Download Ο πολεμος του Χιτλερ - David Irwing (ΤΟΜΟΣ 2ος) PDF

TitleΟ πολεμος του Χιτλερ - David Irwing (ΤΟΜΟΣ 2ος)
File Size20.3 MB
Total Pages713
Table of Contents
              O POLEMOS TOY HITLER 2 001
O POLEMOS TOY HITLER 2 002
O POLEMOS TOY HITLER 2 003
O POLEMOS TOY HITLER 2 004
O POLEMOS TOY HITLER 2 005
O POLEMOS TOY HITLER 2 006
O POLEMOS TOY HITLER 2 007
O POLEMOS TOY HITLER 2 008
            
Document Text Contents
Page 2

Dav i d I r v i ng

Ο ΠΟΛ€ΜΟΙ
TOY ΧΙΤΑΕΡ

ΤΟΝΙΟΣ D f V T f ΡΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Δ.Π. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ

επίΜΕΛΕΐΑ - Σ χ ό λ ι α :
Ν.Α. ΚΟΛΟΜΒΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ Ε .Α . ΕΠΙΤ. Δ ΙΟ ΙΚΗΤΗ! Γ ' Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΟΟΣΕΙΣ ΓΗΟΒΟΣΪΗ

Page 356

854 DAVID IRVING

λοι» και τα επίσημα πρακτικά τον φέρουν να δηλώνει ότι ακόμη και οι
δεκαοκτάχρονοι και δεκαεπτάχρονοι άνδρες του πολεμούσαν «σαν νεα­
ροί τίγρεις». Αλλά απέναντι στη συνδυασμένη αγγλο-αμερικανική τρομε­
ρή δύναμη και τον τελευταίας λέξης οπλισμό τους ήταν απλά ζήτημα
ημερών να σπάσει το μέτωπο. 0 στρατάρχης von Rundstedt ακολούθησε,
ζητώντας άδεια να αποσύρει τις δυνάμεις του προς τη χερσόνησο του
Χερβούργου, στο λιμάνι και το φρούριό του.

Ο Χίτλερ συμφώνησε αμέσως, αλλά διέταξε τα στρατεύματα να δ ί­
νουν μάχη για το κάθε εκατοστό που θα υποχωρούσαν. Ο Ρόμελ θα
έπρεπε να διορίσει έναν «ιδιαίτερα ικανό» διοικητή για το Χερβούργο.
«Το φρούριο», διέταξε ο Χίτλερ, «έπρεπε να κρατηθεί όσο γινόταν π ε­
ρισσότερο, αν ήταν δυνατό, μέχρι τα μέσα Ιουλίου». 0 Speidel τηλεφώ­
νησε αυτές τις διαταγές στις 10 π.μ. στα επιτελεία της Ομάδας Στρα­
τιών: «Μια κατευθείαν υποχώρηση, [μέσα στο Χερβούργο] δεν θα πραγ­
ματοποιηθεί». Τα υποχωρούντα στρατεύματα θα έπρεπε να καθυστε­
ρούν την προέλαση των Αμερικανών με εμπόδια, ναρκοπέδια και παρα-
πλάνηση, ενώ οι εργασίες για ανατίναξη των λιμενικών εγκαταστάσεων
έπρεπε να αρχίσουν αμέσως.

Η πρόταση του ίδιου του Χίτλερ για το κυρίως μέτωπο της Νορμαν­
δίας ήταν μια αντεπίθεση από τις τέσσερις μεραρχίες Panzer των SS, δυ­
τικά της Καέν και της Φαλέζ. Μέχρι τότε, έπρεπε να γίνει μια δυναμική
κύρια προσπάθεια ανατολικά του ποταμού Ορν από την 1η και τη 19η
Στρατιά, αλλά όχι και από τη 15η Στρατιά του Salmuth στο Πα ντε Κα-
λαί, όπου τόσο ο Ρόμελ, όσο κι ο Rundstedt εξακολουθούσαν να περιμέ­
νουν «μια δεύτερη εισβολή». Ο Χίτλερ τους βεβαίωσε ότι το Ναυτικό
και η Λουφτβάφε θα συγκέντρωναν τις προσπάθειές τους εναντίον των
εχθρικών πολεμικών κι εμπορικών σκαφών. Οι νέες «νάρκες πίεσης» θα
χρησιμοποιούνταν για πρώτη φορά.

Ο ΡΟΜΕΛ εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή ανάπαυλας, όταν οι στενογράφοι
αποχώρησαν για λίγο μετά από έναν συναγερμό αεροπορικής επιδρομής,
για να υπαινιχθεί κατ’ ιδίαν στον Χίτλερ ότι «η πολιτική θα έπρεπε σύ­
ντομα να αναμειχθεί στο παιχνίδι, γιατί αλλιώς η κατάσταση θα εξελισ­
σόταν τόσο άσχημα, ώστε να μην υπάρχει πια σωτηρία». 0 Χίτλερ του
απάντησε κοφτά (όπως θυμόταν ο ίδιος, μερικές εβδομάδες αργότερα):
«Δεν έχει ωριμάσει ακόμη η στιγμή για μια πολιτική απόφαση». Εξάλ­
λου, κάτι τέτοιο δεν ήταν αρμοδιότητα του Ρόμελ.

