Download Savremene Komunikacione Tehnologije i Mreze PDF

TitleSavremene Komunikacione Tehnologije i Mreze
File Size10.9 MB
Total Pages788
Table of Contents
              Sadržaj
Uvod u komunikacije,
standarde i protokole
	1.1 Zašto uopšte proučavamo komunikacije?
		Kratak istorijat
		Primene
		"Otvorena" pitanja
	1.2 Kompjuterske mreže
		Topologija zajedničke magistrale
		Topologija zvezde
		Topologija prstena
		Potpuno povezana topologija
		Kombinovane topologije
	1.3 Standardi i organizacije za uspostavljanje standarda
		Potreba za uvođenjem standarda
		Organizacije za uspostavljanje standarda
	1.4 Otvoreni sistemi i OSI model
		Opšti pregled modela
		Strategije povezivanja
		Fizički sloj
		Sloj veze
		SIojmreže
		Transportni sloj
		Sloj sesije
		Sloj predstavljanja
		Sloj aplikacije
		Internet slojevi
		Zaključak
	1.5 Budućnost savremenih komunikacionih tehnologija
		Pitanja i zadaci za proveru
		Vežbe
		Reference
Medijumi zaprenos i kodovi
	2.1 Uvod
Analogni i digitalni signali
	3.1 Uvod
Uspostavljanje konekcija
	4.1 Uvod
Kompresija podataka
	5.1 Uvod
Integritet podataka
	6.1 Uvod
Zaštita podataka
	7.1 Uvod
Kontrola toka
	8.1 Uvod
Lokalne mreže
	9.1 Uvod
Povezivanje mreža
	10.1 Uvod
Internet protokoli i aplikacije
	11.1 Uvod
Internet programiranje
	12.1 Uvod
Tehnologije sa komutacijom kola
	13.1 Uvod
Rečnik
Skraćenice
Indeks
            
Document Text Contents
Page 2

STVARNI SVET

VVlLLIAM A. SHAY

UNIVERSITY OF WISCONSIN - GREEN BAY

kompjuter
biblioteka

T H O I V I S O I M

L E A R I N I N G

Savremene

tehnologije i mreže
komunikacione

Page 394

SLIKA 8.15 Greska u protokolu: Veličina prozora na strani pošiljaoca je veća od 2K''

Potvrda je izgubljena.

Uredaj A

Slanje okvira
0 d o 3

Pretpostavlja se da su
okviri izgubljeni i ponovo

se šalju okviri 0 i 3.

vreme vreme

Uredaj B

Prijem okvira 0 do 3;
pomeranje prozora tako
da se uključe okviri
4, 5, 6, 710

Prijem okvira 0 i pogrešno
se pretpostavlja da Je
to novi okvir

SLIKA 8.14 GreŠka u protokolu: Veličina prijemnog prozora je veća od 2K~'

Pretpostavlja se da su
okviri izgubl/eni i
ponovo se šalju

okviri 0 i 4.

Slanje okvira
0 d o 4

Uredaj A

Potvrda je izgubljena.

vreme

Uredaj B

Prijem okvira 0 do 3 i pomeranje
prozora tako da se uključe okviri
4 do 7. Prima se okvir 4 i šalje se
potvrda do A. Prozor se ponovo
pomera kako bi uključio okvire
5, 6, 7 i 0.

'rijem okvira 0 i pogrešno se
^retpostavlja da Je to novi okvir.

vreme

Page 395

Ali, pretpostavimo da okvir 4 kasni. U meduvremenu stižu okviri 0 do 3 i oni se prihvataju
(trenutak t2). B pomera svoj prozor kako bi uključio okvire 4 do 7.

Kada okvir 4 eventualno stigne, nalazi se unutar novog prozora i on se prihvata. Prozor se ponovo
pomera i sada uključuje okvire 5, 6, 7 i 0. U ovoj tački B šalje nešto do A sa uključenom potvrdom.
Ponovo se dešava isto kao kod prethodne potvrde. A se ponovo "umara", čekajući i ponovo šalje
okvire 0 do 4 (trenutak t3). Okviri se konačno probijaju (nema gremlina) i, pošto se okvir 0 nalazi
unutar prijemnog prozora, prihvata se (trenutak ti). B ponovo ne prepoznaje da je reč o duplikatu
prethodnog okvira 0 i dolazi do greške protokola.

Svaki od ovih problema može da se ispravi izjednačavanjem veličine oba prozora na 4. LI stvari, ovim
problemi mogu da se eliminišu i biranjem prozora veličine 5 i 3, umesto 5 i 4 (ili 3 i 5, umesto 4 i
5). Problem se javlja kada se prijemni prozor pomera do tačke u kojoj uključuje nove okvire sa bro-
jevima koji već postoje u prozoru pošiljaoca. Ovo može da se desi kada je suma veličina prozora veća
od 2K (ukupan broj različito numerisanih okvira). Redukovanjem veličina prozora to se neće desiti i
tako smo eliminisali problem. Obično se koriste prozori iste veličine (2K1).

