Download knjiga_medicina_rada PDF

Titleknjiga_medicina_rada
File Size4.0 MB
Total Pages282
Document Text Contents
Page 1

Medicinski fakultet
Univerzitet u Nišu


MEDICINA RADA


Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih

strukovnih studijaProf. dr Mirjana Prof. dr Jovica
Aranđelović Jovanović
2009.

Page 2

MEDICINA RADA
Prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija, 2009.

Autori
Prof. dr Mirjana Aranđelović
Prof. dr Jovica Jovanović

Recenzenti
Prof. dr Nurka Pranić
Prof. dr Miroslav Spasić
Prof. dr Konstadin Trićković

Izdavač
Medicinski fakultet, Niš

Za izdavača
Prof. dr Milan Višnjić, dekan Medicinskog fakulteta

ISBN 86-80599-52-2

Odlukom Naučnonastavnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu br. 14-74/2-4 od 12. 01. 2007.
godine, prihvaćeno je da se rukopis Medicina rada štampa kao udžbenik.

Page 141

134

IZVORI EKSPOZICIJE


1. Kao organski rastvarači (npr Cikloheksan za
dobijanje najlona)

2. U organskoj sintezi
3. U proizvodnji organskih jedinjenja

TOKSIKOKINETIKA I TOKSIKODINAMIKA


APSORPCIJA
Većina ovih jedinjenja se unosi inhalacijom,

apsorpcija preko kože je od manjeg značaja.
ELIMINACIJA
Uglavnom u neizmenjenom obliku

mokraćom, u manjoj meri izdahnutim vazduhom.

TOKSIKODINAMIKA


1. Depresivno dejstvo na cns
2. Iritativno dejstvo na kožu i sluzokože
3. Alergogeno dejstvo


B – TROVANJA
AROMATIČNIM
(CIKLIČNIM)
UGLJOVODONICIMA

• Jedinjenja koja sadrže jedan ili više benzenovih

prstenova. Zamenom vodonikovog atoma u
benzenovom prstenu nekim drugim atomom ili
radikalom nastaju svi aromatični
ugljovodonici.

• Imaju karakteristični slatki aromatični miris,
slabo su rastvorljivi u vodi, isparljivi su i
zapaljivi.

• Dobijaju se najvećim delom iz Sirove nafte,
manjim delom iz Katrana kamenog ugljaPODELA

1. BENZEN
2. HOMOLOZI BENZENA (Toluen, Ksilen,

Stiren, Solvent nafta)
3. DERIVATI BENZENA
• Nitro-derivati

- Nitrobenzen
- Dinitrobenzen
- Trinitrotoluen

• Amino-derivati
- Anilin
- Benzidin
- Ursol

• Hidroksilni-derivati
- Fenol

• Halogeni-derivati
- Nitrohlorbenzen
- DinitrohlorbenzenTOKSOKOKINETIKA

• APSORPCIJA - Uglavnomje preko

Respiratornog trakta (pare), apsorpcija je
moguća i preko kože ako dođe do direktnog
kotakta sa aromatičnim ugljovodonicima u
tečnoj fazi.

• DISTRIBUCIJA - Manji deo se akumulira u
organima i tkivima bogatim mastima, najveći
deo podleže biotransformaciji preko brojnih
međuproizvoda sve do krajnjeg metabolita.

• ELIMINACIJA - Najvećim delom se
eliminišu Urinom u obliku odgovarajućih
krajnjih metabolita, a manjim delom u
nepromenjenom obliku Izdahnutim
vazduhom.


TOKSIKODINAMIKA

1. Oštećuju krvotvorne organe
2. Iritativno dejstvo na kožu i sluzokože
3. Narkotičko dejstvo
4. Oštećuju nervni sistem
5. Oštećuju jetru i bubrege
6. Bronhijalna astmu - neki
7. Kancerogeno dejstvo - neki
8. Promene u bazalnom metabolizmu


a) BENZEN


IZVORI EKSPOZICIJE

• Veoma je otrovan zbog čega se sve manje

koristi, a u nekim zemljama je njegova
upotreba i zabranjena.

• Koristi se kao rastvarač i razređivač:
1. U industriji gume, kaučuka, boja i lakova
2. U proizvodnji plastičnih masa i eksploziva
3. U proizvodnji šminke i sapuna

TOKSIKOKINETIKA

• APSORPCIJA - Najčešće Inhalacijom, mada je

moguća i apsorpcija preko kože ukoliko dođe
do direktnog kontakta sa tečnim benzenom.

• DISTRIBUCIJA - Deo apsorbovanog benzena
se deponuje U tkiva i organe bogate mastima.

• ELIMINACIJA - Najveći deo se oksidiše u
jetri sve do fenola koji se konjuguje sa
sumpornom i glukuronskom kiselinom i
izlučuje Urinom. Manji deo se eliminiše
nepromenjen preko pluća.


TOKSIKODINAMIKA

1. OŠTEĆENJE JETRE, BUBREGA, I

NERVNOG SISTEMA
Usled dejstva Benzeneroksida koji se stvara
tokom metabolizma benzena i koji kao

Page 142

135

slobodni radikal izaziva oštećenja raznih tkiva
i organa u organizmu.

