Download Linda Cajio - O capcana perfecta.pdf PDF

TitleLinda Cajio - O capcana perfecta.pdf
File Size2.7 MB
Total Pages252
Document Text Contents
Page 1

S / f '/ u / r r

O capcana
perfecta

Page 2

O capcana perfecta

- Uuuu! Love§te-l pe ratatul asta! Elaine
Simpson T§i dirse repede mina la gurS §i se
a§eza la loc pe scaun, Tngrozita de propria ei
ie§ire. Multimea de pe „Stadionul Veteranilor“~
urla dezlantuita, iar echipa .Atlanta Braves“ pa-
rasea stadionul. Tnvinsa de ..Philadelphia Phil­
lies".

- Mama! exclama fiul ei, Anthony, mcerctnd
sa gaseasca o justificare, la cei treisprezece ani
aj lui, pentru gestul incalificabil al mamei.

Fata i se Tnro§ise, la gindul ca vreo persoana
din cele de fata ar putea comenta nefavorabil.

---- :----------- — Q D - --------- -- ----r - '

Page 126

O capcana perfects X
ferinta, povestindu-i despre Graham. Putea folosi
o formula apartinTnd sportuJui, spumndu-i baia-
tului ca ea §i-a dat seama ca Graham nu este
din „liga ei“. Ei nu mai sunase §i nici nu-fda-
duse numarul lui de telefon. Elaine Tncerca sa*
ignore durerea pe care o simtea fn in im i; Dar,
de fapt, ce motive avea sa fie atft de afectatS?
Nu mai erau §colari, cTnd fiecare se gTnde§te s§
se logocteasca dupa prima TntTlnire. Ea §i Gra-
*ham erau adulji. Fusesera doar un flirt §i’ o Tn­
tTlnire Tntre ei. Dar el fusese amuzant §i ea TI
plicuse. O facuse sa rTda, sa fie fericita. Dupa
ce fiul ei Tnchise portiera, Elaine Ti puse o mTnS
pe brat.

- Nu cred ca Graham m3 va mai invlta vreo-
data. Dar asta nu Tnseamna ca nu voi mai fi
invitata de alt barbat. §i poate c-o sa vreau sa
ma due. Tmi place sa fiu mama, mama ta, Tn
special, dar sTnt §i eu o fiinta. Nu pot sa-mi TnfrT-
nez toate nevoile numai pentru ca tatal tau a
murit.

- Nu vreau sa mai discutam despre asta,
zise Anthony. •

- Ba vom mai discuta, zise Elaine. Trebuife
sa accepti ca sTnt o femeie, un om, ca §i tine.

V ( J 2 9 )

Page 127

Linda Csqiaso O

CurTnd §i tu vei Tncepe sa te TntTlne§ti ,eu cTte o
fata. Sper cS-ti voi accepta aceasta cu mai multa
u§urinta decTt mi-ai acceptat tu mie TntTlriirea cu
Graham. Acum mergem la meci §i ne vom dis-
tra de miriune. E clar?

Anthony zTmbi. Elaine Ti zTmbi §i ea. Tensi-
unea dintre ei pieri, transformTndu-se Tn amuza-
ment. Ea TI lua pe dupa gTt §i-l saruta Tnainte de
plecare.

- Hai, sd ne grSbim, sa nu pierdem baseball-ul,'
bfliete.

- Mam§! RTsera amTndoi. Era un Tnceput. O-
data ajunsa pe stadion, Elaine T§i arunca pri­
virea pe locul Tn care TI vazuse pe Graham.-RTndul
din fata lor era gol. Cei de la „Phillies“ jucau din
nou cu echipa „Braves“, de§i trecuse numai o
lunS de la deschiderea campionatului. Nu-i vehi
a crede c§ TI cunoa§te pe Graham de o luna. I
se parea ca au trecut luni de zile Tn care i s-au
imprimat gustul, atingerea §i mirosul lui.

- Crezi ca Jane o sa adoarrria din nou? o
mtreba Mary, cmd urcau scarile spre loourile lor.
I§i aminti cum o mai facuse §i anul trecut, pe
ni§te locuri speciale.

Cred ca batrTnul Ted o tine treaza prea

— ;---------- --------------- :--------------- { 130 ) ------------------------ --- ---------------------->

Page 251

Linda Caj'lq

acas&.. faze pe care le-am pierdut la a noua
arundare... strigatele lui Kurt Schilling, pentru a
Tncuraja echipa, §i... Danny Jackson, care a dus
la cT§tigarea locului la Mondiaie.

- Acolo era sa fim aproape omoriti de patru
nebune, care erau suporterele. de la „Jay“, Ti
aminti el. Ai convins-o chiar §i pe mama sa
mearga! Cred ca-ti ia acum locul de la „Clubul
vaduvelor".

- STnt convinsa. Cele trei o vor aduce la ace-
la§i numitor. Elaine Ti lua fata Tn mTini §i i-o sa­
ruta. Acum, nu te mai pITnge de nimic. Nu ma
mai intereseaza decTt noaptea nuntii mele. §i
Mondialele.

- Cred ca ar fi mai bine sa ne concentram
asupra primului subiect. Graham se a§eza pe
un fotoliu de ITnga ea §i o ridica Tn bratele lui.

- Trebuie sa admit ca m-ai luat prin surprin-
dere cu propunerea ta de casatorie, murmura'
ea. Tnca nu pot sa cred ca Anthony ti-a dat acel
tejefon.

-E s te fiul tau. Al nostru;-Graham Ti deschise
nasturii de la jacheta de matase pe care o purta.
Aratase foarte frumos la ceremonia care se
desfa§urase Tntr-un cerc restrTns de prieteni, dar

Page 252

O capcana perfects

el o voia acum, a§a cum Ti placea lui cel mai
mult: goala. Cred c'a acum au Tnceput sa-mi placa
copiii. Am putea avea multi?

- Oh, absolut.
- Adevarat? o mtreba el, TntelegTnd ca Tn fata

lor se deschidea o lume plina de bucurie, dar §i
de necunoscut. El T§i dorea cu disperare acest
necunoscut, pliri de dragoste §i de rTsete, Crezi
c-o sa fie bine?

Ea Ti ztmbi"§i Tncepu sa-i descheie nasturii
cama§ii. •

- Cred ca va fi minunat. A§teapta §i vei ve-
dea. §i el o asculta.

SFlR$IT

{J s £ >

Similer Documents