Algoritam
Na slici 8.16 prikazan je delimično C-kodirani program za protokol selektivne retransmisije.
Dizajniran je slično go-back-n protokolu po tome što neprestano izvršava petlju, reagujući na
događaje koji se dešavaju. Prozori na obe strane su iste veličine, N = 2KA.

Algoritam ima nekoliko dodamih promenljivih kojih nema u algoritmu za go-back-n. Osim bafera
kod pošiljaoca (sbuf f er), postoji bafer i na prijemnoj strani (rbuf f er). Pošto su oba prozora veličine
N1 oba bafera su definisana tako da mogu da prihvate N elemenata. Tako se stvara još jedna razlika
u odnosu na go-back-n algoritam. Kod go-back-n algoritma paketi se smeštaju u slotove bafera sa bro-
jevima okvira kao subscriptima. Ovde postoji dva puta više okvira nego što bafer ima slotova. Da bi
se izbegao preterani broj bafera, subscript bafera je jednak broju okvira mod N.

Sledeća promenljiva koje nije bilo u ranije algoritmu jeste statusni niz. Pošto se pristigli okviri
baferuju nasumičnim redosledom, koristimo statusni niz za utvrđivanje da li je slot bafera
prazan. Vrednost status [i] = 1 znači da bafer pod brojem i sadrži paket. Vrednost 0 znači da
je prazan.

Kako algoritam prolazi kroz petlju, tako reaguje na događaje koji se dešavaju. Ovde navodimo
listu dogadaja i reakcija na njih. Zbog sličnosti sa go-back-n protokolom, ovde nećemo detaljno
diskutovati sve korake. Koncentrisaćemo se samo na one delove koji se razlikuju u odnosu na
go-back-n.

1. Korisnik ima isporučeni paket. Protokol reaguje u većoj meri isto kao i go-back-n
protokol. Ako je veličina prozora na strani pošiljaoca postavljena na maksimalnu Vred­
nost, ništa se ne dešava. U suprotnom, paket se baferuje, kreira se okvir, a zatim se
okvir šalje. Takode, uz paket korisnik uključuje i potvrdu za okvir koji je poslat pre
onog na početku prijemnog prozora (frame.ack = prior(rw)). Makro pod nazivom
priorvrši oduzimanje 1 po modulu 2K. Za razliku od makroa increment, ne menja
promenljivu koja mu je preneta.

Page 787

Viterbi kodiranje, 429
VLAN, Videti: Virtual LAN
Voice over IP, 527
Vremenska oznaka, 539, 587
VSAT, Videti: Very small aperture

lerminal

WAN, Videti: Mreža šireg
geografskog područja

Warmstart trap, 607
Web stranka, 634
Web stranica, pristup, 634-636
WEP, Videti: Wired Equivalenl

Privacy
Wi-fi, Videti: Wireless fidelity
Wired Equivalent Privacy, 453
Wired Equivalent Privacy,

453-454
Wireless fidelity, 82, 454
Wireless LAN Standard,

443-455, 457
World Wide Web, 633-654.

Videti i: CGI; Perl skriptovi;
Soket programiranje

CIP - Katalogizacija u p u b l i k a c i j i
Narodna b i b l i o t e k a Crbije, Beograd

004.7

Š e j , Vilijam A.
Savremene komunikacione tehnologije i

mreže : stvarni svet / VVilliam A. Shay ;
[prevod Dijana Ivanišević]. - 1. izd. -
Beograd : Kompjuter biblioteka, 2004
(Čačak : Svetlost). - XXVI, 766 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ;
knj. 292)

Prevod dela: Understanding Data
Communications and Networks. -
Rečnik: str. 731-747. - Registar.

ISBN86-7310-310-X

a) Računarske mreže
COBISS.SR-ID 117847564

X.21, 164-166
X.25 standard, 696-699, 727.

Videti i: Virtuelno kolo
format paketa, 697-698
virtuelni pozivi, 698-699

X.509 sertifikal, 317-319
XML (Extensible Markup

Language), 634
X-OFF, 353
X-ON, 353
X-raying, 334

aplikacija, 3
forme, 641-644, 650
Hypertext Markup Language

(HTML), 636-644
Hypertext Transfer Protocol

(HTTP), 634-636
JavaScript, 644-649
pretraživačka mašina, 649-654
Universal Resource Locator

(URL), 636
WWW, Videti: World Wide Web

Zaštićene upredene parice, 59
Zaštitni omotać, 164
Zaštitni opsezi, 133, 182
Zaštitno uzemljenje, 161
Zaglavlja proširenja (IPv6), 563
Zaglavlje fragmentacije, 563
Zaglavlje paketa, 537 (IP), 561

(IPv6)
Zagušenje, 512-515
Zagušenje (Frame relay),

703-705
Zagušenje (TCP), 582-584
Zahtev, Videti: Automatka

retransmisija; Konekcija;
Eho; Vremenska oznaka

Zahtev za konekciju, 577
Zalrovana ruta, 501
Završni delimiter, 434
Ziv-Lempel, Videti: Lempel-Ziv

kodiranje
Zone (DNS), 535
Zvezdane staze, 49

Similer Documents