Download medijiReligija PDF

TitlemedijiReligija
File Size2.3 MB
Total Pages276
Document Text Contents
Page 138

136

Page 275

• Mediji i religija • 273

Fondacija Konrad Adenauer je bliska Kršćansko-demokratskoj uniji Njemačke (CDU),
po čijem osnivaču i prvom njemačkom kancelaru je i dobila ime. Fondacija je aktivna
već duže od 50 godina, a svoja predstavništva trenutno ima u 67 država i provodi više
od 200 projekata u preko 100 zemalja.

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu otvoreno je u februaru 1997.
godine. Do kraja 2000. godine ovo je Predstavništvo bilo sadržajno i organizacijski
nadležno za djelatnost Fondacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.
Od 2001. Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu nadležno je isključivo
za projektne aktivnosti u BiH. Zajedno sa mnogobrojnim domaćim i međunarodnim
partnerskim organizacijama u regionu, Fondacija oblikuje i koordinira svoje programe
u skladu sa potrebama i zahtjevima bosanskohercegovačke javnosti.

S obzirom da je projektni koncept Fondacije Konrad Adenauer širom svijeta orijentiran
na kontinuiran i dugoročan rad, ona ne ovisi od kratkoročnih projektnih uspjeha, nego
se može posvetiti rješavanju kompleksnih problema. Fondacija je stoga za Bosnu i
Hercegovinu oblikovala integrirani koncept, koji projekte u političkom, administrativ-
nom, ekonomskom i naučnom području povezuje sa izgradnjom i unapređenjem de-
mokratske svijesti. Osnovni ciljevi djelovanja Fondacije u Bosni i Hercegovini su:

- funkcionalne političke stranke u parlamentarnoj demokratiji,

- integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju,

- savladavanje prošlosti i pomirenje.

Oblici djelovanja Fondacija su organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija,
savjetovanja, političkih dijaloških programa, stručnih i političkih razgovora, te posjeta
zemljama u regiji, Njemačkoj i evropskim institucijama, u suradnji sa domaćim i me-
đunarodnim partnerima.

Similer Documents