Download TS EN 10219-1 PDF

TitleTS EN 10219-1
File Size1.4 MB
Total Pages35
Document Text Contents
Page 1

ICS 77.140.75 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 10219-1/Revizyon

TS EN 10219-1
Mart 2008


ICS 77.140.75


YAPISAL ÇELİK BORULAR – DİKİŞLİ, ALAŞIMSIZ, İNCE
TANELİ ÇELİKLERDEN SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLEREK
KAYNAK EDİLMİŞ – BÖLÜM 1: TEKNİK TESLİM ŞARTLARI

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and
fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions
TS EN 10219-1 (2008) standardı, EN 10219-1 (2006) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa
Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır.

Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa
Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin
alınmaksızın çoğaltılamaz.


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA


TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Page 2

 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak
gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini
bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını
şükranla anarız.
Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.TSEK

Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.


DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.


TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Page 17

ICS 77.140.75 TÜRK STANDARDI TS EN 10219-1/Mart 200813

9 Deney metotları

9.1 Kimyasal analiz
Tayin edilecek ve rapor edilecek elementler, Çizelge A.1’de ve belirtildiğinde Tercih 1.2’de veya uygulanabilir
olması durumuna göre Çizelge B.1 veya Çizelge B.2’de verilmiştir.

Analiz için uygun bir fiziksel veya kimyasal analitik metodun seçimi imalatçının tercihine bırakılmalıdır.

Anlaşmazlık durumunda, kullanılacak metot konusunda anlaşılırken CR 10261 göz önünde bulundurulmalıdır.


9.2 Mekanik deneyler

9.2.1 Deney sıcaklığı
Çekme deneyi 10

o
C ila 35

o
C sıcaklık aralığında yapılmalıdır. Darbe deneyleri, alaşımsız çelikler için Çizelge

A.3’te belirtilen sıcaklıklarda, ince taneli çelikler için de Çizelge B.4 veya Çizelge B.5’te belirtilen sıcaklıklarda
yapılmalıdır.


9.2.2 Çekme deneyi
Çekme deneyi EN 10002-1’e göre yapılmalıdır.

Çizelge A.3, Çizelge B.4 ve Çizelge B.5’te belirtilen akma dayanımları için üst akma dayanımı (ReH) tespit
edilmelidir.

Malzemede belirgin akma yoksa, % 0,2 orantısız kalıcı uzamadaki gerilme (Rp0,2) veya % 0,5 toplam
uzamadaki gerilme (Rt0,5) tespit edilmelidir. Anlaşmazlık durumunda % 0,2 kalıcı uzamadaki gerilme (Rp0,2)
uygulanmalıdır.

Orantısız bir deney parçası kullanıldığında, elde edilen kopmadaki uzama yüzdesi (A), EN ISO 2566-1’de

verilen çevrim çizelgeleri kullanılarak ölçü uzunluğu 065,50 SL için bir değere çevrilmelidir.


3 mm’den küçük kalınlıklar için yüzde uzama 80 mm veya 50 mm ölçü uzunluğu için rapor edilebilir (Madde
8.2.2.2’ye bakınız).


9.2.3 Darbe deneyi
Darbe deneyi EN 10045-1’e göre yapılmalıdır. İlave olarak aşağıda verilen şartlar uygulanır:

a) Üç deney parçasından oluşan bir setin ortalama değeri belirtilen değere eşit veya daha fazla olmalıdır. Bu
değerlerden bir tanesi % 70’inden daha düşük olmamak şartıyla belirtilen değerden küçük olabilir.

b) a) bendinde belirtilen şartlar sağlanmazsa imalatçının tercihine bağlı olarak ilave üç deney parçasından
oluşan bir set aynı numuneden alınabilir ve deneye tabi tutulabilir. İkinci deney seti deneye tabi tuttulduktan
sonra deney biriminin uygun olarak kabul edilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:


1) Bu altı değerin ortalaması belirtilen değere eşit veya daha büyük olabilir;

2) Bu değerlerden en fazla iki tanesi belirtilen en düşük değerden küçük olabilir;

3) Bu değerlerden en fazla bir tanesi belirtilen en küçük değerin % 70’inden daha küçük olabilir.


c) Bu şartlar sağlanmazsa, mamul numunesi reddedilip ve deney tekrarları kalan deney birimi üzerinde
yapılmalıdır (Madde 9.5’e bakınız).


9.3 Gözle muayene ve boyut kontrolü

9.3.1 Gözle muayene
Borular Madde 6.9’a uygunluk bakımından gözle muayene edilmelidir.


TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Page 18

ICS 77.140.75 TÜRK STANDARDI TS EN 10219-1/Mart 200814

9.3.2
Borunun boyutları, EN 10219-2’ye uygunluk bakımından kontrol edilmelidir.


9.4

9.4.1 Genel
Yapı borusunun kaynakları tahribatsız muayeneye tabi tutulacaksa, metot, Madde 9.4.2 veya Madde 9.4.3’e
uygun olmalıdır. Tahribatsız muayene imalatçının tercihine bağlı olarak; son şekillendirmeden önceki daire
şeklinde veya son şekillendirmeden sonra; daire, kare veya dikdörtgen kesitli borular üzerinde yapılmalıdır.


