Download வருவாயா!!தருவாய PDF

Titleவருவாயா!!தருவாய&#3
File Size3.0 MB
Total Pages304
Document Text Contents
Page 1

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 1


஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர

஥ரஷனஶ஢஧ கரற்நறல் எபே ஶ஡஬ஷ஡

஡ன் கண்கஷப ப௄டிஉள்பஶ஡

ப௄டி஦ இஷ஥கல௃க்குள் உன் ஥ன்ண஬ன் வ஡ரிகறநரணர

இல்னவ஦ன்நரல் இஷ஥஡றநந்து தரர்

உன் ஥ன்ண஬ன் உணக்கரக ஬ந்துவகரண்டிபேக்கறநரன்

உன் ஥ணஷ஡ ஆட்சற வசய்஬஡ற்கரக

வ஬஦ிலும் இல்னர஡,இ஧வும் அல்னர஡ அந்஡ அ஫கரண ஥ரஷனப்வதரழுஷ஡
஧சறத்துக்வகரண்டு இபேந்஡ரல் கலர்த்஡றகர.஌ஶணர ஋ன்றும் இல்னர஥ல் இன்று
அந்஡ சரஷனஶ஦ர஧ம் ஡ணது கரஷ஧ ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு அங்கு உள்ப சறநற஦
கல்னறல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்.அ஬ல௃க்கு இஷ஡வ஦ல்னரம் ஧சறக்க ஶ஢஧ம்
இபேந்஡஡றல்ஷன ஋ன்தஷ஡ ஬ிட அ஬ஷப ஧சறக்க ஦ரபேம்
அனு஥஡றக்க஬ில்ஷன.

கலர்த்஡றகர஬ின் அநறப௃கம் இஶ஡ர ;஬஦து 23.அ஫கரண உபே஬ம்.஢ீண்ட
கூந்஡ல்.஋ந்஡ ஬ி஡஥ரண எப்தஷணகள் வசய்஦ ஬ிபேம்தர஡஬ள்.அ஬ல௃ஷட஦
அ஫ங்கர஧ம் ஋ன்ணவ஬ன்நரல் புபே஬ ஥த்஡ற஦ில் சறநற஦஡ரக எபே
வதரட்டு.஬஦஡றற்கு அ஡றக஥ரண சறந்஡ஷண.஡ன்னுஷட஦ உ஠ர்சறகஷப
வ஬பி஦ில் கரன்திக்கர஡஬ள்.஦ரஷ஧ப௅ம் கண்தரர்ஷ஬஦ில் அடக்குகற஧
஬ல்னஷ஥ தஷடத்஡஬ள்.ஆணரல் எபே஬ஷண ஥ட்டும் அடக்க அ஬பரல்
ப௃டி஦ரது

஥ரஷன 6 ஥஠ி஬ஷ஧ அங்ஶகஶ஦ அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்.ஶ஢஧ம் ஆ஬ஷ஡
உ஠ர்ந்து கரஷ஧ ஋டுத்துக்வகரண்டு ஡ணது ஬டீ்டிற்கு புநப்தட்டரள்.அங்ஶக
அ஬ல௃க்கரக இ஧ண்டு ஜ஬ீன் ஬டீ்டில் கரத்து வகரண்டிபேந்஡து.என்று
அன்ஶத உபே஬ரண அ஬ல௃ஷட஦ அக்கர கறபேஷ்஠ஶ஬஠ி.஥ற்வநரன்று
ச஬ி஡ர கலர்த்஡றகர஬ின் ஶ஡ர஫ற.கு஠த்஡றல் கலர்த்஡றகர஬ிற்கு
ஶ஢ர்஥ஷந஦ரண஬ள்.

Page 2

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 2


கறபேஷ்஠ஶ஬஠ி அன்ஶத உபே஬ரண஬ள்.஦ரஷ஧ப௅ம் ஋பி஡றல் க஬ர்ந்து ஬ிடும்
அ஫கு.கலர்த்஡றகர஬ின் ப௃கத்஡றல் ஥கர஧ர஠ி஦ிடம் உள்ப ஥றடுக்கு
இபேக்கும்.ஆணரல் ஶ஬஠ி஦ிடம் வ஡ய்஬ கடரட்சம் ஥றன்னும்.இ஬ல௃டஷட஦
஋ண்஠ங்கஷப ப௃கஶ஥ கரண்தித்து஬ிடும்.஡ற்ஶதரது இ஬ள் ப௃கத்஡றல்
உள்ப க஬ஷன ஶ஧ஷகஷ஦ தரர்த்஡ ச஬ி஡ர ஶ஬஠ி஦ின் அபேகறணில்
஬ந்஡ரள்.

