Download Vishnusaharshnam -2014 PDF

TitleVishnusaharshnam -2014
File Size2.6 MB
Total Pages218
Document Text Contents
Page 1

lr{dîUwghòZm_ lr{dîUwghòZm_
Zm‘m§Mm AW© Zm‘m§Mm AW©

emÝVmH ma§ ^wOJe`Z§ nÙZm^§ gw aoe§
{dœmYa§ JJZgÑe§ _o KdUª eŵ m“_² Ÿ&

bú_rH mÝV§ H _bZ`Z§ `mo {J{^Ü`mª ZJå`§
dÝXo {dîUw § ^d^`ha§ gd© bmoH¡ H ZmW_² Ÿ&&

_o Kí`m_§ nrVH m¡eò dmg§
lrdËgm‘>§ H m¡ñVw ^mo Øm{gVm“_² Ÿ&

nwÊ`mo noV§ nw ÊS>arH m̀ Vmj§
{dîUw§ dÝXo gd© bmoH¡ H ZmW_² Ÿ&&

Page 2

lr{dîUwghòZm_

{Xbrn dmgwXod AmnQ o
{_aO

(`VÝVü ÑT>d«Vm:)
Ÿ&& JrVm \ mD§ S>oeZ Ÿ&&

›&& &&

) g§H bH )

Zm_m§ Mm AW©

Page 109

211 {dîUw ghòZm_ 210 {dîUw ghòZm_

g§àXm¶ {XgVmV. ‘r e¡ d g§ àXm¶r, ‘r d¡îUd g§ àXm¶r, ‘r ZmaXr¶
H sV©Z g§àXm¶r Ago åhQ>bo OmVo. na§Vw {‘imbobr (~« ÷) {dÚm
ñdV:AmMaU H ê Z Omo g§àXm¶mV àd{V©V H aVmo Vmo ‘h{f©. JrVoV
"‘hfuUm§ ^¥ Jw: Ah‘²' åhUOo ‘hfu ‘Yrb gd©loð>Oo ̂ ¥Jw F fr Vo ‘r
Ago åhQ>bo Amho. ˶m Ñï>rZo ̂ JdmZ Iao Va na‘{f©M hmoV. Á¶mbm ¶m

{dœmMo kmZ VimhmVmdarb Amdù¶mà‘mUo g‘J« Pmbo d ZwgVo Pmbo
Zmhr Va Vo kmZ Á¶mÀ¶m AmMaUmV nXmo nXr àVrV hmoVo Vmo ‘hfu hmo¶.

AmVm H {nbmMm¶© åhUOo H moU Vo nmhÿ. AmMm¶© H moUmbm åhUVmV
‘mhrV Amho H m ? Á¶m§ Zr JrVm, ~«÷gy Ì d Cn{ZfXo ¶m àñWmZ̶rMm
Aä¶mg H ê Z, ˶m§Zm AmMaUmV ‘w ady Z ˶mda ^mî¶/Q>rH m {b{hbr

˶m§ Zm AmMm¶© åhUVmV. AmMm¶© hr nXdr hmo¶. JrVo V åhUyZM åhQ>bo
Amho "{gÕmZm§ H {nbmo ‘w {Z;' (JrVm 10.26)
{dîUw ghòZm‘mVrb ~hþ Vm§ e Zm‘o Jw UdmMH Amho V-^Jd§Vm§ Mo
Jw UdU©Z H aUmar Amho V. ¹ {MVM H mhr Zm‘o ì¶{º dmMH Amho V. Ogo
H s ‘Zw-H {nb ì¶mg B. H {nb ho gm§»¶VËdmMo àUoVo hmoV. ¶m
gm§ »¶VËdkmZmV AmOn¶ªV H mo Urhr H mo U˶mhr àH mao ̂ a Kmby eH bo
Zmhr. Am{U ¶m ˶m§À¶m H V¥ © Ëdm‘w io M åhUm ˶m§ Zm na‘mËå¶mMm EH
AdVma ‘mZbo OmVo.

‘h{f© Zm‘mMo AmUIr EH Jw UdU© Z. H {nbmMm¶© B{V & EH {M
g{deo fU Zm‘mo {º & do X¡H XoeÑï>m F fr ~mo bVr & H¥ ËñZdo XÐï>m ‘h{f©
Vmo && do X¡ H Xo eÐï>m F fr åhUOo do X EH Xe Ðï>m, g§ny U© do X OmUUmam
Vmo ‘h{f© hmo ¶.

