Download Moja knjiga biblijskih prica PDF

TitleMoja knjiga biblijskih prica
File Size22.4 MB
Total Pages289
Document Text Contents
Page 1

Moja knjiga

BIBLIJSKIH
PRI

ˇ
CA

m
y
-C

Page 2

MOJE IME

Page 288

2.
ˇ
Sto je Pavao u

ˇ
cinio kad je vidio da je dje

ˇ
cak

mrtav?

3. Kamo su se uputili Pavao, Timotej i oni koji su
putovali s njima, i

ˇ
sto se dogodilo kad su se za-

ustavili u Miletu?

4. Na
ˇ
sto je prorok Agab upozorio Pavla da

´
ce mu

se dogoditi, i kako se ispunilo
ˇ
sto je rekao?

Dodatna pitanja:

1. Pro
ˇ

citaj Djela apostolska 20:7-38.

(a) Kako mo
ˇ
zemo biti ’

ˇ
cisti od krvi sviju‘,

kako se Pavao izrazio prema Djelima apostolskim
20:26, 27? (Ezeh. 33:8; Djela 18:6, 7).

(b) Za
ˇ
sto se starje

ˇ
sine trebaju ’

ˇ
cvrsto dr

ˇ
zati

vjerodostojne rije
ˇ
ci‘ kada pou

ˇ
cavaju? (Djela

20:17, 29, 30; Titu 1:7-9; 2. Tim. 1:13).

2. Pro
ˇ

citaj Djela apostolska 26:24-32.

Kako je Pavao iskoristio svoje rimsko gra�anstvo
kako bi izvr

ˇ
sio zadatak koji mu je Isus povjerio?

(Djela 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka
21:12, 13).

112. pri
ˇ
ca

Brodolomci na otoku

1.
ˇ
Sto se nedaleko od Krete dogodilo s brodom ko-

jim je plovio Pavao?

2.
ˇ
Sto je Pavao rekao ljudima na brodu?

3. Za
ˇ
sto se brod razbio?

4.
ˇ
Sto je kapetan zapovjedio, i koliko se ljudi spa-

silo?

5. Kako se zvao otok na koji su stigli, i
ˇ
sto je bilo

s Pavlom kad se vrijeme popravilo?

Dodatna pitanja:

1. Pro
ˇ

citaj Djela apostolska 27:1-44.

Kako nam izvje
ˇ
staj o Pavlovom putovanju u Rim

ja
ˇ
ca vjeru u to

ˇ
cnost Biblije? (Djela 27:16-19,

27-32; Luka 1:3; 2. Tim. 3:16, 17).

2. Pro
ˇ

citaj Djela apostolska 28:1-14.

Premda su stanovnici Malte bili pogani, pokaza-
li su ”izvanrednu ljudskost“ prema Pavlu i osta-
lim brodolomcima.

ˇ
Sto bi, onda, jo

ˇ
s u ve

´
coj mje-

ri trebali
ˇ
ciniti kr

ˇ
s

´
cani? (Djela 28:1, 2; Hebr.

13:1, 2; 1. Pet. 4:9).

113. pri
ˇ
ca

Pavao u Rimu

1. Kome je Pavao propovijedao dok je kao zatvo-
renik boravio u Rimu?

2. Tko je ovaj
ˇ
covjek za stolom koji je do

ˇ
sao posje-

titi Pavla, i kako poma
ˇ
ze Pavlu?

3. Tko je bio Epafrodit, i
ˇ
sto je ponio sa sobom na

povratku u Filipe?

4. Za
ˇ
sto je Pavao napisao pismo svom dobrom pri-

jatelju Filemonu?

5.
ˇ
Sto je Pavao u

ˇ
cinio kad je bio pu

ˇ
sten na slobo-

du, i
ˇ
sto je kasnije bilo s njim?

6. Koga je Jehova upotrijebio da napi
ˇ
se posljed-

nje biblijske knjige, i o
ˇ
cemu govori knjiga Otkri-

venje?

Dodatna pitanja:

1. Pro
ˇ

citaj Djela apostolska 28:16-31 i Filipljani-
ma 1:13.
ˇ
Sto je Pavao radio dok je bio zato

ˇ
cen u Rimu,

i kako je njegova sna
ˇ
zna vjera djelovala na

kr
ˇ
s

´
canske skup

ˇ
stine? (Djela 28:23, 30; Fil. 1:14).

2. Pro
ˇ

citaj Filipljanima 2:19-30.
ˇ
Sto je Pavao rekao za Timoteja i Epafrodita, po-
kazuju

´
ci tako koliko ih cijeni, i kako u tome mo-

ˇ
zemo opona

ˇ
sati Pavla? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30;

1. Kor. 16:18; 1. Sol. 5:12, 13).

3. Pro
ˇ

citaj Filemonu 1-25.

(a) Na temelju
ˇ
cega je Pavao poticao Filemona da

ˇ
cini ono

ˇ
sto je ispravno, i kako starje

ˇ
sine mogu

opona
ˇ
sati Pavlov primjer? (Filem. 9; 2. Kor. 8:8;

Gal. 5:13).