அக்கர கலர்த்஡ற சலக்கற஧ம் ஬ந்து஬ிடு஬ரள் க஬ஷனதடர஡ரீ்கள் ஋ன்று ஆறு஡ல்
கூறுகறஶநன் ஶதர்஬஫ற ஋ன்று வ஥ரக்ஷக ஶதரட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.

அப்ஶதரது ஢ரன் இபேக்கறஶநன் ஋ன்று ஶ஬஠ி஦ின் கு஫ந்ஷ஡ அ஫
ஆ஧ம்தித்஡து.஢ீ ஶதசுந ஶதச்சறல் ஋ன் கு஫ந்ஷ஡ஶ஦ அழுது஬ிட்டரன் தரர்
஋ன்று ஶ஬஠ி ச஬ி஡ர஬ிடம் கூநறவகரண்டிபேந்஡ரள்.கரத்து
வகரண்டிபேந்஡஬ர்கஷப ஶ஥லும் கரக ஷ஬க்கர஥ல் கரர் சலநற தநந்து ஬ந்து
வகரண்டிபேந்஡து.Ep2:

உன் ஶ஡஬ஷ஡ஷ஦ கண்டரல் ஥஦ங்கற஬ிடு஬ரய் ஋ன்நர

உன் ஥ணஷ஡ ஥ஷநக்க

஥து஬ின் உ஡஬ிஶ஦ரடு வசல்கறநரய்

உன்ஷண வ஡பி஦ஷ஬க்க அ஬ள்

கண்கள் என்ஶந ஶதரதும் ஋ன்தஷ஡ ஢ீ அநற஬ர஦ர

‚ஶடய்! ஶ஧ரட்ட தரர்த்து ஬ண்டி஦ ஏட்டுடரன்ணர ஋ன்ண தரர்த்துட்ஶட ஏட்டு஧‛
஋ன்று ஡ணக்கரக கரர் எட்டிக்வகரண்டு ஬பேம் கரர்த்஡றக்ஷக
஡றட்டிக்வகரண்ஶடஇபேந்஡ரன் ஆகரஷ்.

‚வசரல்லு஬டர வசரல்லு஬,இதுவும் வசரல்லு஬,இதுக்கு ஶ஥ஷனப௅ம்
வசரல்லு஬‛ ஋ன்று ஥ண஡றல் அர்ச்சஷண தரடிக்வகரண்ஶட கரஷ஧
ஏட்டிக்வகரண்டிபேந்஡ரன் கரர்த்஡றக் ஋னும் ஢ல்ன஬ன்.அ஬னுக்கு வ஡ரிப௅ம்

Page 152

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 152


சஞ்சய்‛வ஡ரிப௅துல்ன,அப்புநம் ஌ண்டர ஶதரன் தண்஠ி உ஦ிஷ஧ ஬ரங்குந‛


஢ீ தண்நது வ஧ரம்த ஡ப்புடர சஞ்சய்.


஢ீ ஥ட்டும் சந்ஶ஡ர஭ வகரஷன தண்஠ ப௃஦ற்சற தண்஠ிணரஶ஦,அது
஡ப்தில்ஷன஦ர.உன்ஶணரட ஢ண்தன்னு கரர்த்஡ற கறட்ட வசரன்ண ஶதரன.


ஆ஥ரம் வதரய் ஡ரன் வசரன்ஶணன்.


஢ீப௅ம் ஬ில்னந்஡ரண்டர,ஏ஬஧ர சலன் ஶதரடரஶ஡,஢ீ தண்஠ ஢ல்னது,஢ரன்
தண்஠ிணரல் ஡ப்பு,உன்ஶணரட ஢ற஦ர஦த்஡ வகரண்டு ஶதரய் குப்ஷத஦ில்
ஶதரடு,வதரி஡ரய் ஶதச ஬ந்துட்டரன்,ஶதரஷண ஷ஬டர ஋ன்று கத்஡ற஬ிட்டு
அஷ஠த்஡ரன்.


