Download predsokratovci PDF

Titlepredsokratovci
File Size1.1 MB
Total Pages44
Document Text Contents
Page 43

Leukip (480 – 400 g. p.n.e.)
Demokrit (470 – 360. g. p.n.e.)

 Komponovanjem atoma i praznine nastaju sve stvari, pa i kosmos

 Nastajanje kosmosa počinje diferenciranjem neodreĎenosti – apeirona 

 Posle separacije slična tela se spajaju (slično i drugi predsokratovci)

 Priroda večnog kretanja se ne objašnjava, već se ono uzima kao sudbinom
uslovljeno (nužno)

 Vrtložno kretanje razdvaja atome po težini, tako što se lakši udaljavaju od centra
vrtloga, sledećim redom: zemlja – voda – vazduh – vatra

 Preuzima se četvorostruka podelu hiletičkog (materijalnog) bića

 Na taj način je načinjena sinteza:

 Parmenidovog učenja o nedeljivoj jednosti

 Pitagorinog učenja o mnoštvu jedinica

 Empedoklovog učenja o različitim elementima

dok je Anaksagorino učenje o beskonačnoj deljivosti jednoobraznih čestica odbačena

Page 44

Leukip (480 – 400 g. p.n.e.)
Demokrit (470 – 360. g. p.n.e.)

Prema mnjenju slatko, prema mnjenju gorko, prema mnjenju kiselo ili 
slano, a uistinu samo  – atomi i praznina.“ 

Dva nivoa stvarnosti:

 čulni, koji će se pokazati kao prividan i
 umni, koji razotkriva biće
Ali, ipak, ovde nije reč o oštrom razgraničenju (koje bi odreklo svaku stvarnost onom

pojavnom), već o relativizaciji njegovog značaja
 Komponovanjem atoma i praznine nastaju sve stvari i kosmos

 Kosmos je nastao diferenciranjem neodreĎenosti – apejron, posle razdvajanja slična
tela se spajaju

Similer Documents