Download PPAk Temu 12 - Penerapan ICOFR PDF

TitlePPAk Temu 12 - Penerapan ICOFR
File Size205.5 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 8

E. Peran K!m"te Au$"t Daam Men#e%auas" E&e't"%"tas IC!FR 

!aa' 'eaksaaka tu%asya K'ite udit  erped'a kepada Pia%a'

K'ite udit Se'e Pada% Saah satu tu%as K'ite udit pada tahu 2013

terkait de%a I/[email protected] adaah 'eakuka pe%uata pe%edaia itera

de%a ti%a ri-ia tu%as erikutB

1 Meaksaaka perte'ua re%uer de%a Itera uditr 'e'ahas

diataraya te'ua pe'eriksaa eh I

2 Me'atau tidak aut 'aae'e atas rek'edasi ya% disa'paika

eh auditr daa' 'aa%e'et etter

3 Me'atau pe%uia i'pe'etasi Itera /tr 8er 7ia-ia

@eprti% (I/[email protected]) ya% diakuka eh I

Page 13

I. S"m+uan

 P& Se'e Pada% teah 'eakuka pe%edaia atas peapra keua%a

(I/[email protected]) sea%ai saah etuk dari iisiati4 G/G !aa' struktur tata kea

 perusahaa K'ite udit da Itera udit 'e'iiki pera peti% daa'

 pe%i'pe'etasia da pe%e8auasia e4ekti8itas pr%ra' I/[email protected]

 K'ite udit ertu%as utuk 'e%uatka pe%edaia itera perusahaa saah

satuya adaah de%a 'e'atau pe%uia i'pe'etasi I/[email protected] ya% diakuka

eh itera auditr

 Itera udit ertu%as khususya ida% udit kutasi C Keua%a erpera

daa' 'eakuka pe%uia terhadap peaksaaa I/[email protected] sea'a tahu peridik

 Pada tahu 2013 pe%uia atas e4ekti8itas I/[email protected] #asi pe%uia de%a

'e%%uaka @isk /tr Matriks (@/M) 'euukka ah"a se-ara

keseuruha peaksaaa I/[email protected] teah eraa -ukup e4ekti4

Similer Documents