Zmam¶U H¥ Vk Amho. ¶oWo H¥ Vk Mo Xmo Z AW© Amho V. "H¥ Vü Agm¡ kü
B{V H¥ Vk:' Ho bo ë¶m CnH mambm ñ‘aUmam/OmUUmam. nU ^Jd§ Vm§da
H mo U CnH ma H aUma ? qH {MVem gw Õm CnH mamMr OmU Z R>o dUmè¶m
Amnë¶mgma»¶m gm‘mݶm§ Zm H¥ Vk åhUOo H m¶ / H mo U Vo H go

g‘OUma ? Xþ gè¶mZo Ho bo ë¶m N>mo Q>çmí¶m CnH mabm AmnU ˶mMo Vo
H V©ì¶ g‘OVmo d Amnbm A{YH ma ‘mZVmo. CnH mamMr OmU R>o dm¶bm

’ ma ‘mo R>o nU/‘mo R>o ‘Z bmJVo. "˶mV H m¶ ‘mo R>o ? Ho bo åhUyZ H m¶
{~KS>bo ?' d¥ {Îm åhUOo Zr{V Zìho. ̂ JdmZ² ‘mÌ ̂ {º ¶wº A§VH aUmZo
{Xbo ë¶m "ņ nwîn§ ’ b§ Vmo¶'bm CnH ma ‘mZVmV Am{U Anma H¥ nm
H ê Z ¶m EdT>çmí¶m CnH mamMr naV’o S> H aʶmMr g§Yr emoYV
AgVmV. åhUyZ Vo H¥ Vk hmo V.

AmVm Xþ gam AW© - "H¥ V§ kmZm{V ñ‘a{V B{V H¥ Vk:' Oo Oo Ho bo Vo
OmUUmam. Vo H¥ V åhUOo H aUmao nU Amho V. (CËn{Îm B.) Am{U
OmUUmao nU AmhoV åhUyZ H¥ Vk. "H m¶©ê n OJmgr' "H¥ V‘² ~mo{bOo &
k nXmZ| AmË‘m Om{UOo & H¥ V§ M VV² küo{V VwPo & H¥ Vk: Zm‘ ~hþ
Jmo S>&&'

‘o {XZr åhUOo ̂ y ‘r AWdm n¥Ïdr. {VMm n{V-‘mbH ¶m Zm˶mZo Vmo
‘o{XZrn{V hmo¶. ‘o {XZr åhUOo ̂ y‘r Am{U ̂ y ‘rbm jo Ì Ago hr åhUVmV.
AܶmË‘mV joÌ åhUOo eara. ¶m earamMm n{V-‘mbH Vmo ‘o {XZrn{V.

‘r ór Agmo AWdm nwéf, ‘mPm Vmo ‘mbH Amho, n{V Amho. ‘mPo
AmMaU, ¶m ˶m§ À¶m~amo ~aÀ¶m Zm˶mZo n{V-d«VmMo AgVo H m ? ‘o {XZr

åhUOo ‘o Xþa ~Z{dUmar eº s, nw ï> ~Z{dUmao VËd. ^y ‘r AWdm
n¥ÏdrnmgyZ Amnë¶mbm AÞYmݶ, Am¡ fYr dZñnVr Xo D Z nw ï>~ZdVmV.
åhUy Z Vo ‘o{XZrn{V hmo V.

nw éfgy º mV dU© Z H aVmZm åhQ>bo Amho. "[email protected]ñ¶ {dœm ^y Vm{Z
{ÌnmXñ¶m‘¥V§ {X{d' ho VrZ nmX H mo UVo ? ̂ y V, dV© ‘mZ Am{U ̂ {dî¶,
gV² {MV² AmZÝX qH dm ñdJª ‘¥ ˶w nmVmi, OmJ¥Vr, ñdßZ gw fw ár, gËd,
aO d V‘, H m¶m dmMm ‘Z, Am{Y-^m¡{VH A{YX¡{dH AܶmpË‘H ,
CËnÎmr pñWVr b¶, g§{MV àmaãY {H« ¶‘mU, ~« ÷m, {dîUy , ‘ho e B. B.
¶m gdmªZm n[anyU© VoZo ì¶mnbo Amho åhUyZ {ÌnX. AmVm Ago nhm; ˶m§ Zr
ì¶mnbo Zmhr Agm EH jU, EH OmJm, EH 춺 s, EH {dMma, EH
gÎmm Var Amho H m ? Ahmo, {ÌnXM H m¶ Vmo Va nXmonXr Amho.
Ìr{U nXm {dMH« ‘o - Amnë¶m VrZ nmdbm§Zr {dH« ‘ Ho bm åhUy Z Vo
{ÌnX Amho V. VrZ nmdbm§Zr, VrZ d¥ÎmrZr, {VÝhr AdñWm§ Zr,

