש או ציוד המעסיק.לך לא תהיה ולהשיבו כשהינו במצב תקין וסביר.
כל /לנכותלקזז זכאייהיה והמעסיק למעסיק ולרשויות השונות ךלפרוע כל חובותי /תחייבתהיה/א

.ךבמועד סיום עבודתך מכל הכספים והזכויות המגיעים לשלך חוב

ינוכו וכל התשלומים המפורטים בהסכם זה ישולמו כסכומי ברוטו אחרת, אלא אם נקבע מפורשות .12
וכל מס בריאות ביטוח לאומי, מס הכנסה, תשלומים להטבה שתקבל, אם תקבל, כל בגיןמהם וכן

תשלום חובה אחר.

לתת שירות מעולה למטופלים, בצורה ;מסירותב ,בנאמנותמעסיק שרת את הל /ייךעליךחלה חובה .12
מקצועית ביותר, ועל פי סטנדרטים מקובלים; לשמור על פרטיותם של המטופלים, כבודם, ולא

, בין דין הקשורהפי להטריד אותה מינית ו/או בכל צורה אחרת; למלא כל חובה החלה עליך על

צועך; לדווח מיידית על כל לתחום עיסוקך; לדווח מיידית על שלילת רישיונך לעסוק במק היתר,
לשמור על מידע סודי שהגיע אליך במהלך ועקב עבודתך; אירוע חריג הקשור לטיפול הניתן על ידך;

ך על הצד ביצוע תפקידלצורך נך ומרצךכל זמאת ש יקדלה ;המעסיק בטיח את האינטרסים שללה
פיק טובת להלא ;הנוגע לכךמסור למעסיק כל דיווח לל תוך ניגוד עניינים וופעללא ;הטוב ביותר

עסוק בעבודות פרטיות אלא באישור מפורש של ללא ;הנאה כלשהי, לרבות מצד ג', בקשר לעבודתך
לדווח דיווחי אמרת למעסיק; די; ילהודיע על קבלת קריאה לשירות מילואים באופן מי ;המעסיק

ג בהתאם לנהלי המעסיק ונהל ;טריד אותם בצורה ובאופן כלשהםלהאו לא ו/תנכל לעובדים להלא
הממונה הישיר והנהלת ונחה על ידי תל כפי שופעל בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה;

ו, כפי שיהיו מעת לעת.סדרי עבודתהמעסיק, מדיניותו ועל פי נוהלי כן והמעסיק

של עובדיוו/או , כולל אלו שהיו תחת טיפולך,המעסיק מתחייב שלא לפנות ללקוחותהנך כן .15
, בתחום פעילות המעסיק, וזאתהאו ישיר פה, עקיאיהש ותקשרהתלא להיות איתם בכל והמעסיק

לעניין סעיף זה משמעם לקוחות או עובדים. לקוחות וךחודשים מסיום עבודת 12תקופה של למשך

החודשים שקדמו 12ו/או במהלך ךשל המעסיק, במועד סיום עבודתעובדים שהיו לקוחות עובדים
מבלי ,₪ _______ סעיף זה יזכה את המעביד בפיצוי מוסכם בסך שלפרת ה .ךעבודתסיום מועד ל
העומד למעסיק על פי דין. עד אחרסע בכל וגפל

, , או שיחתם עם העובדאליושיצורף כתב התחייבות כל זה והעסקה תנאי עבודתך יהיו על פי מכתב .16
מנהלי ניתן לתיקון ו/או לשינוי אלא במסמך בכתב החתום על ידי לא . מכתב זהועל פיהם בלבד

עשו ואין ולא יהיה כל תוקף לכל הצהרה, הבטחה, פרסום, הודעה, הסכם, שנ המעסיק המוסמכים
.ולפני חתימת

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Page 6

-5-

מכוח כל ך המוקנית לאו חובה כדי לגרוע מכל זכות מכתב ההעסקה זהאין באמור בעל אף האמור, .17
עליה. /מיחתוםתנהלי עבודה שיוציא המעסיק, מעת לעת, וכל התחייבות אחרת שדין, צו הרחבה,

אות כתב יגברו הור /מיבכל סתירה שתהיה בין מכתב זה לבין כתב התחייבות עליו תחתום
ההתחייבות.


בכבוד רב,_________________, קראתי את מכתב ההעסקה זה קיבלתי___________ מאשר/ת בזה כי ביום _____________י,אנ
מסכים/מה לכל האמור בו. אניואת תוכנו, הבנתי ובעיון:___________ היום ולראיה באתי על החתום__________________

חתימת העובד/ת

owner
3

Similer Documents