Download [Www.fisierulmeu.ro] Iernarea Familiilor de Albine-Ion Miloiu PDF

Title[Www.fisierulmeu.ro] Iernarea Familiilor de Albine-Ion Miloiu
File Size24.2 MB
Total Pages53
Document Text Contents
Page 2

Lg.: ION MlW

IERNAREA FAMILIILOR
DE ALBINE

ASOClATIA CRESCATORILOR DE ALBINEDIN R.S. R0M:lNIA
REDACJTA P U B L I C A ~ O R APICOLE

Buoureqtl 1988

Page 27

w - propolizarea cuibului $i, mai ales, a crapaturilor peretilor, -1bi-
nele izolind En felul acesta mai bine cuibul impotriva pierderii
de caldura $i a patrunderii umiditlitii.

Din toate aceste aspecte trecute in revistil mai sus, rezultil c5 albi-
nele i ~ i pot asigura singure regimul optim de temperaturg fn interiorul
cuibului pe perioadele reci.

Pe d s u r 5 ce noptile se r&cesc, albinele psrgsesc fagurii mzrginagi
ai cuibului concentrindu-se pe fagurii in care se mai crevte puiet. De
asemenea, se accentuead tendinta albinelor de acumulare a rezervelor de
de miere neciipgcitg $i uneori cBplcitg de pe fagurii periferici in celulele
eliberate de puiet. Odata cu rlicirea progresiv5 a timpului descreqtc trep-
tat gi activitatea de zbor a albinelor, inceteazg ouatul mgtcilor $i creqterea
de puiet. Familia de albine trece in perioada repausului de iarna care
incepe pe la sfEr$itul lunii octombrie $i se termina In lunile ianmrie-fe-
bruarie, cind apare primul puiet Sn cuib. In aceastil perioada datoritg mic-
qorgrii activitiltii de zbor ~i a creqterii de puiet, scade simtitor consumd
de miere, dar se mentine in , continuare un consum ridicat ,de poien $i
pgstura, En organismul albinelor se produc modificgri fiziologice :carack-
ristice albinelor care vor ierna. Albinele crescute in aceastg pprioadl,se
deosebesc de albinele crescute En sezon prin faptul c& pot trBi 7-8 luni
in loc de numai 35-45 de zile cft este durata de viaN la albinele'din sezo-
nu1 activ. Longevitatea se 'datoreqte, pe de-o parte faptului c5 ele parti-
cip5, htr-o mssurit mai mica, la creqterea puietului $i la culesul de nectal;.,
iar pe de altg park modificlrilor an'atomo-fiziologice. determinate de
acumularea in tesutul corpului gras (tesut de culoare albicioasa ce d p -
tu~eqte partea interioara a lnveligului chitinos) a rezervelor 'de proteine
$i grasimi pe s e a m consumului intens de p5stur5, insuqire pe care nu o
au albinele nascute prirnavara sau vara. Datorita acestor reperve, albinele
pot rezista intemperiilor iernii $i pot produce 18pti~orul necesnr cre~terii
puietului spre sfiqitul sezonului rece.

In perioada de toamna, cfnd nu mai existil puiet, se face trathmentul
impotriva varroozei, folosind pentru aceasta produsul Varachet. Acest
tratament se executil fn felul urmator : , I ll.

Se EndepSrte,azil de la marginea stupului o ram2 sau hrgnitorul. Se
scoate din cutia medicamentului o bandl de hirtie impt-egnatg'cu gene-
rator de oxigen 8i la unul din capete se Enfige un ac cu gi%m&lle. Cu aju-
torul pipetei din cutia medicamentului se ia din sticlufl [email protected] $i se
picur5 pe hlrtie, (2 piclturi pentru un corp de stup multietajat: 3 picaturi
pentru un corp Dadant $1 4 piclituri pentru un stup orizontal) fn portiunea
de band3 din imediata apropiere a locului in care am infipt acul cu glmg-
lie. Imediat, cu ajutorul unui chibrit, 'lurninare8 sau brichetg, se aprinde .

Page 53

1. Chemul de lernare 29
2. I7olarca tcr~nicd a culbului 3 1

3. Urdini~ul $i orificiile de ventilatie 33
4. I'rotectia stupillel pe tlmpul iernll 35

CAPITOLUL V I . I

Metotlo dc icrnnrc a ra~lliliilor de alblne
-

3G

1. Iernarea En aer llber
2. Iernnrea tn cojoc
9. Iernarea in ndtipost

CAPITOLUL VI , , - s ~ t . , i I i : ~ ~ . ~ ! ! ~ i 1 ~ 1 ~ i . . !tlnd<~t:i
.;I,., ? ) I 1 d i i l i ~ r ~ & l , . ~ )

LucrHri ce se cCectucazH iarna in stupin5 39
. . 1. Prevenirea deranjfirii $i neliniStirii;ilbinel~r ':'sir ', ' ' 39

8 . .. ,
2. Supravegherea modului de lernarei'i'faiililio;'""' :*,;.

do albine prin conlroale audltive:, : ~ I J , ; : ..- i:- + j i 8 : ' . : 40
3. Indepartarea ftirii zgomot a, zHpezii ineaftnate.qi.a ghetii

de pe scindurelele Be zbor ale stuqilor ,$j desfundarea
urdinisurilor blocate de albine moarte . ' ' " " ' 1 4 5 , I! I , ,,I I .il

4. Inlesnlrea $i supravegherea zborurilor de ,curHtlrc,
ale albinelor c ~ ~ l l ~ ~ i l 45

Calendarul principalelor lucrhri de sezon in stupina ; I . I , ,, ).!.I,

Blbliografie, , . , , , ... :. i , i t ?:,I.~,,IJ.,~... ~ ~ r . . . ~ u h j t ! . 53

Similer Documents