Ο Φύρερ έφυγε από την Σουασόν - που βρισκόταν κοντά στο πεδίο
της μάχης όπου είχε κερδίσει τον Σιδερένιο Σταυρό του ως δεκανέας ένα
τέταρτο του αιώνα πριν - αργά το ίδιο απόγευμα.

Στο Μπέργκοφ, την άλλη μέρα, τα νέα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν
φτάσει στη δυτική ακτή της χερσονήσου του Χερβούργου. Στις 11 μ.μ. ο

Page 357

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 855

Χίτλερ ρώτησε: «Έχουν δηλώσει αρκετά ξεκάθαρα ότι έφτασαν. Τώρα,
έχουν φτάσει, ή δεν έχουν;» «Jawohl», παραδέχτηκε ο Γιόντλ. «Έχουν
φτάσει».

Πιο αισιόδοξος τώρα κι όλο αυτοπεποίθηση, λάμποντας ακόμη από
την πίστη που είχε μεταδώσει ο Φύρερ του, ο Ρόμελ συνέτασσε την επό­
μενη αναφορά του σε τόνους αναγεννημένης αισιοδοξίας: ο εχθρός είχε
αποβιβάσει 25 μεραρχίες, αλλά με βαριές απώλειες. Ο ντόπιος γαλλικός
πληθυσμός ήταν ακόμη σταθερά στο πλευρό των Γερμανών.625 Ο ναύαρ­
χος Friedrich Rüge, ο ναυτικός υπασπιστής του, θαύμαζε τη νέα αυτοπε­
ποίθηση του Ρόμελ και άφηνε να εννοηθεί στο ημερολόγιό του ότι ο Χ ίτ­
λερ έπρεπε να διαθέτει «τρομερό μαγνητισμό».

Ο Χίτλερ υπολόγιζε σοβαρά ότι οι καινούριες νάρκες θα αναχαίτιζαν
τη «δεύτερη» εισβολή. Στις 18 Ιουνίου, επέμενε να στηθεί ένα μπαράζ
από τέτοιες νάρκες και έξω από την Χάβρη - «έτσ ι ώστε να έχουμε μια
επανάληψη της παράστασης και εκεί». 0 στρατηγός Korten έκανε έκ­
κληση για άμεση εμφάνιση 12-15 αεριωθούμενων βομβαρδιστικών Me-
262 στο μέτωπο και για 3 ακόμη αεροπλάνα φωτογραφικής αναγνώρισης
μεγάλης ταχύτητας. Η παραγωγή των βαρέων βομβαρδιστικών Heinkel
177 έπρεπε επίσης να επισπευσθεί. Στις 20 Ιουνίου, ο Χίτλερ αποδέχτη­
κε την πρόταση του Speer να υπαχθεί ολόκληρη η παραγωγή αεροπλά­
νων στο δικό του Υπουργείο.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που άρχισε η εισβολή, ο Χίτλερ αισθανόταν ανακούφιση
γιατί θεωρούσε σημαντική αποτυχία των Ρώσων το ότι δεν βοηθούσαν
τους Συμμάχους με επιθέσεις στους τομείς που κρατούσαν οι Γερμανοί
στο Ανατολικό Μέτωπο. Αλλά ο Στάλιν δεν είχε αναβάλει οριστικά την
καλοκαιρινή του επίθεση. Το Μάιο, ο Χίτλερ είχε διαπιστώσει προετοι­
μασίες για μια κύρια προσπάθεια του εχθρού στο Κόβελ. Ο Model είχε
θελήσει να προωθήσει μια επίθεση εκεί μέσα στον Μάιο, και το 56ο Σώ­
μα Panzer -μ ε όλα κυριολεκτικά τα άρματα μάχης της Ομάδας Στρατιών
του Κέντρου- είχε μεταφερθεί «προσωρινά» στη διοίκησή του γι’ αυτόν
το σκοπό. Στις 11 Ιουνίου, ωστόσο, ο Χίτλερ ακύρωσε την επίθεση στο
Κόβελ, καθώς οι μεραρχίες έπρεπε να διατεθούν στο μέτωπο της Νορ-
μανδίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τις 45 αρχικές μεραρχίες του,
έμειναν στον στρατάρχη Busch (της Ομάδας Στρατιών του Κέντρου) μό­
νον 37 για να υπερασπιστεί μια περίμετρο 800 μιλίων, καθώς θα άρχιζε
τώρα η ρωσική επίθεση.