Page 110

213 {dîUw ghòZm_ 212 {dîUw ghòZm_

{ÌH mbmZr, {VÝhr Jw Um§ Zr ˶m§Zr ‘mPo ny U© Am¶wî¶ n[any U©Vo Zo ì¶mnbo
Amho.

{ÌXemܶj: ~Km h§ ! {ÌnX åhQ>bo, {ÌXemܶj åhQ>bo Amho. {Ì Xe VrZ Xhm
åhUOo Vrg. Vrg Mm g§ X^© H m¶ ? Xe {Xem§ À¶m Xo dVm Am{U à˶o H
{Xeo bm AY‘-‘ܶ-CÜd© {‘iy Z Vrg Xo dVm Am{U ˶m gdmªMm Aܶj
åhUy Z {ÌXemܶj. Xþgam EH AW© åhUOo VrZ Xem. ˶m Xem H moU˶m
Va OmJ« V, ñdßZ d gw fwár. gd©À¶m gd© {Xem§ Zm AZ§VmV Vmo ì¶má Amho,
{VÝhr AdñWm§ Mm Vmo Aܶj Amho. H moR>o Zmhr åhUyZ {dMmam !

‘hmûm¥ L² >J:^mJdVmV em¡ZH gy Vm§Zm àý {dMmaVmV H s "Y‘©:H§ eaU§ JV:'
AdVma g‘márZ§ Va ‘hmàb¶mMo do ir Y‘m© Zo (Y‘© amOmZo Zìho.)

H mo UmMr eaUmJ{V nËH abr ? (^mJ 1.1.23) ˶mMo CÎma
‘Ëñ¶mdVamV Amho. H ënmÝVr åhUOo ‘hmàb¶mMo do ir ^y ^y d:ñd: ho
{VÝhr bmo H àb¶mV ~w Sy >Z OmVrb. gd© H mhr ~w S>mbo Var Ho di EH
^º amO{f© g˶d«V {e„H am{hb. Vmo M Y‘m©Mm à{V{ZYr, ^JdmZ

˶mbm gm§ JVmV. ˶mdo ir Vw ¶mOdi EH Zmd ¶oB© b. Vw gd© àmʶm§Mr
gy ú‘ earao, gá{f©, gd© Ymݶo, ˶m§ Mr ~rOo, gd© do X (kmZ) ¶m§ Zm
~amo ~a KoD Z ˶m ZmdoV ~g, ˶mdoir àb¶H mbrZ ‘hmgmJamV àM§ S>
dmXi Mmby Ago b. Vw Pr Zmd S>J‘Jm¶bm bmJo b. ˶mdoir ‘r
‘Ëñ¶ê nmZo VoWo ¶o B©Z. Vy dmgw {H ZmJ Ûmam Vw Pr ~moQ>‘m¶m qeJmbm
~m§Y. ˶mdo iÀ¶m ˶m ^Jd§ Vm§ À¶m ‘Ëñ¶ê nmMm {dñVma 4 bmI H mo g
Agob. Aem ˶m {damQ>‘Ëñ¶mMo qeJ ‘hme¥§ J ZmhrVa H m¶ Ago b ?
(˶m ‘hme¥§ Jmbm dmgw {H Ûmao Zmd ~m§Yë¶m Z§ Va Vmo àb¶H mb g§ non¶ªV

amOm g˶d« Vmbm ‘Ëñ¶ê nr ^Jd§Vm§ Zr AmË‘VËdmMm, na~« ÷ VËdmMm
CnXo e Ho bm, Amnë¶m ñdê nmÀ¶m nyU© ahñ¶mMm Á¶mÛmao CnXoe Ho bm
˶mbmM ‘Ëñ¶nwamU åhUVmV.)