(b) Kako rije
ˇ
ci iz Filemonu 13, 14 pokazuju da je

Pavao uzimao u obzir savjest drugih u skup
ˇ
stini?

(1. Kor. 8:7, 13; 10:31-33).

4. Pro
ˇ

citaj 2. Timoteju 4:7-9.

Kako i mi poput apostola Pavla mo
ˇ
zemo biti si-

gurni da
´
ce nas Jehova nagraditi ako mu ostane-

mo vjerni do kraja? (Mat. 24:13; Hebr. 6:10).

114. pri
ˇ
ca

Kraj svemu zlu

1. Za
ˇ
sto se u Bibliji spominju konji na nebu?

2. Kako se naziva rat u kojem
´
ce se Bog boriti pro-

tiv zlih ljudi na Zemlji, i
ˇ
sto

´
ce se tim ratom po-

sti
´
ci?

3. Tko
´
ce povesti taj rat, kao

ˇ
sto vidi

ˇ
s na slici? Za-

ˇ
sto nosi krunu, i

ˇ
sto predstavlja njegov ma

ˇ
c?

4. Kao
ˇ
sto smo vidjeli u 10, 15. i 33. pri

ˇ
ci, za

ˇ
sto

nas ne treba iznenaditi
ˇ
sto

´
ce Bog uni

ˇ
stiti zle

ljude?

5. Za
ˇ
sto

´
ce, prema 36. i 76. pri

ˇ
ci, Bog uni

ˇ
stiti zle,

premda oni tvrde da mu slu
ˇ
ze?

Dodatna pitanja:

1. Pro
ˇ

citaj Otkrivenje 19:11-16.

(a) Kako Biblija jasno pokazuje da je jaha
ˇ
c na bi-

jelom konju Isus Krist? (Otkr. 1:5; 3:14; 19:11; Iza.
11:4).

Page 289

(b) Kako to što je Isusova gornja haljina poprska-
na krvlju pokazuje da će njegova pobjeda biti si-
gurna i potpuna? (Otkr. 14:18-20; 19:13).
(c) Tko sačinjava vojske koje na bijelim konjima
slijede Isusa? (Otkr. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32).

115. priča
Novi raj na Zemlji

1. Kako Biblija opisuje okolnosti u kojima ćemo
živjeti u raju na Zemlji?
2.

ˇ
Sto Biblija obećava onima koji će živjeti u raju?

3. Kada će se Isus pobrinuti da se dogodi ta pre-
krasna promjena?
4.

ˇ
Sto je Isus činio dok je bio na Zemlji kako bi po-

kazao što će činiti kada bude Kralj Božjeg Kra-
ljevstva?
5. Za što će se Isus i njegovi suvladari pobrinuti
kad budu vladali Zemljom s neba?
Dodatna pitanja:
1. Pročitaj Otkrivenje 5:9, 10.
Zašto možemo biti sigurni da će oni koji će tije-
kom Tisućugodišnje Vladavine vladati Zemljom
biti suosjećajni i milosrdni kraljevi i svećenici?
(Ef. 4:20-24; 1. Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10).
2. Pročitaj Otkrivenje 14:1-3.ˇ
Sto znači da 144 000 suvladara imaju na čelima
napisano ime Oca i Janjeta? (1. Kor. 3:23; 2. Tim.
2:19; Otkr. 3:12).

116. priča
Kako možemo zauvijek živjeti

1.
ˇ

Sto trebamo naučiti da bismo vječno živjeli?
2. Kako možemo učiti o Jehovi Bogu i Isusu, kao
što to rade ova djevojčica na slici i njeni prijatelji?
3. Koju još knjigu vidiš na slici, i zašto bismo je
trebali redovito čitati?
4.

ˇ
Sto je još potrebno da bismo vječno živjeli, po-

red toga što trebamo učiti o Jehovi i Isusu?
5.

ˇ
Sto smo naučili iz 69. priče?

6. U čemu nam je mali Samuel dobar primjer, kao
što smo vidjeli u 55. priči?
7. Kako možemo oponašati Isusa Krista, i kakvu
ćemo nagradu primiti u budućnosti ako to bude-
mo činili?
Dodatna pitanja:
1. Pročitaj Ivana 17:3.
Kako Biblija pokazuje da upoznavanje Jehove Bo-
ga i Isusa Krista uključuje više nego samo upam-
titi nešto o njima? (Mat. 7:21; Jak. 2:18-20; 1. Iv.
2:17).
2. Pročitaj Psalam 145:1-21.
(a) Koji su neki razlozi zašto bismo trebali hvali-
ti Jehovu? (Ps. 145:8-11; Otkr. 4:11).
(b)

ˇ
Sto znači da je Jehova ’dobar prema svima‘,

i kako nas to može još više približiti njemu? (Ps.
145:9; Mat. 5:43-45).
(c) Na što će nas potaknuti ljubav prema Jehovi?
(Ps. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21).

www.watchtower.org/c

Similer Documents