Μια σχεδόν πλήρης σιωπή ραδιοσημάτων βασίλευε στο Ρωσικό Μέτω­
πο. Ενστικτωδώς ο Χίτλερ υποπτεύθηκε ότι ο Στάλιν θα έριχνε όλο του
το βάρος κατά της Ομάδας Στρατιών του Κέντρου. Ολόκληρο τον Μάιο
όμως ο συνταγματάρχης Gehlen, ο ειδικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών
για το Ανατολικό Μέτωπο του Zeitzier, τοποθετούσε την κύρια σοβιετική

Page 712

1212 DAVID IRVING

Wiesenthal, Simon, 1117
Wietersheim, Gustav, 171
Willikens, Werner, 168
Wilson, Horace, 184, 190, 273, 283
Wilson, Hugh R., 132
Winkelmann, Otto, 929-932, 1172
Winter, Anni, 1057
Wisliceny, Dieter, 1116
Wittrock, Hugo, 587
Wohlthat, Helmuth, 271, 1067
Wolf, Johanna, 1008, 1009
W olff, Karl, 34 , 536 , 638 , 785, 971 ,

1004, 1062, 1077, 1088, 1104, 1117,
1120, 1175, 1180, 1181

Woyrsch, Udo, 316, 317
Wöhler, Otto, 996

Wünsche, Max, 35, 157, 1054

Zeitzier, Kurt, 391, 392, 553, 651, 661,
662, 667, 671, 676, 687, 688, 694,
696, 697, 699, 706, 709, 711, 713,
724, 728, 733, 735, 737, 742, 743,
748, 752 -754 , 768, 782 -784 , 794,
800, 805, 817, 823, 828, 830, 832,
834, 837, 856, 859, 860, 864, 1058,
1123, 1124, 1127, 1134, 1138, 1139,
1141, 1153, 1158, 1159, 1162

Zeitzier, Hans, 634
Zernatto, Guido, 1052
Ziegler, Hanno, 985
Ziegler, Heinz, 690, 691
Zoller, Albert, 28

Page 713

ο εκδοτικός κόσμος αιφνιδιάστηκε από την έκδοση σε Λονδίνο και Ν.

Υόρκη του βιβλίου του David Irving, Ο Πόλεμος του Χίτήερ. Ο τρόπος περιγραφής ενός τόσο με­

γάλου ιστορικού γεγονότος σαν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μοναδικός - σχεδόν σαν να τον

διηγιόταν κάποιος από τους δικτάτορες πρωταγωνιστές του.
Η έκδοση είναι βασισμένη στα όποια τελευταία αρχεία βρέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των
ημερολογίων του Χέρμαν Γκαίρινγκ και του περιβόητου γιατρού του Χίτλερ, Theo Morell. Για
πρώτη φορά επίσης, παρουσιάζονται έγχρωμες, δραματικές φωτογραφίες που τράβηξε ο κινη­
ματογραφιστής του Χίτλερ, ο Walter Frentz. Αυτή η τελευταία έκδοση έχει ένα ακόμη προσόν:
περιέχει τα, για πολύ καιρό χαμένα, αρχεία από τις ανακρίσεις από την Γκεστάπο του στενού πε­
ριβάλλοντος του Ρούντολφ Ες, που τώρα ανήκουν σε ιδιώτη καθώς και σήματα υποκλαπέντα
από τους Βρετανούς.

«Οτιδήποτε ο Χίτλερ δεν διέταξε ή δεν έπεσε στην αντίληψή του, δεν αναφέρεται σ’ αυτό το βι­

βλίο», μας λέει ο συγγραφέας. «Η αφήγηση των γεγονότων ξεδιπλώνεται με την ίδια σειρά που
ο Χίτλερ ασχολήθηκε μ’ αυτά». Το πρώτο που μαθαίνει ο αναγνώστης σχετικά με τις όποιες από­
πειρες έγιναν εναντίον της ζωής του Χίτλερ, είναι το γεγονός της έκρηξης της βόμβας, που το­
ποθέτησε ο κόμης von Stauffenberg κάτω από το τραπέζι στο Στρατηγείο του Φύρερ.
Η τεχνική του συγγραφέα είναι ασυνήθιστη, αλλά τις περισσότερες φορές πετυχαίνει. Το βιβλίο
πούλησε 25.000 αντίτυπα στην πρώτη του έκδοση στη Μ. Βρετανία, ενώ έκτοτε έχει επανεκδο-
θεί και μεταφραστεί επανειλημμένως. Αποτελεί πλέον, εγκεκριμένο εγχειρίδιο των Στρατιωτικών
Σχολών West Point και Sandhurst και σημαντικό εγχειρίδιο για πολλές Πανεπιστημιακές Βιβλιο­
θήκες ανά τον κόσμο, λόγω της πληθώρας ντοκουμέντων που περιέχει, που άλλοι ιστορικοί δεν
είχαν καταφέρει να εντοπίσουν.

ΤΙ Ε Ι Ν Α Ι « Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α » ;
Είναι η Ιστορία που ταξιδεύει κατευθείαν από την ιστορική προσωπικότητα στο ντοκουμέντο και από τα

αρχεία στο συγγραφέα και το βιβλίο του, χωρίς πολιτικές παρεμβολές και ακαδημαϊκές προκαταλήψεις -

είναι η Ιστορία που δεν εξαγοράζεται και δεν πουλιέται.

ίίν

/ t i tC U n f a h r -

ISBN S E T 96 0-2 70 -90 9-X

ISBN 9 6 0 - 2 7 0 - 9 1 1 - 1

Similer Documents