Download J5222 PENGURUSAN INDUSTRI PDF

TitleJ5222 PENGURUSAN INDUSTRI
File Size1.8 MB
Total Pages142
Table of Contents
              00 COVER J5222
BAB 0 KANDUANG PENGURUSAN INDUSTRI J5222
BAB 1 PENGURUSAN SAINTIFIK
BAB 2 PENGUKURAN KERJA
BAB 3 LOKASI DAN SUSUNATUR LOJI
BAB 4 PENJADUALAN SUMBER
BAB 5 PENGURUSAN PROJEK
BAB 6 PENGATURCARAAN LINEAR
BAB 7 ISO&TQM
BAB 8 SENGGARAAN
BAB 9 GarisPanduan2006BM dosh
            
Document Text Contents
Page 1

NOTA KULIAH
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL,

POLITEKNIK KOTA KINABALU,

JALAN POLITEKNIK, MENGGATAL,

88450 KOTA KINABALU,

SABAH
PENGURUSAN PERINDUSTRIAN
INDUSTRIAL MANAGEMENT 

(J5222)

Page 2

1 | I S I K A N D U N G A N


JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
POLITEKNIK KOTA KINABALU (PKK) 
JALAN POLITEKNIK, MENGGATAL 
88450 KOTA KINABALU, SABAH. 
 
KURSUS/KOD KURSUS  : PENGURUSAN INDUSTRI/J5222 
JAM KREDIT      : 2.0 
PROGRAM      : DIPLOMA 
PENSYARAH      : MOHD ZAIRUNIZAM BIN UMAR 
BILIK/TEL      : BILIK PENSYARAH 1 JKM/0125996667 
 
SINOPSIS 
PENGURUSAN INDUATRI memberikan pengetahuan tentang konsep dan prinsip asas 
pengurusan saintifik. Penekanan kursus diberikan dalam mengaplikasikan prinsip‐prinsip yang 
terlibat. Kurus ini juga memberikan pengetahuan untuk menjadualkan dan mentadbir sesuatu 
projek dalam industri dengan sumber yang paling minima dengan kos yang rendah. Pelajar juga 
diberi pengetahuan dan konsep asas pengurusan kualiti menyeluruh, kumpulan meningkatkan 
kualiti, ISO dan keselamatan industri. 
 
OBJEKTIF  
Di akhir modul ini, pelajar akan dapat:‐ 

1. Mengetahui dan memahami asas pengurusan dan teknik‐teknik pengurusan saintifik di 
dalam sektor industri. 

2. Mengetahui dan memahami serta boleh merancang dan mentadbir sesuatu projek 
dalam industri seperti susun atur loji, kajian kerja dan penjadualan kerja loji. 

3. Mengetahui dan memahami aktiviti‐aktiviti yang kritikal dalam menguruskan sesuatu 
projek serta konsep membuat keputusan daripada kaedah pengaturcaraan linear. 

4. Mengetahui dan memahami konsep‐konsep asas dalam TQM, siri ISO9000 QCC, JIT dan 
konsep senggaraan. 

5. Mengetahui dan memahami akta 514 (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994) 
bagi pengurusan keselamatan sesebuah industri.  

 
KEPERLUAN KURSUS : 

1. Pembacaan nota dan lain‐lain bahan bacaan berkaitan. 
2. Melibatkan diri dengan latihan dan aktiviti semasa kuliah. 
3. Mengambil ujian dan peperiksaan yang ditetapkan. 

 
PENILAIAN : 

1. Ujian  2 x 20%  =   40% 
2. Tugasan  3 x 10%  =  30% 
3. Kuiz  4 x 7.5%  =  30% 

JUMLAH PENILAIAN BERTERUSAN (P.B)   = 100%(50%) 
4. PENILAIAN AKHIR (P.A)     =100% (50%) 

 
KEHADIRAN 

1. Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan yang ditetapkan dalam jadual 
perkuliahan dan pelajar yang tidak memenuhi syarat kehadiran tersebut tidak akan 
dibenarkan menduduki peperiksaan akhir ( PB=0 & PA=0 ).

Page 71

18

Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

13. Jawatankuasa

(1) Majlis boleh—

(a) menubuhkan jawatankuasa berkenaan dengan industri yang berbeza bagi maksud
membantu Majlis melaksanakan fungsi-fungsinya yang berhubungan dengan
tataamalan industri; dan

(b) menubuhkan apa-apa jawatankuasa lain yang difikirkannya patut bagi maksud
membantu Majlis melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain.

(2) Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekian bilangan orang yang boleh dilantik
oleh Majlis daripada kalangan anggotanya.

(3) Walau apa pun peruntukan subseksyen (2), Majlis boleh mempelawa mana-mana
orang atau wakil mana-mana organisasi untuk menasihati sesuatu jawatankuasa yang
ditubuhkan di bawah subseksyen (1) dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

(4) Seseorang yang dilantik di bawah subseksyen (2) atau dipelawa menjadi anggota
sesuatu jawatankuasa di bawah subseksyen (3) boleh dibayar apa-apa elaun yang
boleh ditentukan oleh Majlis dengan kelulusan Menteri

14. Laporan tahunan

Majlis hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik, selepas 30hb Jun tetapi sebelum
31hb Disember setiap tahun, menyediakan dan mengemukakan kepada Menteri laporan
aktivitinya bagi tempoh dua belas bulan yang berakhir pada 30hb Jun setiap tahun.

JD118024 Tek 2 18 9/22/07 12:59:57 PM

Page 72

Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

BAHAGIAN IV

KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI

15. Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja
mereka

(1) Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri
untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa
bekerja semua pekerjanya.

JD118024 Tek 2 19 9/22/07 12:59:57 PM

Page 141

88

Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

RUJUKAN

Occupational Health and Safety Law Third Edition

Work, Briefcase on Employment
Law

Worker Training and
Education in Safety and Health

Mozley and Whitley’s Law Dictionary 12th Edition

Employer’s Liability at Common Law
Eleventh Edition

Safety at Work Second Edition

Rethinking The OSHA Approach to Workplace Safety

Labour and
Employment, Medicine Malaysia

Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia

Piawaian ILO dan Malaysia

Modern Employment Law A Guide To Job Security And Safety
Ninth Edition

Criminal Procedure in Malaysia (Third Edition)

JD118024 Tek 4 88 9/22/07 1:05:05 PM

Page 142

89

Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Cases and Materials on Employment Law

Osborn’s Concise Law Dictionary Seventh Edition

Personal Injury and
Torts, Labour, Employment, Health Malaysia

Dictionary of Law

Survey of Malaysian Law 1994

The Anotated Statutes of Malaysia, Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514)

JD118024 Tek 4 89 9/22/07 1:05:05 PM

Similer Documents