Download Titas Sample PDF

TitleTitas Sample
File Size347.2 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

SULIT IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS

KOD KURSUS

PEPERIKSAAN

MASA

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA/
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I

CTU551/TITAS1

APRIL2010

2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON

Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian : BAHAGIAN A (60 Soalan)
BAHAGIAN B (3 Soalan)

Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan satu (1) soalan dari BAHAGIAN B.

i) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR.
ii) BAHAGIAN B hendaklah dijawab dalam Buku Jawapan. Mufakan setiap jawapan di

muka surat yang baru.

Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengan
kebenaran pengawas.

Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi:
i) Kertas Soalan
ii) Buku Jawapan - disediakan oleh Fakulti
iii) Kertas Jawapan Objektif OMR - untuk diserah bersama Buku Jawapan

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Page 2

SULIT 2 IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

BAHAGIAN A

Hitamkan jawapan yang paling TEPAT pada Kertas Jawapan Objektif.

Pemyataan manakah yang TIDAK BENAR mengenai hubungan tamadun dengan
agama, budaya dan bangsa?

A Islam merupakan agama yang lahir daripada perkembangan tamadun
B Tamadun Barat memisahkan nilai-nilai agama daripada tamadun
C Impak tamadun lebih lama kekal berbanding impak budaya
D Tamadun melampaui batas-batas negara dan wilayah

Pilih faktor-faktor kelemahan dan kejatuhan sesebuah tamadun.

Wujud sikap tertutup
Sistem ekonomi dan politik yang kukuh
Rangsangan keagamaan dan kerohanian
Pemimpin yang tidak berintegriti

A
B
C
D

i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv

3. Apakah faktor-faktor penyumbang interaksi antara tamadun?

Kegiatan ekonomi
i Kedudukan geografi
ii Keaktifan pendakwah
v Kehalusan budi bahasa

A
B
C
D

, ii dan iii
, iii dan iv
i, iii dan iv
ii dan iv

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Page 9

SULIT 9 IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

28. Manakah antara dasar-dasar berikut menjadi asas kepada pembinaan tamadun
Malaysia?

A Rukun Negara, lagu kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961
B Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar pandang ke Timur
C DEB, Rukun Negara dan Perlembagaan Negara
D Penerapan nilai-nilai Islam dan Rukun Negara

29. Budaya dan peradaban Melayu merupakan faktor pemangkin pembinaan tamadun
Malaysia.

Apakah budaya tersebut?

A Penguasaan ekonomi untuk kepentingan individu
B Mengamalkan budaya toleransi
C Mengutamakan sikap materialistik
D Mengamalkan budaya pesimistik

30. Pilih pemyataan yang BENAR mengenai perkembangan ilmu dalam tamadun India.

Perkembangan ilmu sains tidak dipengaruhi oleh tamadun Yunani dan Parsi
Bidang matematik berkembang kerana kepercayaan agama.
Pengetahuan perubatan bermula di Zaman Vedik sebagai seni ilmu sihir
Di Zaman Vedik, pendidikan keagamaan ditekankan dengan bahasa
Sanskrit sebagai bahasa pengantar

A
B
C
D

dan ii
, ii dan iv
i, iii dan iv
i dan iv

31. Pilih bahasa UTAMA dalam tamadun awal India.

ii
iii
iv

A
B
C
D

Bahasa Pali
Bahasa Sanskrit
Bahasa Tamil
Bahasa Urdu

i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Page 10

SULIT 10 IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

32. Manakah pernyataan yang BENAR mengenai tamadun India?

i Tamadun Lembah Indus telah berjaya menunjukkan kemunculan sebuah
tamadun yang unggul di India

ii Tamadun India antara tamadun yang banyak menyumbang dalam bidang
sains dan teknologi

iii Tamadun India wujud selepas kedatangan Islam ke Lembah Indus
iv Tamadun India banyak menyumbang kepada kegemilangan Tamadun

Melayu

A i dan ii
B i, ii dan iii
C ii dan iii
D Semua di atas

33. Manakah fakta yang berkaitan dengan Maharaja Akbar (1556-1605M) di India?

A Mengasaskan agama baru yang dinamakan 'Din llahi'
B Mengharamkan minum arak dan judi
C Mentadbir negara mengikut undang-undang Islam
D Melarang agama Hindu disebarkan kepada orang Islam

34. Berikut adalah pencapaian tamadun Islam di India, KECUALI:

A Pengenalan sistem kementerian seperti kehakiman dan perdagangan
B Pengenalan jawatan seperti wazir, gabenor dan kadi
C Aktiviti penterjemahan daripada bahasa Urdu ke bahasa Arab
D Aktiviti perdagangan dan perniagaan yang meluas

35. Manakah pernyataan yang TEPAT mengenai zaman keunggulan pemerintahan
Islam di India?

A Serangan ketenteraan, penaklukan ke atas wilayah Hindu dan pemaksaan
penduduk tempatan untuk memeluk Islam

B Penyebaran dakwah, penubuhan kerajaan dan pengaruh peradaban Islam
C Sikap segelintir pemerintah Islam yang tidak menghormati budaya tempatan
D Kemajuan ilmu dan ekonomi serta kepimpinan yang dinamik

36. Apakah negara Islam yang muncul di benua kecil India selepas kemerdekaannya
dari penjajahan Inggeris?

A Afghanistan dan Gujerat
B Nepal dan Bangladesh
C Pakistan Timur dan Barat
D Bangladesh dan Uzbekistan

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Page 18

SULIT 18 IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

BAHAGIAN B

SOALAN 1

Kajian mengenai tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana berkait rapat dengan
pertjincangan peristilahan. Walaupun wujud kelainan tafsiran tetapi mereka masih
mempunyai pandangan yang sama dalam mengemukakan ciri dan nilai universal dalam
tamadun.

Berdasarkan pemyataan di atas:

a) Terangkan TIGA (3) istilah yang diperkenalkan dalam perbincangan tamadun.

(6 markah)

b) Jelaskan EMPAT (4) ciri asas masyarakat yang bertamadun.
(12 markah)

c) Huraikan EMPAT (4) nilai universal dalam Tamadun Asia.
(12 markah)

SOALAN 2

Tamadun Islam ialah tamadun yang dibangunkan di atas asas takwa dan menepati ciri-ciri
yang ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah.

Berdasarkan pemyataan di atas, huraikan perkara-perkara berikut:

a) TIGA (3) sifat tamadun Islam.
(9 markah)

b) TIGA (3) matlamat pembinaan tamadun dalam Islam.
(9 markah)

c) EMPAT (4) cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini.
(12 markah)

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Page 19

SULIT 19 IE/APR 2010/CTU551/TITAS1

SOALAN 3

Negara China adalah antara negara paling awal menerima kedatangan Islam namun
sumbangan tamadun China kepada tamadun Islam sangat besar dan tidak boleh dipadam
dari catatan sejarah.

Jelaskan perkara-perkara berikut:

a) TIGA (3) nilai murni dalam tamadun China.
(9 markah)

b) DUA (2) dinasti China yang mempunyai hubungan rapat dengan tamadun Islam.

(6 markah)

c) LIMA (5) sumbangan tamadun China kepada peradaban Islam.
(15 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Similer Documents