Download Slučaj Džojs - Umberto Eco PDF

TitleSlučaj Džojs - Umberto Eco
File Size158.4 KB
Total Pages33
Table of Contents
              Slučaj Džojs
End­no­te
            
Document Text Contents
Page 2

Slučaj Džojs

Ne verujem da je mogućno prevoditi Džoj-
sa a da se na neki način ne prenese stil irske
misli, dablinski humor, čak i po cenu da se
mnoge reči ostave u izvornom, engleskom
obliku ili da se doda mnoštvo objašnjenja u

fusnotama1. Pa ipak, upravo nam Džojs pru-
ža značajan primer prevoda koji je pretežno
target-oriented: reč je o prevodu onog od-
lomka iz dela Finnegans Wake (Fineganovo
bdenje) koji se naziva »Anna Livia Plurabel-
le«. Taj prevod, mada su se prvobitno kao
njegovi autori potpisali Frank i Setani (Setta-
ni), koji su nesumnjivo bili saradnici u tom
poslu, moramo smatrati delom samog Džoj-

sa2.Osim toga, i francuski prevod »Ane Livi-
je«, na kojem su sarađivali mnogi književni-
ci, poput Beketa (Beckett), Supoa (Soupault)

Page 16

Minčo, Tidone, Panaro (posredno i Tanaro) i
možda Orba (kao orva) – a čitalac koji za to
ima volje neka ih slobodno traži ispod ruha u

koje ih je autor zaodenuo17.
Ali nisu dovoljne samo italijanske reke,

imena najrazličitijih mesta na svetu nisu baš
pogodna za građenje reči koje imaju prizvuk
italijanskog jezika, pa Džojs, bez ikakvog
ustezanja, izostavlja mnoštvo reka koje se
pojavljuju u originalu.

Činjenica je da se u engleskom tekstu koji
je preveden i na francuski i na italijanski na-
lazilo dvesta sedamdeset i sedam reka, raču-
najući i uspelu aluziju na levu i desnu obalu
Sene (Reeve Gootch i Reeve Drughad), kao i
na Kategat (Kattegat). U italijanskoj verziji
Džojs je odlučio da od dvesta sedamdeset i
sedam sačuva svega sedamdeset i četiri reke
(priznaćemo prevodiocu i uopštene izraze

rio18 i fiumana19, kao i kovanicu comaschia,
koja u sebi spaja i aluziju na jezero Komo –
iz kojeg reka Ada ponovo izvire – i na močva-

16/33

Page 17

re, koje se ipak vezuju za rečne delte, i naj-

zad, pominju se i maremme Tolkane)20.
Nije bilo nikakvog razloga za izostavljanje

tolikog broja reka. Džojs to svakako nije uči-
nio radi lakšeg razumevanja. Pre svega zato
što bi imena poput Honddu, Zwaerte, ili Ko-
wsha bila podjednako nerazumljiva i za en-
gleskog i za italijanskog čitaoca, pa ako en-
gleski čitalac može da podnese dvesta se-
damdeset i sedam imena reka, zašto to ne bi
mogao i italijanski čitalac? Osim toga, i tamo
gde je Džojs sačuvao imena pojedinih reka,
čini se da se uopšte nije upravljao prema kri-
terijumju jasnoće. Zašto je Džojs and the
dneepers of wet and the gangres of sin pre-
veo kao com’č gangerenos di turpida tabe?
Lepo je što je Gange (Gang) spojio sa Reno
(Rajna), ali zašto je izostavio Dnjepar? Zašto
je izbegao Merimak (u Concord on the Mer-

rimake)21 i preveo ga na italijanski kao O in
nuova Cobcordia dell’Arciponente, čime je
možda postigao novu nebesku aluziju na sve-

17/33

Page 32

26 Pošto Džojsovi izrazi nikad nemaju sa-
mo jedno značenje, for coxit sake podseća i
na „Cox River”, a osoba kojoj je engleski ma-
ternji jezik ukazala mi je i na jednu skarednu
aluziju, jer for coxit sake zvuči veoma slično
kao for coxitis ache, gde coxitis označava iš-
čašenje kuka, pa bi moglo da ukazuje i na pa-
in in the ass. Pouzdajem se u intuiciju te oso-
be i o tom neću dugo vesti (ovde Eko citira
Dantea, Pakao, VII, 60). - Prim. aut.

mobi: Vuki

32/33

Page 33

@Created by PDF to ePub

Similer Documents