Download Nesto Malo o Koucingu PDF

TitleNesto Malo o Koucingu
File Size3.2 MB
Total Pages124
Document Text Contents
Page 1

NEŠTO MALO O KOUČINGU
KAKO BITI SA KOUČINGOM NA TI

Page 2

IZDAVAČ:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Brzakova 20, 11 040 Beograd, Srbija
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) der Bundesrepublik Deutschland

ZA IZDAVAČA
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Britta Lambertz

AUTORKE
Katarina Stanić
Stanislava Vidović

LEKTORKE
Jasmina Alibegović
Hanna Gadomski

DIZAJN I OPREMA
InDesigner, Beograd

ŠTAMPA
InDesigner, Beograd

TIRAŽ
450

ISBN 978-86-87737-30-3

Page 62

///// ////////

Vrednosti su vrlo stabilne i teško se menjaju. Njihova stabilnost rezultat je više faktora. Pre svega,
to što nastaju u najranijem detinjstvu čini ih vrlo otpornim na promene. Drugo, vremenom se
vrednosti potiskuju u podsvest i ljudi često drže do određenih vrednosti, a da toga nisu sasvim
svesni ili ne umeju da ih eksplicitno izraze. Usled toga kod njih još teže dolazi do promena.
Najzad, vrednosti se uče u maniru „crno-belo“: nešto je ili dobro ili loše, nema sredine. Kada
se tako posmatraju stvari, onda svaka promena zahteva radikalnu izmenu pogleda na svet, a
to je dosta teško.

Samu suštinu svake osobe čini njen sistem vrednosti. Taj sistem vrednosti čini osobu onakvom
kakva jeste. Mnogo toga što radi neka osoba zapravo diktira i određuje njen unutrašnji sistem
vrednosti, bio on jasan ili mutan. Što je on jasniji, to će postupci biti precizniji i e�kasniji.
Aristotel je rekao da je krajnji cilj ili svrha ljudskog života ostvarenje sopstvene sreće. Najsrećniji
smo kada se ono čime se spolja bavimo poklapa sa unutrašnjim sistemom vrednosti, kada živimo
u potpunom skladu sa onim za šta smatramo da je dobro i pravedno.

Klijentovi ciljevi se moraju poklapati sa njegovim vrednostima, a vrednosti sa ciljevima.
Zato je stvaranje jasne predstave o svojim ciljevima, a i vrednostima, često polazna tačka za
visoka ostvarenja i vrhunski učinak. De�nisanje sopstvenog sistema vrednosti iziskuje dobro
razmišljanje o tome šta je osobi sa kojom radite zaista važno u životu. Potom je treba pitati kako
će svoj život organizovati oko tih vrednosti. Svaki pokušaj da osoba spolja živi na način koji je
protivrečan vrednostima kojih se pridržava iznutra proizvodi stres, bes, frustriranost.

Vežba
Cilj vežbe:
De�nisanje osnovnih životnih vrednosti.

Proces
1. Napravite spisak pet najvažnijih životnih vrednosti i poređajte ih po hijerarhiji, u zavisnosti

od stepena ličnog vrednovanja.
2. Od navedenih vrednosti označite one kojih se danas pridržavate u svom životu. U šta zaista

verujete i za šta se zalažete?
3. Da li postoji razlika između vrednosti koje visoko vrednujete i onih za koje se zalažete?
4. Šta ste spremni da uradite da ta razlika bude manja?
5. Po kojim ste kvalitetima i vrednostima danas najbolje poznati među onima koji vas znaju?
6. Koju vrednost smatrate najvažnijom od onih koje upravljaju vašim odnosima sa drugim

osobama u vašem životu?
7. Koje su vaše vrednosti kada su u pitanju međuljudski odnosi?
8. Koje su vaše vrednosti kada su u pitanju partnerski odnosi?
9. Koje su vaše vrednosti u pogledu novca i �nansijskog uspeha? Da li ih svakodnevno

primenjujete?
10. Opišite svoju predstavu idealne osobe, osobe kakva biste vi najviše voleli da budete kada

ne biste imali nikakva ograničenja.

62

Page 63

////////////

11. Koja je to promena koju biste koliko danas mogli da unesete u svoje ponašanje, a koja bi
vam pomogla da živite u većem skladu sa svojim sistemom vrednosti?

