Download PN-B-01025 PDF

TitlePN-B-01025
File Size713.0 KB
Total Pages35
Document Text Contents
Page 1

czerwiec 2004

Zastępuje
PN-70/B-01025Rysunek budowlany
Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
nr ref. PN-B-01025:2004


Przedmowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 232 ds. Zasad
Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie i zatwierdzona
przez Prezesa PKN dnia 5 grudnia 2003 r

Niniejsza norma zastępuje normę PN-70/B-01025 Rysunek budowlany -
Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

Postanowienia normy dostosowano do znowelizowanych norm PNPOLSKA NORMA
ICS 01.080.30, 01.100.30

PN-B-01025

PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 1

Page 2

dotyczących rysunku architektonicznego i budowlanego oraz wdrożonych
norm PN-ISO z tego zakresu.

W stosunku do normy zastąpionej w niniejszej normie wprowadzono
następujące zmiany:

wprowadzono definicje rysunków architektoniczno-budowlanych oraz
oznaczeń stosowanych na tych rysunkach (oznaczenia dokładne,
uproszczone, umowne),

zrezygnowano ze stopni dokładności oznaczeń,

oznaczenia graficzne ujednolicono z występującymi w PN
wprowadzających normy międzynarodowe i europejskie lub
znowelizowanych PN własnych.


Niniejsza norma zawiera załącznik A (informacyjny), którego treścią są
przykłady zastosowania umownych i uproszczonych oznaczeń graficznych
na rysunkach architektoniczno-budowlanych.


Spis treści

1 Wstęp

1.1 Zakres normy
1.2 Powołania normatywne
1.3 Rodzaje rysunków architektoniczno-budowlanych i stosowanych
na nich oznaczeń graficznych2 Ogólne zasady sporządzania rysunków

2.1 Formaty arkuszy rysunkowych
2.2 Podział arkusza rysunkowego
2.3 Tabliczki tytułowe
2.4 Linie rysunkowe
2.5 Pismo techniczne
2.6 Podziałki
2.7 Kompletacja rysunków
2.8 Zmiany i uzupełnienia na rysunkach3 Oznaczenia graficzne i opisy ogólnych cech obiektów budowlanych

PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 2

Page 17

Na rzutach obiektów budowlanych rysowanych z zastosowaniem zarówno
oznaczeń umownych, jak i uproszczonych zaleca się wyróżnianie
graficzne:

- płyt żelbetowych jednokierunkowo zbrojonych, jak na rysunku 26,

- płyt żelbetowych krzyżowo zbrojonych, jak na rysunku 27,

- sufitów podwieszonych, jak na rysunku 28.

Inne rozwiązania konstrukcyjne przegród należy oznaczać w sposób
pozwalający na identyfikację indywidualnych właściwości technicznych
tych przegród.

4.5 Podciągi, żebra i nadproża

Nadproża, żebra oraz podciągi o wysokościach większych od wysokości
przegród poziomych z nimi współpracujących oznacza się graficznie na
rzutach obiektów budowlanych kreślonych z zastosowaniem oznaczeń
uproszczonych. Oznaczenia wymienionych belek składają się z
podłużnych obrysów ich rzutów rysowanych:

- cienką linią punktową, gdy przedstawiana belka leży ponad płaszczyzną

Rysunek 26 Rysunek 27 Rysunek 28

PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 17

Page 18

przekroju, jak na rysunku 29.

- cienką linią kreskową, gdy przedstawiana belka leży poniżej płaszczyzny
przekroju, jak na rysunku 30.

4.6 Otwory w przegrodach poziomych i pionowych

4.6.1 Otwory w przegrodach poziomych

Otwory w przegrodach poziomych należy oznaczać na przekrojach i
rzutach odpowiednich kondygnacji lub poziomów rysowanych zarówno z
zastosowaniem oznaczeń uproszczonych, jak i umownych. Przykłady
oznaczeń podano w tablicach 5 i 6.

Tablica 5 Oznaczenia na przekrojach otworów w stropach


Tablica 6 Oznaczenia na rzutach otworów w stropach
Rysunek 29 Rysunek 30


Oznaczenia umowne Oznaczenia uproszczone

Otwory odkryte
Otwory zakryte

Oznaczenia umowne i uproszczone

bezpośrednio poniżej płaszczyzny
przekroju

Bezpośrednio nad płaszczyzną
przekroju

Otwory odkryte

PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 18

Page 34

Rysunek A.3PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 34

Page 35

Rysunek A.4

PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Wydrukowano z programu Integram 2.0 Strona 35

Similer Documents