Download Nikola Tesla Moji Izumi Autobiografija PDF

TitleNikola Tesla Moji Izumi Autobiografija
File Size2.2 MB
Total Pages60
Table of Contents
              Napomena priređivača
Napomena prevodioca
Moj najraniji život
Prvi koraci
Kako je Tesla razvio ideju o rotacionom magnetnom polju
Otkriće Teslinog kalema i transformatora
“Svjetski sistem“
Pogled u Budućnost
            
Document Text Contents
Page 1

ZANIMLJIVI ŽIVOT

J E D N O G O D N A J B R I L I J A N T N I J I H L J U D I I N A U Č N I K A S V I J E T A
AUTOBIOGRAFIJA

NIKOLE

TESLE

Page 2

Napomena priređivača II

Napomena prevodioca (obavezno pročitaj, da ne bude posle: “Nisam znao/la!“) III

Moj najraniji život I. 1

Prvi koraci II. 9

Kako je Tesla razvio ideju o rotacionom magnetnom polju 1III. 6

Otkriće Teslinog kalema i transformatora 2IV. 4

“Svjetski sistem“ 3V. 0

Pogled u Budućnost 3VI. 8

Sadr�aj

Page 30

22

prostorije. Sletanje muve na sto u sobi bi izazvao tup udarac u mom uhu. Kočija koja
je prolazila u daljini od nekoliko kilometara bi pošteno protresla čitavo moje tije-
lo. Pisak lokomotive udaljene trideset ili četrdeset kilometara bi učinio da klupa ili
fotelja u kojoj sjedim vibrira tako snažno, da je bol bio nepodnošljiv. Tlo mi je pod
nogama konstantno podrhtavalo. Morao sam da postavim svoj krevet na gumene
podloške kako bih se makar malo odmorio. Huka iz daljine često je proizvodila efekat
izgovorenih riječi, koje bi me plašile da nisam bio u stanju da ih raščlanim na sas-
tavne djelove. Sunčevi zraci, koje bih ponekad presjekao, izazivali bi tako snažnu jeku
u mom mozgu da bi me zaglušili. Morao sam da sakupim svu snagu volje da bih
prošao ispod mosta ili neke slične strukture, jer sam na lobanji osjećao nepodnošljiv,
drobeći, pritisak. U mraku sam osjećao kao šišmiš, i mogao sam sam da detektujem
objekat udaljen tri i po metra pomoću neke čudne, jezive, senzacije na čelu. Puls mi
je varirao od nekoliko do dvije stotine šezdeset otkucaja u minuti i čitavo tijelo su mi
prožimali trzaji i drhtavica, što je možda bilo i najteže podnošljivo. Čuveni ljekar, koji
mi je dnevno davao velike doze kalijum bromida, proglasio je moju bolest jedinst-
venom i neizlječivom.

Vječno ću žaliti što tada nisam bio pod opservacijom eksperata iz psihologije i fi-
ziologije. Čvrsto sam se držao života, ali nikada nisam očekivao oporavak. Da li iko
može da povjeruje da jedna takva fizička olupina može da se transformiše u čovjeka
izuzetne snage i čvrstine; koji je u stanju da radi trideset osam godina skoro bez dana
odmora, i da i dalje posjeduje izuzetnu snagu i svježinu tijela i uma? Takav je moj
slučaj. Moćna želja za životom i nastavkom rada, kao i pomoć posvećenog prijatelja,
sportiste, postigli su čudo. Moje zdravlje se vratilo, a sa njim i krepkost uma.

Kada sam ponovo napao problem, skoro sam zažalio što je bitka bila tako blizu svog
kraja. Imao sam toliko energije na raspolaganju. Kada sam razumio zadatak, nije to
bilo sa riješenošću kakvu ljudi obično osjećaju. Kod mene, to je bio sveti zavjet, pi-
tanje života i smrti. Znao sam da ću uvenuti i umrijeti ako ne uspijem. Sada sam imao
osjećaj da je bitka dobijena. Rješenje je bilo tu, nedgje pozadi, u skrivenom kutku
mozga, ali još uvijek nikako nisam mogao da mu dam spoljni izraz.

Jednog poslepodneva, koje ću zauvijek pamtiti, uživao sam u šetnji Gradskim parkom
sa prijateljem i recitovao poeziju. U tim godinama, znao sam čitave knjige napamet,
od riječi do riječi. Jedna od njih je bio i Geteov „Faust“. Sunce je bilo na zalasku i
podsjetilo me je na slavni odlomak: �Sie ruckt und weicht, der Tag ist uberlebt, Dort eilt
sie hin und fordert neues Leben. Oh, daß kein Flugel mich vom Boden hebt Ihr nach und
immer nach zu streben! Ein schöner Traum indessen sie entweicht, Ach, au des Geistes
Flügein wird so leicht Kein korperlicher Flugel sich gesellen!� (Na srpskom jeziku: „Gle
kako Sunce predvečernje žari kolibe, drveće i bilje. Dan je pri kraju; ono sve dalje sija,
hita da drugi oživljava svijet, O, što me krila ne dignu sa tla, pa za njim, vječno, da
upravljam svoj let! ......... Divnog li sna dok ono dolje kreće! Ah, kuda lete krila bestjele-
sna, tjelesna krila vinuti se neće!“ Prim. prev.) Dok sam mrmljao ove inspirativne riječi,
ideja mi je sinula kao bljesak svijetla, i u trenu – istina je bila otkrivena. Štapom sam

Page 31

23

u pijesku nacrtao dijagram pokazan �est godina kasnije u mom obra�anju pred
Ameri�kim institutom elektro in�enjera, i moj drug ga je savr�eno razumio. Slike koje
sam vidio bile su zadivljuju�e o�tre i jasne, i imale su �vrstinu metala i kamena, to-
liku da sam mu u jednom trenutku rekao: �Vidi� moj motor ovdje; gledaj sad kako ga
pokre�em unazad.� Ne mogu po�eti da opisujem svoje emocije. Pigmalion, dok je
posmatrao kako njegova statua o�ivljava, nije mogao biti ja�e dirnut. Hiljadu tajni
prirode na koje sam slu�ajno nabasao mijenjao bih za ovu jednu, protiv koje sam se
borio uprkos slabim izgledima i ugro�avaju�i sopstvenu egzistenciju.

Page 60

www.gigapedia.org
najve�i resurs besplatnih knjiga na Internetu

Similer Documents