Download Kebangkitan Nasionalisme.print PDF

TitleKebangkitan Nasionalisme.print
File Size198.2 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 2

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen

Page 5

http://www.geocities.com/cominglucky/nasionalismeasia.htm

Page 6

http://www.geocities.com/cominglucky/nasionalismeasia.htm

Page 11

Jelaskan sebab musabab dan kesan-kesan kebangkitan nasionalisme
dan anti-kolonialisme di Asia Tenggara semenjak dekad 1940-an?

membebaskan negara-negara asia Tenggara daripada cengkaman dan mewujdkan masyarakat majmuk di samping kesan

buruk yang timbul melalui perbezaan fahaman antara kelompok tertentu.

Sistem Pendidikan Moden

Sistem pendidikan moden wujud hasil daripada nasionalisme dan anti-kolonialism yang meneknkan konsep persamaan dan

kekitaan di kalangan rakyat tempatan. Rakyat mula digalkkan untuk mempelajari sistem pendidikan moden dengan

mempopularkan budaya tempatan dan ilmu barat. negara Thailand sendiri telah bertindak menghantar para pelajarnya ke

negara-negara barat untuk memahami dan mempelajari kemajuan barat. Pada tahp ini pendidikan adalah tertumpu pada

negara asal sesuatu bangsa dan juga mata pelajaran moden. Kesan daripada antikolonilisme juga telah mewujudkan

pendidikan vernekular di negara-negara di Asia Tenggara. 53 Hal ini bermaksud golongan ekonomi yang berhijrah hanya

mempelajari kebudayaan dan ahl-hal yang berkaitan negara asal mereka sahaja dan keadaan ini jelas berlaku di Tanah

Melayu. Walaubagaimanapun, pendidikan ini mula diserapkan dalam sistem pendidikan negara.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepun di Asia Tenggara sekitar tahun 1942 hingga 1945 dan perkembangan politik serantau sekitar 1940-an

adalah pemangkin utama tercetusnya semangat nasionalisme di Asia Tenggara semenjak 1940-an.

Walaubagaaimanaapun, polisi dan dasar-dasar penjajahan barat di Asia Tenggara telah menyedarkan masyarakat Asia

Tenggara untuk membentuk negara bangsa yang merdeka. Sifat dan bentuknasionalisme di Asia Tenggara adalah

bertujuan untuk melihat bangsanya adalah bangsa yang telah merdeka dari kolonialisme barat. Nasionalisme memberi

kesan mendalam terhadap negara-negara Asia Tenggara yang memperlihatkan kesinambungan hingga sekarang.

Kekuasaan negara-negara barat di Asia Tenggara telah tamat apabila negara di asia Tenggara telahpun merdeka

sepenuhnya dengan kemerdekaan Brunei iaitu pada tahun 1984.

53 http://www.seasite.niu.edu/crossroads/wilson/colonialism.htm.

11

Similer Documents