2. DEFICIT VITAMINA C - Tokom
metabolizma benzena troši se sumpor, koji je
neophodan za sintezu glutationa. Glutation je
potreban za regeneraciju aksorbinske kiseline
pa se javlja manjak vitamina C.

3. HIPOKSIJA - Usled intenzivne oksidacije
benzena i intermedijalnih proizvoda, čime se
troši O2 u krvi

4. NARKOTIČKO DEJSTVO NA CNS
(Depresija CNS-a)

5. IRTACIJA KOŽE I SLUZOKOŽE OKA I
RES-a

6. DEPRESIJA KOŠTANE SRŽI (Anemija,
leukopenija, trombocitopenija, a moguća je i
leukemija).


KLINIČKA SLIKA

AKUTNO TROVANJE HRONIČNO TROVANJE
ZNACI OŠTEĆENJA
NERVNOG SISTEMA

ZNACI DEPRESIJE
KOŠTANE SRŽI - dominiraju

- Vrtoglavica
- Muka
- Glavobolja
- Teturav hod
- Konfuznost
- Narkoza
- Opijenost
- Koma i Smrt

- Trombocitopenija
- Leukopenija
- Anemija
- Leukemija (kasna
komplikacija)

ZNACI IRITACIJE
KONJUKTIVE

ZNACI OŠTEĆENJA
NERVNOG SISTEMA

ZNACI IRITACIJE
KOŽE

KOŽNE ALERGISKE
PROMENE

HEPATITIS HEPATITIS
NEFRITIS NEFRITIS

EKSPOZICIONI TESTOVI

1. Povećana koncentracija fenola u urinu

LEČENJE

1. Prekid dalje ekspozicije, održavanje vitalnih

funkcija i simptomatska terapija.
2. Ishrana bez masti i mleko da bi se

onemogućila apsorpcija benzena preko
digestivnog trakta.


OCENA RADNE SPOSOBNOSTI


Kod postojanja sumnje na oštećenje koštane
srži, ugroženog treba privremeno premestiti na
drugo radno mesto na kome neće biti izložen
organskim rastvaračima do normalizacije
zdravstvenog stanja.

Kod postojanja ireverzibilnog oštećenja
kritičnih organa zapošljeni nije sposoban za rad sa
toksičnim materijama koje pokazuju trepizam na
navedene organe i sisteme, za teže psihičke i fizičke
napore, rad na visini (kod oštećenja CNS-a), u
toplim i hladnim pogonima, terenski i smenski rad.

Procena preostale rade sposobnosti zavisi će od
opšteg stanja organizma.

b) HOMOLOZI BENZENA

Toluen, ksilen i stiren su isparljive bezbojne
tečnosti karakterističnog aromatičnog mirisa,
nerastvorljive u vodi i zapaljive.


IZVORI EKSPOZICIJE

• Koristi se kao rastvarači i razređivači :
1. U industriji celuloznih boja i lakova, lepaka
2. U proizvodnji plastičnih masa i kaučuka i

asfalta
3. U petrohemijskoj industriji, laboratorijama i

štamparijama
4. Kao konstituensi avionskog goriva.

TOKSIKOKINETIKA

• APSORPCIJA - Najčešće inhalacijom para,

mada je moguća i ograničena apsorpcija preko
kože.

• TOLUEN -Metaboliše se oksidacijom u
benzilalkohol, a zatim pod dejstvom alkohol-
dehidrogenaze u benzaldehid, čijom
oksidacijom nastaje benzoična kiselina.
Konjugacijom sa glicinom nastaje hipurna
kiselina koja se eliminiše urinom.

• KSILEN -Transformiše se, skoro u celini, u
metilbenzojevu kiselinu koja se zatim
konjuguje sa glicinom i stvara metilhipurnu
kiselinu.

• Ksileni su jači narkotici od toluena. Narkotične
osobine ksilena predstavljaju glavnu opasnost
po zdravlje.

• STIREN - se skoro isljučivo metaboliše preko
mandelične i fenilglioksalne kiseline, koje se
izlučuju urinom.
Za monitoring stirena preporučuje se
određivanje mandelične i fenilglioksalne
kiseline u uzorku urina na početku jutarnje
smene.
Alkohol inhibira metabolizam stirena.

TOKSIKODINAMIKA

1. Iritativno dejstvo na kožu, sluzokožu RES-a i

oko
2. Alergogeno dejstvo na kožu i sluzokožu RES-a
3. Oštećuju nervni sistem
4. Oštećuju jetru i bubrege - ponekad
5. Oštećenju krv i krvotvorne organe - manje

izraženo

Page 281

274

Literatura:


1. Vidaković A,editor. Medicina rada I. Beograd:Udruženje za medicinu rada;1997.
2. Vidaković A,editor. Medicina rada II. Beograd:Udruženje za medicinu rada;1997.
3. Vidaković A. Profesionalna toksikologija.Beograd: Udruženje toksikologa Jugoslavije;2000.
4. Šarić M, Žuškin E, editor. Medicina rada i okoliša. Zagreb: MEDICINSKA NAKLADA; 2002.
5. Gochfeld M. Occupational medicine practice in the United States since the industrial revolution.

