Download Nova Drama Nova Gluma-SCENA PDF

TitleNova Drama Nova Gluma-SCENA
File Size157.1 KB
Total Pages16
Document Text Contents
Page 15

prećutno podrazumevalo obavezu škole da

ponudi modele kako treba igrati, na primer,

vodvilj ili antičku tragediju57,

- izbeći predrasudu da je tzv. “realistička” igra

(najčešće izučavana na drugoj godini studija)

“osnov” glume,

- povećati broj savremenih komada u

vežbama, i to od prve godine,

- dopustiti polaznicima tokom studija

mogućnost učešća u kreiranju igre od njenih

stvaralačkih “prapočetaka” (od pisanja, ili

početka rada reditelja), što bi navodilo na

tesnu saradnju (gde je to moguće) sa

odsecima dramaturgije i režije, odnosno sa

njihovim polaznicima,

- otvoriti što veću mogućnost uvida u

pretpostavku da je gluma prevashodno igra,

ne samo interpretacija teksta ili igra prema

tekstu.

Nova drama postavlja niz pitanja sadašnjim i

budućim pozorišnim stvaraocima, istovremeno nudeći

mogućnosti preispitivanja postojećih “modela” pozorišne

prakse. Dalekosežnost njenih izazova je tim značajnija jer

koincidira sa sve raširenijim osećajem neophodnosti promena,

kako organizacije pozorišnog stvaralaštva tako i njegove

društvene uloge.

Pozorište je kao medij danas gurnuto na

društvenu (civilizacijsku?) marginu. Istovremeno, sve su

jasniji znaci povećavanja društvenog značaja te njegove

“marginalne uloge”.

57 Što je (evo samo jednog primera) na beogradskoj akademiji produžilo do sedamdesetih
godina Tanhover-Crnobori “socrealističko” tumačenje antičkih monologa izgrađeno u JDP-u
ranih pedesetih.

Miloš Lazin Nova drama – nova gluma?

15

Similer Documents