EP19:


உ஠ர்ஶ஬ரடு கனந்து
உ஦ிஶ஧ரடு கனந்து

஋ண்஠ங்கஷப சற஡ந஬ிட்டு
ப௄ஷபஷ஦ கனங்கடிக்கற஧ரய் வதண்ஶ஠

஋ன்ண தர஬ம் வசய்ஶ஡ணடி உணக்கு


கரஷ஧ ஬ிட்டு இநங்கற஦ ச஬ி஡ரஷ஬ தரர்த்஡வுடன் ஆ஬னரக கலர்த்஡ற தரர்க்க
஬ந்஡ரள்.


அ஡ற்குள் தஞ்சு ப௃ந்஡றக்வகரண்டு ச஬ி஡ர,உணக்கு ஋ப்ஶதர கல்஦ர஠ம்
ஆச்சு,ஷக஦ின எபே புள்ஷப஦ ஶ஬ந ஷ஬ச்சறட்டு ஢றற்கறந,஋ங்கறட்ட ஋துவுஶ஥
வசரல்னஷன தரபே,இபேந்஡ரலும் உன்ஶணரட ஬டீ்டுக்கர஧ர் அம்ச஥ர
இபேக்கரர் ச஬ி஡ர ஋ன்நரள்.


ச஬ி‛஍ஶ஦ர இல்ஷனக்கர,இது இ஬ங்கஶபரட கு஫ந்ஷ஡‛ ஋ன்று ஡ன் ஷக஦ில்
இபேந்஡ ஧ரகஷ஬ அ஬ச஧஥ரக ஶ஬஠ி ஷக஦ில் வகரடுத்஡ரப.

Page 153

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 153


‛஋ணக்கு இன்னும் கல்஦ர஠ஶ஥ ஆகஷன,஋ன்ண தரர்த்஡ரல் உணக்கு
கல்஦ர஠ம் ஆணர வதரண்ட௃ ஥ர஡றரி஦ர வ஡ரிப௅து‛.


஍ஶ஦ர அப்தடி஦ர,வ஡ரி஦ர஥ல் வசரல்னறட்ஶடன்஥ர,இபேந்஡ரலும் ஶஜரடி
வதரபேத்஡ம் ஢ல்னரத்஡ரன் இபேக்கு ஋ன்று ச஬ி஡ர஬ின் கர஡றல்
கறசுகறசுத்஡ரள் தஞ்சு.


ச஬ி஡ர‛இபேந்஡ரலும்,உங்கல௃க்கு ஬ரய் வ஧ரம்த ஢ீபம்கர‛.


தஞ்சு‛஬ர஦ில்ஷனன்ணர இந்஡ ஊபேக்குள்ப திஷ஫க்க ப௃டிப௅஥ர,சரி
வ஬பிஶ஦ ஢றற்கர஥ ஥ச஥சன்னு உள்ப ஶதரங்க‛.


இப்த஬ர஬து ஬஫ற஦ ஬ிட்டரங்கஶப ஋ன்று வதபேப௄ச்சு஬ிட்டு அஷண஬பேம்
உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡ன்ர்.


஋ல்னரபேம் ஬ரங்க ஋ண்று ஬஧ஶ஬ற்நணர் கலர்த்஡றப௅ம்,தரட்டிப௅ம்.


தரட்டிக்கு ஶ஬஠ி இங்கு ஬பே஬஡றல் ஆ஧ம்தத்஡றல் ஬ிபேப்தம் இல்ஷன.஌ஶ஡ர
எபே ஬ஷக஦ில் ஡ன் ஶதத்஡ற஦ின் ஬ரழ்வு ஬ணீரண஡ற்கு அ஬ல௃ம் எபே
கர஧஠ம் ஋ன்று ஢றஷணத்஡றபேந்஡ரர்.ஆணரல் கலர்த்஡ற அ஬ல௃க்கும் ஡ன்க்கும்
஋ந்஡ ஬ி஡஥ரண தி஧ச்சஷண இல்ஷன,அ஬ள் ஋ணக்கு அக்கர ஥ர஡றரி ஋ன்று
தன஬ி஡஥ரக ஋டுத்து வசரன்ண தின் அ஬ர்கபின் ஬பேஷகஷ஦
சம்஥஡றத்஡ரர்,இந்஡ ஬ி஭஦ங்கள் ஋துவும் ஆகர஭றற்கு வ஡ரி஦ரது.


