Download Slavoj Zizek - Irak, Posudjeni Cajnik PDF

TitleSlavoj Zizek - Irak, Posudjeni Cajnik
File Size2.4 MB
Total Pages218
Table of Contents
              Slavoj Zizek - Irak, posudjeni cajnik do 143
11
            
Document Text Contents
Page 1

lussEir
M
O
J
DE!

Page 109

suvremenog kapitalizma?" Znači li to da je "radikalna demo-
kracija" samo politički projekt koji se uklapa u današnju kon-
stelaciju pluraliziranih borbi, dok su prethodnim situacijama
odgovarali drugi, više "esencijalistički" i čak nedemokratski
projekti? To bi nas vratilo na rascjep između univerzalne teori-
je i pojedinih oblika angažiranosti: teorija hegemonije ostaje
univerzalna apstraktna teorija koja objašnjava zašto je, danas,
radikalna demokracija pravi izbor, objašnjavajući također i za-
što bi, u nekoj drugoj situaciji, neki drugi izbor bio prikladniji.
Međutim, ako je univerzalna teorija hegemonije svojevrsnom
pupčanom vrpcom povezana s "radikalnom demokracijom",
to onda nužno uključuje pseudo-hegelovsku historicističku tezu
da postoje povlašteni historijski trenuci koji omogućuju uni-
verzalni uvid: današnja situacija pluraliziranih demokratskih
borbi jedan je takav trenutak, koji nam omogućuje da dobije-
mo uvid u univerzalnu logiku političkog. U tekstu "Postoji li
normativni deficit u teoriji hegemonije?" Simon Critchley bavi
se istim problemom:

Iako kategorija hegemonije na jednoj razini izgleda kao
jednostavan opis socijalnog i političkog života, neka
vrsta vrednosno neutralne frojdovske analize moći, ona
je (i po meni i treba biti) normativna kritika mnogočeg
što prolazi kao političko, u mjeri, naime, u kojoj mnogo
toga političkog pokušava zanijekati ili prikriti svoju
kontingenciju i operacije moći i sile.
... Ustrajemo li na tome još malo, moglo bi se reći da su
samo društva koja su svjesna svojega političkog statusa
- svoje uvjetovanosti i operacija moći - demokratska.
Pod 'samosvjesna' mislim da su ona to na razini gradan-

Page 110

stva, a ne na onoj platonskih Zaštitnika, Kneza ili filo-
zofskog savjetnika potonjega. Machiavelli i Hobbes su,
mislim, bili itekako svjesni uvjetovanosti i političkog
ustroja socijalnog, ali nisu baš htjeli da se nova vijest
pročuje medu narodom. Stoga, ako su sva uređenja pre-
šutno hegemonijska, onda je ono što odlikuje demokra-
ciju to da je ona izričito hegemonijska. Demokracija je
otuda ime za onaj politički oblik društva koji čini izriči-
tom kontingenciju onoga na čemu se temelji. U demokra-
ciji, politička je moć osigurana operacijama natjecanja,
uvjeravanja i izbora utemeljenih na hegemonizaciji, da
upotrijebimo izraz Claudea Leforta, "praznog prostora"
koji je narod. Demokracija se odlikuje samosviješću o
kontingenciji svojih operacija moći; u krajnjim slučajevi-
ma, samosviješću o samim mehanizmima moći.44

Critchley nalazi izlaz iz tog škripca kombinirajući Laclaua i
deridaovsko-levinasovsku etiku Drugosti. Međutim, nije li "ši-
vanje", ta "esencijalistička" iluzija, konstitutivan i nesvodiv
dio svake operacije hegemonije? Nije li hegemonija učinkovita
samo pod uvjetom vlastitog samo-izuzimanja? Nije li ideja "he-
gemonije svjesne same sebe" nemoguća? Ukratko, uobičajeni
dekonstruktivistički smjer dokazivanja (kojim se pokazuje da je
svaka esencijalistička referenca već "nataloženi" ishod kontin-
gentnih odluka) treba upotpuniti njemu suprotnim: minimum
"naturalizacije" uvjet je učinkovitosti hegemonijske operacije.
To se jasno vidi u Laclauovoj ne-lakanovskoj upotrebi pojma

44 Simon Critchley, "Is There a Normative Deficit in the Theory of Hegemony?",
cit. s web-stranice: www.essex.ac.uk./centres/TheoStud/papers/Laclau.

Page 217

Slavoj Žižek
IRAK: POSUĐENI ČAJNIK

Izdavač
Naklada LJEVAK d.o.o.

Za izdavača
Z D E N K O LJEVAK

Autor fotografije
DUDLEY REED

Lektor i korektor
DINKO TELEĆAN

Prijelom
ANA POJATINA

Studio LJEVAK

Priprema
Studio LJEVAK

ISBN 953-178-656-9

Tisak
Naklada STIH

Page 218

je sudirektor na International Center for
Humanities, Birkbeck College, University
of London. Medu ostalim napisao je Su-
blimni objekt ideologije (Arkzin, Zagreb
i Društvo za teorijsku psihoanalizu, Sara-
jevo, 2002.), The Plague of Fantasies,
The Ticklish Subject, Welcome to the De-
sert of the Real i Revolution at the Gates.

U p r i p r e m i :

Jean Lammiman i Michel Syrett
COOL GENERACIJA
Nova poslovna filozofija

John Rose
MITOVI CIONIZMA

Evan F. Kohlmann
AL-QA'IDIIM DŽIHAD U EUROPI

Afganistansko-bosanska mreža

Azar Nafisi
LOLITA U TEHERANU

w w w . n a k l a d a - l j e v a k . h r

http://www.naklada-ljevak.hr

Similer Documents