Download KONTROLING PDF

TitleKONTROLING
File Size567.3 KB
Total Pages21
Table of Contents
              2. 	Pregled hrvatskog tržišta osiguranja
	3.	Djelatnost i organizacija društva
	3.1.	Organizacijska struktura Croatia osiguranja
	U Odjelu je zaposleno šest osoba na slijedećem radnim mjestima:
Shema – položaj kontrolinga unutar organizacijske sheme Croatia osiguranja – unutar Sektora za korporativne financije i računovodstvo
3.3.	Zaposlenici Croatia osiguranje d.d.
            
Document Text Contents
Page 11

4. Sadržaj (zadaci) kontrolinga


Sadržaj (zadaci) kontrolinga predstavljaju dopunu i stručnu podršku menedžmentu.

Pojam kontroling se izvodi iz korijena riječi control, za koju se smatra da ima više od 50
različitih tumačenja: upravljati, usmjeravati, regulirati, ispitivati, provjeravati i td.
Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u
skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve.* (Heinz Weihrich, Harold Koontz,
Menedžment)
Kontroling predstavlja funkciju unutar sustava menadžmenta kojom se povećavaju njegova
efikasnost i efektivnost, a time i sposobnost prilagođavanja promjenama unutar i izvan
poduzeća. Koordinacija i integracija pojedinih podsustava menadžmenta jest način na koji
kontroling realizira svoju ulogu.

Sadržaj kontrolinga unutar Croatia osiguranja može se sagledati kroz poslovne procese i
zadatke koji se odvijaju u Odjelu za plan i poslovno izvješćivanje (kontroling).

Poslovi su planirani/podjeljeni prema razdobljima u kojima se odrađuju:

 Godišnja izvješća, na način da se izrađuje procjena za tekuću godinu i plan za narednu sa
sljedećim sadržajem:

 Procjena policirane, fakturirane i naplaćene premije i plan za narednu godinu
 Plan poslovnih prihoda i rashoda za obavljanje djelatnosti osiguranja
 Plan poslovnih prihoda i rashoda po računu po računu dobiti i gubitka
 Plan obuhvata osiguranja
 Plan računa dobiti i gubitka za društvo
 Plan aktive i pasive za društvo
 Izrada financijskog plana poslovanja
 Izrada plana poslovanja (objedinjeno sa sektorima)

 Kvartalno prikupljanje podataka od podružnica i osigurateljnih sektora kako bi se
kvalitetnije pratile promjene unutar Croatia osiguranja i što prije kvalitetno informiralo
Upravu Društva te izvršne direktore. Ujedno ovi podaci služe za što bolje sagledavanje
kretanja premija i tržišta osiguranja.

 Kvratalno se prikupljaju slijedeći podaci:
 Izvješće o policiranoj, fakturiranoj i naplaćenoj premiji te likvidiranim štetama
 Pregled ostvarenih poslovnih prihoda i rashoda za obavljanje djelatnosti osigurnaja

(režija)
 Pregled kretanja brojnog stanja šteta
 Pregled dužne premije i ispravka vrijednosti potraživanja
 Naplaćena premija za razdoblje (naplata dužne premije i tekuće fakturirane premije)
 Pregled poslovanja na dan i pisano izvješće direktora podružnice
 Zaračunata premija po kanalima prodaje
 Kretanje broja sudskih spisa (ukupan broj predmeta u sudskom sporu te broj riješenih i

neriješenih predmeta u sudskom sporu iz pričuve i tekuće godine)

11

Page 21

iz Sektora za životna osiguranja u Generalnoj direkciji. Na to uvelike utječu i zahtjevi ISO
norme koja je uvedena u 2004. godini.

Pored sveg navedenog u radnji, moguće je zaključiti kako postoji veliki prostor za unapređenje
kontrolinga prema svim instrumentima kontrolinga. Prilikom analize utvrdila sam da se u
Croatia osiguranju provodi u pravilu operativni kontroling s naglaskom na računovodstvene
veličine.

S obzirom na veličinu firme, te započeti proces reorganizranja i sistematizacije Društva
smatram da se otvara mogućnost za ozbiljniji pristup kontrolingu.
Moguće je definiranje samostalne Službe kontrolinga, neposredno podređene Upravi društva
(kao što je to Služba za reviziju i kontrolu). Naravno, kao sve novine koje se uvode pri tome
mogu nastati brojne barijere u vidu pomanjkanja motivacije, nedovoljne sposobnosti ili
nedostatak komunikacijskih kanala. Navedene barijere moguće je prevladati dobrom
edukacijom (menadžera, kontrolora i drugih sudionika) s naglaskom na prednostima i
kvalitetnim pomacima takve organizacijske sheme i novih zadataka navedene službe.

Takva organizacijska struktura prmijenila bi dosadašnje zadatke kontrolora, koji bi se dogradili
i razvili u slijedeće zadatke:
Voditelj kontrolinga :
o općenito višedimenzionalno usklađivanje planiranja, kontrole, informiranja,
organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima
o izrada profila snage/slabosti poduzeća
o uvođenje i primjena portfolio tehnike i koncepcije životnog vijeka proizvoda
o stručna pomoć pri definiranju vizije i ciljeva poslovanja poduzeća i pojedinih područja
odgovornosti
o stručna pomoć pri izradi i ostvarenju proračuna
Njegova je odgovornost neposredna vrhovnom menadžmentu.

Izvršni kontroler imao bi slijedeće zadatke:
o stručna pomoć pri operativnom planiranju, analizi, kontroli i izvještavanju
o stručna pomoć pri obračunu troškova i izradi kalkulacija
o stručna pomoć menadžerima nižih razina u procesu operativnog odlučivanja
o stručna pomoć pri definiranju politike asortimana
Njegova je odgovornost neposredna voditelju kontrolinga.

Iz provedene analize sitacije vidljivo je kako bi se kontroling podigao na višu razinu, te
vjerujem da bi učinci i značajan doprinos poslovanju Društva ovakvog kontrolinga bili mnogo
značajniji od dosadašnjih, koje ne želim umanjiti, s obzirom na broj djelatnika, pristup
informacijama i položaju Odjela u Društvu.

Ovo su lijepe želje. Vidjeti ćemo što je radna skupina za reorganizaciju i sistematizaciju
Društva definirala kao nedostatke postojeće organizacije, te kako će nova organizacijska shema
i nova sistematizacija radnih mjesta definirati kontroling i njegov daljnji razvoj.

21

Similer Documents