Download Rimska vojska PDF

TitleRimska vojska
File Size629.1 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

1

Rimska vojska

Kolegij: Pregled antičke povijesti1. UVODZemljopisne su osobitosti učinile Italiju i Rim najvećom silom zapadnog Sredozemlja. Uz

izniman geostrateški poloţaj, stanovnicima Apeninskog poluotoka u prilog je išla i blaga

klima koja je uvjetovala brzi poljoprivredni razvoj te rudna nalazišta u gorju koja su

pogodovala razvoju obrta i trgovine. Razvijena vojna sila, kao posljedica navedenih povoljnih

prilika, ključan je element u strelovitom usponu Rima koji je svojom stoljetnom dominacijom

oblikovao i utjecao na tijek povijesti Europe pa i šire. Disciplinirane i nadmoćne legije

pokorile su gotov sav poznati antički svijet a model rimske vojske kasnije je postao uzor i

predmet istraţivanja mnogih.U ovom radu, kroz nekoliko poglavlja posvetit ću se ustroju i odnosima unutar rimske vojske

drţeći se kronologije. Zbog širine i kompleksnosti povijesti Rima, navesti ću samo neke

pojedince i bitke, no to neće biti središnji problem kojim ću se baviti.

Page 2

2

2. FAZE RAZVOJA I POČECI RIMSKE VOJSKERazvoj rimske vojske moguće je podijeliti u tri faze.
1
U prvoj fazi vojsku su sačinjavali

graĎani dobrovoljci koji za sluţbu nisu bili plaćeni. Vojska tada nije vodila velike ratove već

se sve svodilo na sukobe izmeĎu susjednih gradova.

Kako se teritorij Rima širio razvijala se i vojska, te tako započinje druga faza. Vojska postaje

profesionalna i dobro organizirana a vojna sluţba se plaća. Osnovna vojna jedinica postaje

legija a saveznici često pomaţu Rim konjicom i strijelcima.

Treću, konačnu fazu razvoja karakterizira uvoĎenje stranih plaćenika u vojnu sluţbu koji

ubrzo postaju većina unutar rimske vojske. Tada razlike meĎu vojnicima postaju sve

izraţenije zbog kulturoloških i jezičnih barijera. U posljednjoj fazi razvoja oruţanih snaga,

vojska se dijeli na kopnenu i morsku tj. mornaricu.Do razvoja oruţanih snaga dolazi u razdoblju izmeĎu 800. i 750. godine prije Krista. U

najstarija vremena, kako se pripovijeda, vojska je imala 3000 momaka koji su sačinjavali

pješadiju. Tada se vode sukobi sa susjednim gradovima a uzrok im je često kraĎa stoke. Rim

je tada bio utvrĎen a vojska bez organizacije, tek predvoĎena ratnim poglavarom, na razini

ţeljeznog doba. Nešto kasnije, pod utjecajem Grka pretpostavlja se kako je model falangi bio

prisutan i kod Rimljana, a u skladu s tim i oprema vojnika bila je slična onoj hoplitskoj.

Oruţje se izraĎivalo od bronce. Rana rimska vojska, za vrijeme etrurskih kraljeva, razlikovala

se od one kasnije, carske vojske.
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_military_structure

Page 20

http://www.hrvatski-vojnik.hr/.../pictures/jojnici.jpg
http://www.caerleon.net/history/army/cent.jpg
http://www.crystalinks.com/romenavy.html
http://www.dinosoria.com/tragedie/scipion.jpg
http://www.roman-empire.net/army/zama.html
http://www.historylink102.com/roman-soldiers
http://www.brims.co.uk/romans/images/legion.jpg
http://www.legio-i-italica.it/foto/castra.jpg

Page 21

21

10. POPIS LITERATUREo Vojna enciklopedija, 8. svezak (Raketni-Slunj), više autora, izdanje redakcije
vojne enciklopedije, Beograd, 1966.


o Povijest svijeta, I. dio ( naslov originala: Die Weltgeschichte), urednica:

Melita Tomašević, tisak: Slobodna Dalmacija, 2005.o Gaj Salustije Krisp, Rat s Jugurtom, 83, 86. Preveo Josp Miklić, Matica

hrvatska, Zagreb 1998.o http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_military_structureo http://www.roman-empire.net/army/army.htmlo http://www.roman-empire.net/army/zama.htmlo
http://www.numizmatika.antikviteti.net/vojska.html


http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_military_structure
http://www.roman-empire.net/army/army.html
http://www.roman-empire.net/army/zama.html

Similer Documents