Hw VmÝVH¥ V: "H¥ Vñ¶mÝV§ g§ hma H amo {V{V H¥ V' åhUOo H m¶© ê n OJV Á¶mMr
CËn{Îm Ho br Am{U Aem ˶m OJVmMm g§ hma H aUmao åhUy Z H¥ VmÝVH¥ V.
H¥ VmÝV Mm AmUIr EH AW© åhUOo ¶‘ AWm© V ‘¥ ˶w Mr Xo dVm. ˶m

ZmeH ˶m© gÎmobm {Z‘m©U H aUmam åhUyZ H¥ VmÝVH¥ V Amho V. ‘¥ ˶w À¶m
XodVoMo {Z‘m© Vo Amho V hr AmnUmda Ho dT>r H¥ nm Amho Zm ! AmnU ¶o Z
Ho Z àH mao U ‘¥ ˶w bm Q>miʶmMm à¶ËZ H aVmo. naÝVw H¥ VmÝVH¥ V ê nmZo
Vmo Amnë¶mda Ho dT>r H¥ nm H aVmo Zm ! KamVrb hm° b‘ܶo ‘r 150
dfm© Mm ~gbmo Amho. ‘mPm 125 dfm© Mm ‘w bJm, 100 dfm© Mm ZmVy-
gÎmarMm nUVw-à˶o H mMo Hw Qw>§~ Amho. H ënZm Var ghZ hmoVo H m?
earam~ÔbÀ¶m ào‘m‘wio ‘¥ ˶w Mo ^¶ dmQ>Vo BVHo M AݶWm ‘¥ ˶w À¶m
XodVoMr-¶‘mMr {Z{‘© Vr Pmbr ZgVr Va AZW© Amo T>dbm AgVm.
AmUIr nU EH AW© Amho. "H¥ VmÝV§ ‘¥ ˶§ H¥ ÝVr{V',‘¥Ë¶w XodVo Mmhr

Zme H aUmam. ¶mMm eãXe: AW© KoUo MwH sMo hmo ¶. ‘¥ ˶w XodVoMmM Zme
H aUmam åhUOo ‘¥ ˶w Xo dVo À¶m H V¥ ©Ëdmda {dO¶ {‘i{dUmam åhUOoM
‘moj Xo Umam Vmo H¥ VmÝVH¥ V'.

‘hmdamh:, Jmo {dÝX:, gw fo U:, H ZH mL²>JXr, Jwø:, J^ra:, JhZ:,
Jw áüH« JXmYa:
‘hmdamh: ^Jd§ Vm§Mo ‘hmZ ê n Amnë¶m H ënZo À¶m H jo V ~gVo H m hmo !

AmnU {MÌmV ~KVmo H s AOw© ZmnwT>o {damQ>ê nmV-{dœê nmV ̂ JdmZ
C^o AmhoV. AYm© B§ M AOw ©ZmnwT>o ghm B§M C§ MrMo ^JdmZ. hr Amnbr
˶m§ À¶m ‘hmZê nmMr H ënZm. ¶oWo ˶m§ Mo ‘hmdamh Ago dU©Z Ho bo
Amho. damh åhUOo Sw>̧ a. C{H aS>çmda KmUrV Vm| S>KmVë¶mda ˶mÀ¶m

Vm|S>mbm EH A˶§ V ~marH ‘mVrMm H U Á¶mà‘mUo {MH Q>Vmo Am{U
Sw>H ambm ˶mMr OmUrdhr ZgVo ˶mà‘mUmV damhê nmVrb ^Jd§Vm§ Zr
n¥Ïdrbm nmʶmVy Z ~mho a H mT>bo. damhmÀ¶m ‘hmZ AmH mamMo dU© Z
H aVmZm åhQ>bo Amho. "g dO« Hy Q>m“>{ZnmV do J-{derU© Hw {j:
ñVZ¶Þw XÝdmZ² &&' (^mJ 3.13.29) damhmÀ¶m ˶m d« O‘¶ nd©Vàm¶
H R>moa earamZo Á¶mdo ir AWm§J gmJamV n¥ÏdrÀ¶m emoYmW© CS>r ‘mabr
˶mdo ir ˶mÀ¶m ˶m do JmZo OUy ˶m AWm§ J gmJamMo nmoQ>M ’ mQ>bo

Page 217

gËd aO V_ gËd aO V_

427 {dîUw ghòZm_ 426 {dîUw ghòZm_

Page 218

428 {dîUw ghòZm_

gd}@Ì gw {IZ: gÝVw
gd© o gÝVw {Zam‘¶m: &

gd} ^Ðm{U ní¶ÝVw

‘m H {üX² Xþ:Im‘mßZw¶mV² &&

›&& &&

Similer Documents