Stavovi
Stavovi pokazuju odnos osobe prema određenom objektu, oni često predisponiraju ponašanje
osobe prema tom objektu, a vidljivi su u iskazima osoba kao i u njihovom ponašanju. Taj
odnos (stav) može biti pozitivan ili negativan. Na primer, stav prema svom poslu neko može
izraziti rečima: „Volim svoj posao jer je zanimljiv i pruža mi mogućnost da se razvijam“, ali
može ga iskazati i rečima: „Mrzim svoj posao, dosadan je i plata mi je mala“. Iz takvog odnosa
prema poslu kojim se osoba bavi proizilazi i određena predispozicija za ponašanje. Verovatno
će prvi, pozitivan stav prouzrokovati manje odsustvovanja sa posla, bolju motivaciju zaposlenog
i veću lojalnost organizaciji, dok će drugi stav implicirati manje zalaganja i motivacije, više
odsustvovanja sa posla, kao i veću verovatnoću napuštanja posla.

Stavovi imaju tri osnovne komponente: emotivnu, kognitivnu i bihejvioralnu. Emotivna
komponenta sadrži naša osećanja prema objektu stava i pokazuje šta mi osećamo prema
tom objektu. Ta osećanja mogu biti, generalno rečeno, pozitivna i negativna. Pored osećanja,
stavovi sadrže i određena znanja ili informacije o objektu. Ta znanja i informacije sadržani su
u našim verovanjima o objektu stava. Značajno je napomenuti da verovanja koja predstavljaju
komponentu stava uopšte ne moraju da budu zaista tačna. Na primer, naša negativna osećanja
prema diferenciranju plata u organizaciji mogu biti prouzrokovana time što mi verujemo da naš
kolega za isti posao prima veću platu nego mi. Naravno, to uopšte ne mora biti tačno. Sasvim
je moguće da on zapravo ima istu platu ili da za veću platu radi više ili kvalitetnije. Najzad,
pored osećanja i znanja, stav sadrži i određenu predispoziciju ponašanja. Budući da verujemo
da naš kolega prima veću platu za isti posao i da imamo negativna osećanja povodom toga, vrlo
je verovatno da će naša akcija biti neka od sledećih: tražićemo povišicu od šefa, tražićemo da
se kolegi smanji plata, smanjićemo obim posla kako bi se izjednačili sa kolegom, napustićemo
preduzeće nezadovoljni odnosom.

Dakle, stav utiče na verovanje o objektu, verovanje o objektu utiče na osećanja prema objektu, a
to sve zajedno stvara predispoziciju za reagovanje na objekat. Stavovi i vrednosti su međusobno
povezane, ali ipak različite kategorije. Stavovi su detaljniji, konkretniji i eksplicitniji od vrednosti.
Stavovi i vrednosti povezani su na takav način da svaka vrednost implicira određeni broj stavova
o određenim pitanjima, a homogena grupa stavova upućuje na određenu vrednost koja stoji iza
njih. Vrednost predstavlja idealno stanje ili ponašanje u koje želimo da dovedemo sebe. Odnos
stavova i ponašanja ljudi zaslužuje više pažnje.

Istraživanja su pokazala da je korelacija stavova i ponašanja veća ukoliko su stavovi speci�čniji
i konkretniji. Pozitivan stav o ekološkoj zaštiti ne mora da izaziva ekološki svesno ponašanje
ljudi, ali će pozitivan konkretan stav o potrebi da se prilikom odlaganja otpada razdvaja ono
što se može reciklirati od onoga što ne može biti reciklirano gotovo sigurno dovesti do takvog
ponašanja. Istraživanje govori i u prilog važnosti i značaju postavljanja speci�čnih ciljeva.

63

Page 123

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

159. 947.3-053.6
615.85-053.6

Станић, Катарина

Nešto malo o koučingu : kako biti sa
koučingom na ti / � autorke Katarina Stanić,
Stanislava Vidović �. - Beograd : Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2012
(Beograd : InDesigner). - 121 str. : graf.
prikazi, tabele ; 30 cm

Tiraž 450. - Bibliografija: str. � 122�.

ISBN 978-86-87737-30-3
1. Видовић, Станислава � autor �

COBISS.SR-ID 192956428

Page 124

GIZ/SOSYEP
Projektna kancelarija
„Jačanje struktura za osnaživanje
i participaciju mladih u Srbiji“

Poenkareova 10/II
11000 Beograd
Tel.: +381 11 27 59 509
+381 11 27 59 510
Tel./Fax: +381 11 27 59 288
E-mail: [email protected]

Similer Documents