9.4.2
Elektrik kaynaklı boruların kaynak dikişleri, aşağıdaki standardlardan birine uygun şekilde muayene
edilmelidir. Uygulanacak standard imalatçının tercihidir.

a) EN 10246-3’e göre kabul seviyesi E4, dönen boru/pankek bobin tekniğine müsaade edilmez istisnası ile;

b) EN 10246-5’e göre kabul seviyesi F5;

c) EN 10246-8’e göre kabul seviyesi U5.


9.4.3 orular
Toz altı ark kaynaklı boruların kaynak dikişleri, EN 10246-9’a göre kabul seviyesi U4 veya EN 10246-10’da
belirtildiği şekilde radyografik olarak görüntü kalitesi R2 ile muayene edilmelidir.

Spiral toz altı ark kaynağı işleminde şerit/plaka boylarını birleştirmek için kullanılan alın kaynaklarına, ana
kaynak dikişi ile aynı tip muayene yöntemlerine tabi tutulmak ve aynı kabul seviyesini karşılamak koşuluyla
müsaade edilir.


9.5
Deney tekrarları, ayıklama ve yeniden işleme için EN 10021 uygulanır.


10

10.1 Demet halinde ambalajlanmış borularda Madde 10.2 için verilenler hariç, her boru boyama,
damgalama, yapışkan etiketler veya bağlanan etiketler gibi uygun ve kalıcı metotlarla aşağıdakileri içerecek
şekilde işaretlenmelidir:


f) Çelik kısa gösterilişi, örneğin, TS EN 10219-S275J0H;

g) İmalatçının adı veya ticari markası;

h) Belirli muayene durumunda:


- Bir tanımlama numarası örneğin, mamul veya tedarik edilen birimle ilgili doküman arasında ilişki
kurulmasını sağlayan sipariş numarası;

- Dış muayene temsilcisinin işareti (uygun olduğunda).10.2 Mamuller demet halinde paketlenmiş şekilde tedarik edildiğinde, Madde 10.1’de istenen işaretleme,
demete sağlam bir şekilde tutturulmuş bir etiketle sağlanmalıdır.


11
Düzenleme amaçları için uygunluğun değerlendirilmesi istendiğinde, Ek D uygulanmalıdır.TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Page 34

ICS 77.140.75 TÜRK STANDARDI TS EN 10219-1/Mart 200830


Direktif 93/68 EEC de verilen “CE”
sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.
Yetkili kurulun tanıtım numarası
(uygun olan yerlerde)


İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı
adresi
İşaretlemenin yapıldığı yılın son iki rakamıBelge numarası (uygunsa)Avrupa Standardı numarasıMamulün tanıtımıveDüzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgilerABC Ltd, Posta kutusu 132
06100 Ankara
0201234-CPD-00234EN 10219-1


Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk

şekillendirilmiş çelik borularS355J2H


(kaplama ile)– CE işaretlemesine örnek
Yukarıda gösterilen tehlikeli maddelerle ilgili özel bilgilere ilâveten, gerektiği zaman ve yerde, uygun bir
formda, uygunluk iddia edilen tehlikeli maddelerle ilgili diğer yasa maddelerinin listesini ve bu yasaların
gerektirdiği bilgileri kapsayan bir doküman da verilmelidir.Not – Ulusal derogasyonlar (istisnalar – çekinceler) olmayan Avrupa yasalarından söz etmeye gerek yok.

TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Page 35

ICS 77.140.75 TS EN 10219-1/Mart 200831

Kaynaklar

EN 473, Non-destructive testing Qualification and certification of NDT personnel General principles

EN 1011-1, Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 1: General guidance for
arc welding

EN 1011-2, Welding Recommendations for welding of metallic materials Part 2: Arc welding of ferritic
steels

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy
structural steels

EN 10025-3, Hot rolled products of structural steels Part 3: Technical delivery conditions for
normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
TÜRK STANDARDLARININ TELiF HAKKI TSE'YE AiTTiR. STANDARDIN BU NÜSHASININ KULLANIM iZNi TSE TARAFINDAN
MÜSELLiMOGLU DEMiR ÇELiK SANAYii LiMiDET SiRKETi'A VERiLMiSTiR. BASILMA TARiHi: 25.04.2012
TSE'DEN iZiN ALINMADAN STANDARDIN BiR BÖLÜMÜ/TAMAMI iLTiBAS EDiLEMEZ, ÇOGALTILAMAZ.

Similer Documents