Download LLIBRE VALENCIA GES II, 2N[1].pdf PDF

TitleLLIBRE VALENCIA GES II, 2N[1].pdf
File Size3.5 MB
Total Pages154
Document Text Contents
Page 154

—154—  —154—

������

a)a) La dureLa duressa amb què l’atacava era grandía amb què l’atacava era grandíssssima.ima.
 b) b) L’alcaldeL’alcaldessssa va presentar un pla contra la pobrea va presentar un pla contra la pobre ssa.a.
c)c) La poeteLa poetessssa va sofrir una agrea va sofrir una agressssió d’un desconegut.ió d’un desconegut.
d)d) La seua expreLa seua expressssió era dificultoió era dificultossa a causa de la timidea a causa de la timidessa.a.

9.9.
a)a) Tinc un miTinc un missssatge al mòbil en què se’m tracta amb exceatge al mòbil en què se’m tracta amb exce ssssiva confianiva confiançça.a.

 b) b) La pastiLa pastissssera franceera francessa fa una coca dola fa una coca dolçça bonía boníssssima.ima.
c)c) Cal paCal passssaport si voleu anar de viatge durant quinaport si voleu anar de viatge durant quinzze dies a Israel.e dies a Israel.
d)d) El profeEl professssor li ha posat unor li ha posat un zzero al meu coero al meu cossí perquè no ha fet bé la í perquè no ha fet bé la dividivissió.ió.

Similer Documents