J Occup Environ Med 2005;47:115-131.
6. Bulog A, Mrakovčić-Šutić I, Malatestinić Đ et al. INDUSTRIAL EMISSIONS AS RISK FACTORS

FOR RESPIRATORY AND ALLERGIC EFFECTS // Advances in Research & Management of
Asthma and COPD - Proceedings of the World Asthma and COPD Forum / Sepiashvili R.
(ur.).Bologna, Italy : MEDIMOND, S.r.I., 2008. Str. 61-65.

7. Mustajbegović J. Etika i deontologija sudskih vještaka // Uvod u medicinsko vještačenje u
građanskim parnicama / Gnjidić, Živko ; Bilić, Ranko i suradnici (ur.).Zagreb : Medicinska
naklada, 2008. Str. 85-89.

8. Williams JR. Medical Ethics Manual. World Health Communication Associates UK, 2005.
9. WHO. WHO calls for greater support for health-sector workers. Press Release EURO/02/06 ,

Copenhagen, 7 April 2006.
10. Aranđelović M, Paravina M. Profesionalna alergijska oboljenja. Niš:Medicinski fakultet; 1997.
11. Jovanović J, Aranđelović M.Praktikum iz medicine rada. Niš: Savez studenata Medicinskog

fakulteta;1998.
12. Popović V, Petrović S, Aranđelović M. Profesionalna respiratorna oboljenja. Beograd: Književne

novine- ENCIKLOPEDIJA;1993.
13. Aranđelović M. Profesionalna astma. U: Stanković I. (gl.ur) Bronhijalna astma. Medicinskifakultet.

Niš: 2005; 111-20.
14. Jovanović J. Traumatizam u drumskom saobraćaju. Niš:Medicinski fakultet; 1998.
15. Jovanović J. Profesionalni traumatizam. Niš: Medicinski fakultet; 2006.
16. Adams JR, Brandt SE, Martin MD.: Managing by Project Management, UTC, Dayton,

Ohio,1979.
17. Ansoff HI.Corporate Strategy, Penguin Books, London,1987.
18. Certo S.:Principles of Modern Management. Allin and Bacon, Boston,1988.
19. Cole GA.:Strategic Management,DP Publication, London 1994.
20. http:// www.wma.net/e/policy/handbook.htm; pristupljeno 20.02.2007.
21. European Agency for Safety and Health at Work: http://europe.osha.eu.int
22. European Comission Health and afety:http://europe.eu.int/comm/index_en.htm
23. The Canadian Centre for Occupational Health and Safety: http://www.ccohs.ca
24. NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health (USA):

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
25. WHO/Europa (World Health Organization) Regional Office for Europe: http://www.who.dk
26. Ingrum DA. Occupational medicine - PH 635 historyand scope of occupational medicine.

Dostupno na:http://www.publichealth.sdsu.edu/syllabi/syllabi-spring2005/PH-635-Ingrum-s2005-
sup1.pdf

27. Aranđelović M, Milić I, Radević Lj. Procena rizika i promocija zdravlja na radnom mestu,
Procena rizika, Kopaonik, 02- 06. februar 2009, Zbornik radova: 326- 334.

28. David V.McQueen:Strengthening the evidence baze for health promotion,Health Promotion
International,September 2001;16(3): 261-8.

29. Fagin D, Lavelle M. Center for public Integrity. Tohic deception:how the chemical industry
manipulates science, bends the law, and endangers your health, 2nd ed. Monroe, ME: Common
Courage Press, 1999.

30. Gregor Breucker, Nacionalna kontakt kancelarija za ENWPH-Nemačka. Essen, Jun 2004.
31. Goyer RA. Toxic Effects of metals, New York, Mc Graw Hill, 1996: 691-736
32. Kathleen M. Rest: Ethics in Occupational and Enviromental Health
33. Ladd J. The task of ethics. In: Reich WT,ed. Encyclopedia of bioethics. New Zork: The Free

Press,1978.
34. Light D, Mc Gee G. On the social embeddedness of bioethics. In: e Vries R, Subedi J, eds.

Bioethics and society: constructing the ethical enterprise, 4th ed. Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 1998:1-15.

35. Massie JL.: Essential of Management, Prentice Hall, London,1987.
36. Shain M et D.M.Kramer: Health promotion in the workplace:framing the concept,reviewing the

evidence. Occupational and Enviromental Medicine, 2004(61): 643-648.
37. The Luxembourg Declaration on Workplace Health promotion in the European Union
38. Wolpe P. The triumph of autonomz in American bioethics: a sociological vieww. In: De Vries R,

Subedi J.eds. Bioethics and societz: constructing the ethical enterprise, 4th ed. Upper Saddle

Page 282

275

River, NJ: Prentice Hall,1998:38-59.
39. Zenz C, Dickerson OB Horvath EP. Occupational Medicine, St Louis: Mosby , 1994: 584-594

Similer Documents