‚ஶய கலர்த்஡ற,஢ரன் உன்ஷண வ஧ரம்த ஥றஸ் தண்ஶ஠ன்,஋ப்தடி஦ிபேக்க‛ ஋ன்று
எபே யக் வகரடுத்து ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡ரள் ச஬ி஡ர.


அஷண஬பேம் வதரது஬ரண உதசரிப்புகஶபரடு ஏய்வு ஋டுக்க ஡ங்கல௃க்கு
எதுக்கப்தட்ட அஷநக்கு வசன்நணர்.ஆகரஶ஭ரடு ஬ி஭ரல்
஡ங்கறவகரண்டரன். ஡ன் ஶ஡ர஫ற஦ின் ஥ண஥நறந்து,ச஬ி஡ர ஶ஬று அஷந஦ில்
஡ங்கறவகரண்டரள் கலர்த்஡றக்கு ஡ன் அஷநஷ஦ ஶ஬று ஦ரபேம் use
தண்஠ிணரல் திடிக்கரது.

Page 303

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 303
஬டீ்னஶ஦ இபேக்க கூடரதுன்னு ஆர்டர் ஶதரட்டுட்டர ஥ரப்ப,அ஡ணரல்
அ஬ஷபப௅ம் கூட ஷ஬ச்சுக்க ஍஦ர,இப்தடி திபரன்
ஶதரட்டுட்ஶடன்.஋ப்தடி?஋ன்று ஡ன் ஢ண்தர்கபிடம் வதபேஷ஥஦ரக
வசரல்னறக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.


ஆணரல் உண்ஷ஥ ஡ரன் ஶ஬று.஋ந்஡ உரிஷ஥க்கரக சஞ்சய் இத்஡ஷண
஢ரடகம் ஢டத்஡றணரஶணர,அஷ஡ வகரடுக்கஶ஬ இப்தடி வசய்஡ணர்,இத்஡ஷண
஬பேடங்கல௃க்கு திநகு,இ஬ர்கள் ஡ரன் ஋ன் ஥கன்கள் ஋ன்று
அநறப௃கதடுத்து஬஡றல்,஢றஷந஦ சறக்கல்கள் இபேந்஡ண.உரிஷ஥஦ரக
கம்வதணிக்குள் ஶதரய் ஬ந்஡ரஶன,அது அ஬ர்கபின்,உரிஷ஥ஷ஦
஢றஷன஢ரட்டி஬ிடும்,஋ன்று ஍டி஦ர வகரடுத்஡தும் ஆகரஷ் ஡ரன்.


சறன ஥ர஡ங்கல௃க்கு திநகு,வசரன்ண வசரல் ஡஬நர஥ல் இபே
ஶ஡ர஫றகல௃ம்,எஶ஧ ஢ரபில் கு஫ந்ஷ஡கஷப வதற்றுக்வகரண்டணர்.


ஆகர஭றற்கு அ஬ணின் ஆஷசப்தடி வதண் கு஫ந்ஷ஡ப௅ம்,஬ி஭ரனறற்கு ஆண்
கு஫ந்ஷ஡ப௅ம் திநந்஡றபேந்஡து.


ரி஦ர஬ிற்கு,எபே வதண் கு஫ந்ஷ஡,இ஧ண்டு ஆண் கு஫ந்ஷ஡கள்,வ஥ரத்஡ம்
ப௄ன்று கு஫ந்ஷ஡கஷப எஶ஧ தி஧ச஬ித்஡றல் வதற்வநடுத்஡ரள்.


ஶ஬஠ி,ஶ஥டிட்ட ஬஦ிறுடன் இ஬ர்கஷப தரர்க்க,கரர்த்஡றக்குடன்
஬ந்஡றபேந்஡ரள்.


இ஬ர்கள் ஡ங்கபின் இஷ஠கபின் ஶ஥ல் அப஬ில்னர஡ கர஡ஷன
வதர஫ற஦ட்டும்,஬ரழ்க்ஷகஷ஦ இணிஷ஥஦ரக ஬ர஫ட்டும் ஋ன்று ஬ரழ்த்஡ற
஬ிஷடவதறுஶ஬ரம்.


஬ரழ்க ஷ஬஦கம்
஬ரழ்க ஬பப௃டன்

Page 304

஬பே஬ர஦ர!!஡பே஬ர஦ர!!by sri agalya Page 304

Similer Documents